Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 15. § 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

HLAVA XV

  PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A ZÁNIK PRÁV A
  POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ
  Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

  Díl 1

  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a
  povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická
  osoba

  § 338

  (1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít
  jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním
  předpisem.

  (2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti
  zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k
  jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních
  vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a
  povinnosti  z  kolektivní  smlouvy  přecházejí  na  přejímajícího
  zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do
  konce následujícího kalendářního roku.

  (3) Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují
  zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb
  a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická
  nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo
  na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní
  důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv,
  považuje  právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako
  zaměstnavatel pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního
  zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

  (4) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům,
  jejichž  pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají
  nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak^21a).

  § 339

  (1)  Přede  dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z
  pracovněprávních  vztahů  k  jinému zaměstnavateli jsou dosavadní
  zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni v dostatečném časovém
  předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému
  zaměstnavateli, informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o
  této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody

  a) stanovené nebo navrhované datum převodu,

  b) důvody převodu,

  c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,

  d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

  (2)  Nepůsobí-li  u  zaměstnavatele odborová organizace ani rada
  zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen předem
  informovat  zaměstnance,  kteří  budou převodem přímo dotčeni, o
  skutečnostech uvedených v odstavci 1 nejpozději 30 dnů přede dnem
  nabytí účinnosti přechodu práv a povinností k jinému zaměstnavateli.

  § 339a

  (1) Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí
  účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo
  nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních
  vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozvázán
  dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání
  pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních
  podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních
  vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních
  vztahů.

  (2) Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v
  odstavci 1, má zaměstnanec právo na odstupné (§ 67 odst. 1).

  § 340

  Ustanovení § 338 a 339 se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti
  zaměstnavatele  nebo  části  zaměstnavatele  nebo  převodu  úkolů
  zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli rozhodl
  nadřízený orgán (§ 347 odst. 2).

  § 341

  (1) Při zániku zaměstnavatele rozdělením přejímají od dosavadního 
  zaměstnavatele práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelé,
  kteří nastupují místo něj. Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za středníkem 
  platí obdobně.

  (2) Zrušuje-li se zaměstnavatel, určí orgán, který zaměstnavatele zrušuje,
  který zaměstnavatel je povinen uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného
  zaměstnavatele, popřípadě uplatňovat jeho nároky. Provádí-li se při
  zrušení zaměstnavatele jeho likvidace, postupuje se podle zvláštního
  právního předpisu^97).

  (3) Dochází-li podle § 338 k převodu zaměstnavatele, u něhož řídící
  působnost při plnění úkolů vykonává nadřízený orgán (§ 347 odst. 2),
  uplynutím doby, nebo dosažením účelu, pro který byl ustaven, určí tento  
  orgán, na kterého zaměstnavatele přecházejí jeho práva a povinnosti z pracovně  právních vztahů.

  § 342

  (1)  Smrtí  fyzické  osoby,  která  je zaměstnavatelem, základní
  pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 odst. 4); to neplatí při pokračování
  v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 odst. 1
  písm. b), c) a e) živnostenského zákona nebo pokračování v poskytování
  zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách pokračovat,
  zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 3 měsíců
  ode dne smrti zaměstnavatele.

  (2) Krajská pobočka Úřadu práce příslušná příslušný podle místa
  činnosti zaměstnavatele podle odstavce 1 vystaví zaměstnanci, jehož
  pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti zanikly, na jeho žádost
  potvrzení o zaměstnání, a to na základě dokladů předložených tímto
  zaměstnancem.

  Díl 2

  Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

  § 343

  (1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu^7)
  zaniká sloučením nebo splynutím s jinou organizační složkou státu,
  přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném
  rozsahu na přejímající organizační složku státu.

  (2) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu
  zaniká rozdělením, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních
  vztahů na organizační složky státu nově vzniklé. Zvláštní právní
  předpis stanoví, která z nově vzniklých organizačních složek státu
  přejímá od dosavadní organizační složky státu výkon práv a povinností z
  pracovněprávních vztahů, které do dne jejího rozdělení zanikly.

  (3) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu se
  zřizuje  na určitou dobu, stanoví tento předpis též, na kterou
  organizační  složku  státu  přechází  výkon práv a povinností z
  pracovněprávních vztahů při zániku organizační složky státu uplynutím
  této doby. Zanikne-li organizační složka státu zřízená podle rozhodnutí
  zřizovatele na určitou dobu uplynutím této doby, přechází výkon práv a
  povinností z pracovněprávních vztahů na zřizovatele, pokud zřizovatel
  nerozhodl, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizační
  složka státu jím zřízená.

  § 344

  (1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že se část organizační složky
  státu^7) převádí do jiné organizační složky státu, přechází výkon práv
  a povinností z pracovněprávních vztahů týkajících se této části
  organizační složky státu na přejímající organizační složku státu.
  Převádí-li se podle rozhodnutí zřizovatele v souvislosti se změnou
  zřizovací listiny část organizační složky státu do jiné organizační
  složky státu, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních
  vztahů týkajících se této části organizační složky státu na přejímající
  organizační složku státu. Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za
  středníkem platí obdobně.

  (2) Práva a povinnosti z těch pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům
  části organizační složky státu převáděné podle odstavce 1, které do dne
  převodu zanikly, vykonává dosavadní organizační složka státu.

  § 345

  (1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu^7)
  se ruší, stanoví tento předpis též, na kterou organizační složku státu
  přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
  zrušené organizační složky státu a která organizační složka státu^7)
  uspokojí  nároky zaměstnanců zrušené organizační složky^7) státu,
  popřípadě uplatní nároky vůči těmto zaměstnancům.

  (2)  Ruší-li  se podle rozhodnutí zřizovatele organizační složka
  státu^7), přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze
  zrušené organizační složky státu^7) na zřizovatele, pokud zřizovatel
  nerozhodl, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizační
  složka státu^7)jím zřízená.

  § 345a

  Ustanovení § 339 a 339a platí obdobně.