Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část čtvrtá - Změna zákona o státní sociální podpoře

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1. § 2 zní:
㤠2

Dávky státní sociální podpory jsou
a)            dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1.            přídavek na dítě,
2.            příspěvek na bydlení,
3.            porodné,
b)           ostatní dávky
1.            rodičovský příspěvek,
2.            dávky pěstounské péče,
3.            pohřebné.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 13 se za slovo „čtrnáctého“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního“.

3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , sociální příplatek“ zrušují.

4. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „sociální příplatek a“ zrušují.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „sociální příplatek“ nahrazují slovem „porodné“.

6. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „přiznávají-li se“ nahrazují slovy „přiznává-li se příspěvek na bydlení“.

7. V § 6 písmeno b) zní:
„b)         jde-li o
1.            příspěvek na bydlení období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,
2.            porodné kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.“.

8. V § 7 odst. 1 se slova „sociálního příplatku“ nahrazují slovem „porodného“ a slova „nebo sociálního příplatku“ se nahrazují slovy „nebo porodného“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

10. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.

11. V § 7 odst. 8 se slova „a 6“ nahrazují slovy „a 5“.

12. V § 7 odst. 11 se slova „odstavce 11“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

13. V části třetí se hlava druhá včetně nadpisu zrušuje.

14. V § 25 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 1 písm. a) a b) se v tabulkách slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.

15. V § 30 odst. 1 písm. b) až d) a § 30a odst. 1 se slova „21 měsíců“ nahrazují slovy „9 měsíců“.

16. V § 30b odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.

17. V § 30b odst. 4 větě první se slova „ , peněžitou pomoc“ zrušují.

18. V § 31 odst. 1 se slova „odst. 7 až 12“ nahrazují slovy „odst. 6 až 11“.

19. V § 37 odst. 4 se slova „odst. 11“ nahrazují slovy „odst. 10“ a slova „odst. 12“ slovy „odst. 11“.

20. V § 40b odst. 2 se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.

21. V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22. § 44 včetně nadpisu zní:
㤠44
Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40, žena,
a)            která porodila své první živé dítě,
b)           které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti,

pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst. 1.

(2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.“.

23. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.“.

24. V § 45 odstavec 3 zní:

„(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhodnutí podle § 7 odst. 10 písm. a) a b).“.

25. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě; narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.“.

26. V § 51 odstavec 2 zní:

„(2) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté neplatí, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 1 věty páté až sedmé.“.

27. V § 51 odst. 4 a § 54 odst. 2 se za slova „v § 2 písm. a)“ vkládají slova „bodech 1 a 2“.

28. V § 54 odst. 3 se slova „v § 2 písm. b) bodech 3 a 4“ nahrazují slovy „v § 2 písm. a) bodu 3 a v § 2 písm. b) bodu 3“.

29. V § 57 odst. 1 se slova „§ 2 písm. a), § 2 písm. b) v bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodech 1 a 2“.

30. V § 57 odst. 2 se slova „§ 2 písm. b) bodech 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodu 3, § 2 písm. b) bodu 3“.

31. V § 58 odst. 2 se slova „§ 2 písm. a), § 2 písm. b) bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1“.

32. V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slova „ , peněžité pomoci“ zrušují.

33. V § 68 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k)          skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné.“.

34. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“.


Čl. VIII
Přechodná ustanovení

1. Nárok na sociální příplatek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010, náleží naposledy za měsíc prosinec 2010, s výjimkou případů uvedených v bodu 2. O zániku nároku na sociální příplatek úřad práce jeho poživateli zašle sdělení.

2. Jde-li o rodiče pečujícího alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, pak sociální příplatek náleží i po 31. prosinci 2010 podle právní úpravy platné přede dnem 1. ledna 2011, nejpozději však do 31. prosince 2012 s tím, že se pro posouzení nároku a při stanovení výše sociálního příplatku ode dne 1. ledna 2011 použijí pouze koeficienty podle § 22 odst. 1 písm. a) až c) a podle odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.

3. Jestliže rodič, který má nárok na rodičovský příspěvek, pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, které je ke dni 1. ledna 2011 starší 10 měsíců života, ale mladší 23 měsíců života, může nejpozději do konce února 2011 provést volbu čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře. Splnění podmínky uvedené v § 30 odst. 1 písm. c) bodě 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčeno.

4. Porodné podle § 44 až 46 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží, jde-li o dítě narozené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů přede dnem 1. ledna 2011.