Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách

HLAVA IV

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

  § 182

  Paušalizace cestovních náhrad

  (1) Při sjednání paušální měsíční nebo denní částky cestovní náhrady,
  popřípadě při jejím stanovení vnitřním předpisem nebo individuálním
  písemným určením se vychází z průměrných podmínek rozhodných pro
  poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců nebo zaměstnanci, z
  výše cestovních náhrad a z očekávaných průměrných výdajů této skupiny
  zaměstnanců nebo tohoto zaměstnance. Současně se určí způsob krácení
  paušální částky za dobu, kdy zaměstnanec nevykonává práci.

  (2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen předložit mu k
  nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla paušální částka určena.

  § 183

  Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování

  (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou
  zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se
  zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.

  (2) Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se
  zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním
  šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se
  může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční
  stravné v české měně nebo v jiné než v prováděcím právním předpisu
  vydaném podle § 189 stanovené cizí měně pro příslušný stát, pokud je k
  této měně Českou národní bankou vyhlašován kurz. Při určení výše
  zahraničního stravného v dohodnuté měně se nejprve zjistí korunová
  hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu.
  Pro  určení  korunové  hodnoty  zahraničního  stravného a částky
  zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy vyhlášené
  Českou národní bankou a platné v den vyplacení zálohy.

  (3) Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné době,
  je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní
  cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu
  předložit  zaměstnavateli  písemné  doklady potřebné k vyúčtování
  cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Částka, kterou má
  zaměstnanec zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé
  koruny směrem nahoru.

  (4) Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní
  cestě  vyšší,  než  činí  právo  zaměstnance,  vrací zaměstnanec
  zaměstnavateli ve měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo ve měně,
  na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně.
  Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě
  nižší, než činí právo zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v
  české měně, pokud se nedohodnou jinak. Při vyúčtování zálohy použije
  zaměstnavatel zaměstnancem doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v
  zahraničí směněna na jinou měnu, a kurzy uvedené v odstavci 2.

  (5) Nedohodnou-li se smluvní strany na jiné době, je zaměstnavatel
  povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů
  zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho
  práva. Částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české
  měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

  § 184

  Při poskytování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha,
  se přiměřeně použije § 183 s tím, že pro přepočet měn se použijí kurzy
  vyhlášené Českou národní bankou a platné v den nástupu zahraniční
  pracovní cesty.

  § 185

  Požaduje-li se pro poskytnutí cestovních náhrad prokázání příslušných
  výdajů, a zaměstnanec je neprokáže, může mu zaměstnavatel poskytnout
  tuto náhradu v jím uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám, pokud
  tento zákon nestanoví jinak (§ 158 odst. 3).

  § 186

  Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli
  změnu skutečnosti, která je rozhodná pro poskytnutí cestovní náhrady.

  § 187

  Za člena rodiny zaměstnance se pro účely poskytování cestovních náhrad,
  s výjimkou § 177 odst. 2, považuje jeho manžel, partner^51a), vlastní
  dítě, osvojenec, dítě svěřené zaměstnanci do pěstounské péče nebo do
  výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun. Jiná fyzická
  osoba je postavena na roveň člena rodiny pouze za předpokladu, že žije
  se zaměstnancem v domácnosti.

  § 188

  Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě
  dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem

  (1) Zaměstnanci, který je vyslán na zahraniční pracovní cestu, a po
  tuto dobu mu přísluší podle mezinárodní smlouvy náhrada cestovních
  výdajů nebo náhrada obdobných výdajů v nižší výši než podle této části,
  poskytne zaměstnavatel cestovní náhradu ve výši rozdílu mezi právem
  podle této části a náhradou poskytovanou podle mezinárodní smlouvy.

  (2) Zaměstnanci, který je vyslán na zahraniční pracovní cestu, a po
  tuto dobu mu přísluší podle mezinárodní smlouvy náhrada cestovních
  výdajů nebo náhrada obdobných výdajů ve stejné nebo vyšší výši než
  podle této části, zaměstnavatel cestovní náhrady podle této části
  neposkytne.

  (3) Náhrady cestovních výdajů nebo náhrady obdobných výdajů, které jsou
  zaměstnanci poskytovány podle mezinárodní smlouvy, se považují za
  cestovní náhrady poskytované podle této části.

  (4)  Jestliže  zaměstnavatel  sjedná v dohodě o vzájemné výměně
  zaměstnanců, že bude zahraničnímu zaměstnanci vyslanému do České
  republiky poskytovat stravné, je povinen jej poskytovat nejméně ve výši
  horní hranice stravného stanovené v § 176 odst. 1. Zaměstnavatel
  uvedený v části sedmé hlavě III může poskytovat stravné zahraničnímu
  zaměstnanci až do výše dvojnásobku stravného stanoveného ve větě první
  a kapesné až do výše 40 % takto sjednaného nebo určeného stravného.

  § 189

  Zmocňovací ustanovení

  (1) V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních
  věcí vyhláškou

  a) mění sazbu základní náhrady za používání silničních motorových
  vozidel stanovenou v § 157 odst. 4,

  b) mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1,

  c) stanoví průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů Českého
  statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických
  nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

  (2) V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví
  vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových
  vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle
  údajů Českého statistického úřadu některá z cen uvedených v odstavci 1
  ode dne účinnosti tohoto zákona, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy
  obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

  (3) Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem
  dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba základní náhrady a
  průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem
  nahoru.

  (4) V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou
  stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových
  jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva
  zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o
  cenách  jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích
  zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní
  třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s
  využitím statistických údajů mezinárodních institucí.

  (5) V mimořádném termínu Ministerstvo financí upraví vyhláškou výši
  základní sazby zahraničního stravného, jakmile se cena uvedená v
  odstavci 4 a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo
  sníží alespoň o 20 %.

  (6)  Vláda stanoví nařízením pro zaměstnance, se kterými sjedná
  zaměstnavatel uvedený v části sedmé hlavě III místo výkonu práce,
  popřípadě i pravidelné pracoviště, mimo území České republiky, náhradu

  a) zvýšených životních nákladů,

  b) zvýšených vybavovacích výdajů,

  c) jízdních výdajů a výdajů za ubytování při některých cestách do České
  republiky a zpět,

  d) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.