Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část šestá - Změna zákona o sociálních službách

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. XI

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. a) se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „800 Kč“.

2. V § 15 odst. 2 větě první se slova „nebo § 18a odst. 2“ zrušují.

3. V § 18 odst. 1 a 3 se slova „ , s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle § 18a odst. 1 písm. b)“ zrušují.

4. § 18a se zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti podle odstavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí.“.

6. V § 25 odst. 4 se ve větě první slova „výsledek posouzení stupně závislosti osoby“ nahrazují slovy „stejnopis posudku vydaného podle zvláštního právního předpisu51)“.

Poznámka pod čarou č. 51 zní:
„51)       § 16a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 347/2010 Sb.“.

7. V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.

8. V § 82 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

9. V § 92 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

10. V § 107 odst. 2 písm. n) se na konci doplňuje slovo „nebo“.

11. V § 107 odst. 2 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje a čárka se nahrazuje tečkou.

12. V § 107 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.

13. V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „písm. i) až p)“ nahrazují slovy „písm. i) až o)“.
Čl. XII
Přechodná ustanovení

1. Příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost) ve výši podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za měsíc prosinec 2010.

2. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za měsíc leden 2011 příjemcům příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost) písemné sdělení o změně výše tohoto příspěvku podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.