Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 13. § 329 - § 333 Promlčení a zánik práva

HLAVA XIII

  ZÁNIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACENÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY

  § 329

  zrušen

  § 330

  K zániku práva proto, že nebylo ve stanovené lhůtě uplatněno, dochází
  jen v případech uvedených v § 39 odst. 5, § 57, § 58, 59, 72, § 267
  odst. 2, § 268 odst. 3, § 315 a § 339a odst. 1. Bylo-li právo vykonáno
  po uplynutí stanovené lhůty, přihlédne soud k zániku práva, i když to
  účastník řízení nenamítne.

  § 331

  Vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci
  požadovat, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností
  předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a
  to do 3 let ode dne jejich výplaty.

  § 332

  zrušen

  § 333

  Doba počíná prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo 
  sjednané doby; to platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmíněn 
  vznik nebo zánik práva.