Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - část první - Změna zákona o nemocenském pojištění

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb. a zákona č. 166/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 18 odst. 1 části věty první za středníkem se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

3. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 18 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.

5. V § 18 odst. 7 písm. e) se slova „ , a kalendářní dny před zahájením samostatné výdělečné činnosti, pokud se nejedná o kalendářní dny spadající do kalendářního měsíce, v němž byla zahájena samostatná výdělečná činnost a v němž byla osoba samostatně výdělečně činná účastna pojištění“ zrušují.

6. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.

7. V § 19 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 3 nemá osoba samostatně výdělečně činná žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí dávky z pojištění osoby samostatně výdělečně činné.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

8. Na konci textu § 23 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dní“.

9. V § 24 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

10. V § 24 větě druhé se slova „části věty první před středníkem“ nahrazují slovy „věty první“.

11. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.“.

12. V § 28 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance.“.

13. § 29 zní:
㤠29

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.“.

14. § 29a se zrušuje.

15. Na konci textu § 30 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 kalendářní dny připadající na období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény“.

16. V § 34 odst. 1 písm. a) se slova „začíná podpůrčí doba od počátku“ nahrazují slovy „nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem“.

17. V § 56 odst. 3 větě druhé se za slova „14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“.

18. V § 61 písm. j) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 k 21. kalendářnímu dni“.

19. V § 64 odst. 1 písm. p) se za slova „14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“.

20. V § 65 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.

21. V § 84 odst. 2 písm. m) se slova „do konce“ nahrazují slovy „do osmého dne druhého“.

22. V § 97 odst. 1 větě druhé a v § 185 odst. 1 se slova „§ 18 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 7“.

23. V § 105 větě první se za slova „prvních 14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 kalendářních dnů“, za slova „než 14 kalendářních dnů“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 vždy k 21. kalendářnímu dni“.


Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011,
a)            vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
b)           období 14 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8 písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé, § 61 písm. j), § 64 odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě první zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachováno.

2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,
a)            vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a
b)           období 21 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8 písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé, § 61 písm. j), § 64 odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě první zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachováno.

3. Vznikla-li sociální událost zakládající nárok na dávku nemocenského pojištění osobě samostatně výdělečně činné nebo zahraničnímu zaměstnanci před 1. lednem 2011, stanoví se tato dávka podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Nárok na nemocenské z nemocensky pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud osoba samostatně výdělečně činná podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění před 1. lednem 2011 do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti.

5. Vznikla-li sociální událost zakládající nárok na dávku nemocenského pojištění osobě samostatně výdělečně činné v roce 2011, nemůže být měsíční základ za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období pro výpočet dávky vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího základu stanoveného podle § 15b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.