Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část třetí - Změna zákoníku práce

ČÁST TŘETÍ
Změna zákoníku práce
Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 66 odst. 1 se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

2. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

3. V § 77 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 123 odstavec 5 zní:

„(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních.“.

5. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:
„f)          okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.

6. V § 192 odst. 1 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

7. V § 192 odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“ vkládají slova „nebo mzda“.

8. V § 192 odst. 1 větě třetí se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů“.

9. V § 192 odst. 1 větě čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.

10. V § 194 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.


Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011,
a)            přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
b)           délka doby nebo období 14 kalendářních dnů uvedená v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachována.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,
a)            přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a
b)           délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uvedené v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachována.