Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část patnáctá - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXVII

V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 141/2010 Sb., se v § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 za slova „14 dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů“.