Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část druhá - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. III

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, která byla aspoň po část kalendářního roku účastna nemocenského pojištění a zaplatila alespoň za jeden kalendářní měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění z měsíčního základu vyššího, než kolik činí nejnižší měsíční vyměřovací základ za tento měsíc stanovený podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle § 14 odst. 6 věty první, činí nejméně úhrn měsíčních vyměřovacích základů určených podle § 14 odst. 2 věty první; k části určeného měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší než tento nejnižší měsíční vyměřovací základ jen v důsledku platby zálohy na pojistné zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem nahoru, se přitom nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 5b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a vyšší než měsíční vyměřovací základ stanovený podle § 14. Měsíční základ v případě, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle § 15a odst. 7, nemůže být vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího základu.“.

3. V § 5c odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 5c odst. 2 se slova „odst. 3 věty druhé“ nahrazují slovy „odst. 4 věty druhé, pokud jde o nejnižší měsíční základ, a odst. 4 věty třetí, pokud jde o nejvyšší měsíční základ,“.

5. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)          u zaměstnavatele
1.            25 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
2.            26 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok stanoví podle odstavce 2,
3.            21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. b),“.

6. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 a § 15 odst. 5 větě druhé se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

7. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 a písm. e) se číslo „1,4 %“ nahrazuje číslem „2,3 %“.

8. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

10. V § 7 odst. 3 se ve větě druhé slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“ a ve větě třetí se slovo „nezjišťuje“ nahrazuje slovy „zjišťuje ke dni podání oznámení podle odstavce 2“.

11. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

12. V § 9 odst. 2 větě první se slova „počínaje rokem 2011“ zrušují a slova „mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“ se nahrazují slovy „mzdy, platu nebo odměny nebo na snížené odměně za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen „náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“)“.

13. V § 9 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Do částky zúčtované zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se nezahrnuje ta část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši, na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zvláštního právního předpisu66), a ta náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele; náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele, se odečte z částky pojistného za kalendářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.“.

Poznámka pod čarou č. 66 zní:
„66)       § 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.“.

14. V § 9 odst. 3 se středník a část věty za středníkem zrušují.

15. V § 9 odst. 5 větě první se slova „odstavců 2, 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a slova „odstavce 5 nebo 6“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

16. V § 11 větě třetí se slova „odst. 5 až 7“ nahrazují slovy „odst. 3 až 5“.

17. V § 13a odst. 1 písm. b) se slova „příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ nahrazují slovy „daňového základu (§ 5b odst. 1)“.

18. V § 14 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si osoba samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu.“.

19. V § 14 odst. 2 větě druhé se za slova „výše měsíčního vyměřovacího základu“ vkládá slovo „nejméně“ a slova „čtyřnásobku průměrné mzdy“ se nahrazují slovy „jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu“.

20. V § 14a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami „Osoba samostatně výdělečně činná může platit v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné podle věty první je osoba samostatně výdělečně činná povinna předem oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.“.

21. V § 14c odst. 2 se věta druhá zrušuje.

22. V § 15b se slova „31. prosince 2010“ nahrazují slovy „31. prosince 2011“.

23. V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „měsíce června následujícího“ zrušují.

24. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 22b odst. 1, 3 a 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

25. V § 23b odst. 3 se slova „prvních 14 kalendářních dnů trvání“ zrušují.

26. V § 23b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.


Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Pojistné na nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců se za období před rokem 2011 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2010 se stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce roku 2010 se platí podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které osoba samostatně výdělečně činná zaplatila v roce 2010 podle § 14a odst. 2 věty první a druhé zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i za kalendářní měsíce roku 2011, se považují za zálohy zaplacené za tyto kalendářní měsíce, a to v té výši, v jaké byly zaplaceny.

4. Osoba samostatně výdělečně činná, která se od 1. ledna 2011 stala osobou samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu své účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, může zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala nebo měla podat přehled podle § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, za rok 2010 zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento přehled podala.