Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 14. § 334 - § 337 Doručování

HLAVA XIV

  DORUČOVÁNÍ

  § 334

  Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

  (1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru
  nebo  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z
  pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se
  odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr
  (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
  (dále jen "písemnost"), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních
  rukou.

  (2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na
  pracovišti,  v  jeho  bytě  nebo  kdekoliv  bude zastižen anebo
  prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to
  možné,  může  zaměstnavatel  písemnost  doručit  prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb.

  (3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo
  služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele
  poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy,
  jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

  (4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních
  služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené
  poštovní smlouvy^94) vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku
  obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

  (5) Podmínky doručení písemnosti advokátovi se řídí § 48 občanského
  soudního řádu.

  § 335

  Doručování  zaměstnavatelem  prostřednictvím  sítě  nebo  služby
  elektronických komunikací

  (1) Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může
  zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s
  tímto  způsobem  doručování  vyslovil  písemný souhlas a poskytl
  zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování.

  (2)  Písemnost  doručovaná  prostřednictvím  sítě  nebo  služby
  elektronických komunikací musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem^95).

  (3)  Písemnost  doručovaná  prostřednictvím  sítě  nebo  služby
  elektronických komunikací je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí
  zaměstnanec  zaměstnavateli  datovou  zprávou  podepsanou  svým
  uznávaným elektronickým podpisem^95).

  (4) Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
  komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou
  adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo
  jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil
  zaměstnavateli  její  přijetí  datovou  zprávou  podepsanou  svým
  uznávaným elektronickým podpisem^95).

  § 336

  Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních
  služeb

  (1)  Písemnost,  kterou  doručuje  zaměstnavatel  prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední
  adresu zaměstnance, která je mu známa. Písemnost může být doručena také
  tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné
  plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance^96).

  (2)  Doručení písemnosti zaměstnavatele doručované prostřednictvím
  provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o
  doručení.

  (3)  Nebyl-li  zaměstnanec,  kterému  má  být písemnost doručena
  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se
  písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního
  úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení
  písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl;
  zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může
  písemnost vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec
  rovněž  poučen  o  následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo
  neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

  (4) Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile
  zaměstnanec  písemnost převezme. Jestliže si zaměstnanec uloženou
  písemnost (odstavec 3) nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za
  doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se
  odesílajícímu  zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení
  písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní
  tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo
  neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se
  písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti
  došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí
  převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam.

  § 337

  Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

  (1) Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla
  osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je
  zaměstnavatel povinen doručení písemnosti podle věty první písemně
  potvrdit.

  (2) Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit
  písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby
  elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel
  pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost určená zaměstnavateli
  musí být podepsána uznávaným elektronickým
podpisem zaměstnance^95).

  (3) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji
  zaměstnavatel převzal.

  (4) Písemnost určená zaměstnavateli doručovaná prostřednictvím sítě
  nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy její
  převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou zprávou podepsanou
  svým uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou svou uznávanou elektronickou značkou.

  (5) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo
  služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost
  zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako
  nedoručitelná  nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání
  písemnosti  nepotvrdil  zaměstnanci  její přijetí datovou zprávou
  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou svou uznávanou elektronickou značkou.