Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část sedmá - Změna občanského soudního řádu

ČÁST SEDMÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. XIII

V § 279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.