Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Poznámky Poznámky pod čarou

Vybraná ustanovení novel

  Čl. II zákona č. 362/2007 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění
  tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i
  když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Právo na odstupné zaměstnance, jemuž byla dána výpověď z důvodů
  uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce, ve znění účinném do dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo s nímž byla uzavřena dohoda o
  rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy, smlouvami a
  vnitřními předpisy podle § 305 zákoníku práce, ve znění účinném do dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3. Povinnost zaměstnance, jemuž byla dána výpověď nebo s nímž byla
  uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru přede dnem nabytí
  účinnosti  tohoto  zákona,  vrátit odstupné, bude-li po skončení
  pracovního poměru konat práci v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3
  větě druhé zákoníku práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona, u dosavadního zaměstnavatele, se řídí dosavadními
  právními předpisy, smlouvami a vnitřními předpisy podle § 305 zákoníku
  práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 294/2008 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví podle čl. I bodu 1 může
  být vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 31.
  prosince 2013.

  Čl. VI zákona č. 326/2009 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Jestliže doba prvních 3 dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které
  náhrada mzdy nebo platu nepřísluší (§ 192 odst. 1 část věty druhé za
  středníkem  zákoníku práce), neuplynula do dne 30. června 2009,
  postupuje se při uplatnění práva na náhradu mzdy nebo platu při dočasné
  pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 1 část věty druhé za
  středníkem zákoníku práce, ve znění účinném ode dne 1. července 2009.

  Čl. VI zákona č. 347/2010 Sb.

  zrušen

  Čl. II zákona č. 185/2011 Sb.

  Přechodná ustanovení

  Přístup k nadnárodním informacím podle § 288 až 299 zákona č. 262/2006
  Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje
  na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů s působností na území
  členského státu se sídlem v České republice a na jejich organizační
  složky umístěné na území České republiky, u kterých

  a) v době od 5. června 2009 do 5. června 2011 byla uzavřena nebo
  změněna ujednání podle § 288 až 295 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

  b) ujednání podle písmene a) byla v době své platnosti změněna,
  doplněna nebo prodloužena,

  a to až do ukončení platnosti těchto dohod. Ustanovení § 298a zákona č.
  262/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
  však platí i zde.

  Čl. VI zákona č. 364/2011 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla
  nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,

  a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o
  pracovní činnosti podle § 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
  účinném ke dni 31. prosince 2013, a

  b) délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uvedené v § 66 odst. 1
  větě druhé a § 192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě
  první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
  2013, zůstává zachována.

  Čl. II zákona č. 365/2011 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i
  když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Výpověď kolektivní smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

  3. Doba překážek v práci podle § 35 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve
  znění do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které zaměstnanec
  nekoná ve zkušební době práci a o které se zkušební doba prodlužuje, se
  řídí dosavadními právními předpisy.

  4. Podle písemné dohody uzavřené podle § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006
  Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
  vnitřního předpisu vydaného k provedení § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006
  Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné
  postupovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona.

  5. Výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., ve
  znění tohoto zákona, není možné použít, došlo-li k porušení režimu
  dočasně práce neschopného pojištěnce přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  zákona.

  6. Odstupné, na které vzniklo právo zaměstnanci, jemuž byla dána
  výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo s nímž byla
  uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů, jakož i
  odstupné, na které vzniklo právo zaměstnanci, který okamžitě zrušil
  pracovní poměr podle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními
  předpisy.

  7. Právo soudu podle § 69 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné uplatnit až na
  případy neplatného rozvázání pracovního poměru na základě právního
  úkonu, který byl učiněn nejdříve v den účinnosti tohoto zákona.

  8. Ustanovení § 209 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné uplatnit až na případy
  částečné nezaměstnanosti, které nastaly nejdříve v den účinnosti tohoto
  zákona.

  9. Případy částečné nezaměstnanosti, které nastaly přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, o kterých bylo třeba rozhodovat ve správním
  řízení podle § 209 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně
  rozhodnuto, nebo kdy bylo řízení přerušeno, se řídí dosavadními
  právními předpisy.

  10. Ustanovení § 330 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na případy zániku práva ode
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  11. Ustanovení § 333 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na doby, které začaly
  plynout nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  12. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod
  výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jehož účinnost
  nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními
  právními předpisy.

  1) Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele
  informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního
  poměru (91/533/EHS).

  Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních
  předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.

  Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o
  pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE,
  CEEP a EKOS.

  Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o
  částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a
  EKOS.

  Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí
  zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám
  a jejich poskytování.

  Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady
  zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a
  projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství
  a skupinách podniků působících na území Společenství.

  Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast
  působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo
  vytvoření  postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se
  zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách
  podniků  působících  na  území Společenství rozšiřuje na Spojené
  království Velké Británie a Severního Irska.

  Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu
  přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení
  evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování
  zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území
  Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března
  2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a
  projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.

  Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se
  doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

  Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních
  předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v
  případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996
  o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

  Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o
  rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu
  2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

  Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých
  pracovníků.

  Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro
  zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním
  poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (91/383/EHS).

  Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení
  bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS).

  Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na
  bezpečnost  a  ochranu  zdraví pro používání osobních ochranných
  prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu
  čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS).

  Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro
  zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
  a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá
  samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

  Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí
  revidovaná  rámcová  dohoda  o rodičovské dovolené uzavřená mezi
  organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice
  96/34/ES.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července
  2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro
  muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

  Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí
  zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo
  etnický původ.

  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví
  obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002
  o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční
  dopravě.

  Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi
  Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků
  v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních
  pracovníků  poskytujících  interoperabilní  přeshraniční  služby v
  železniční dopravě.

  Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se
  doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení
  zaměstnanců.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009
  o  zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro
  informování  zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích
  působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na
  úrovni Společenství (přepracované znění).

  2) Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
  správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
  zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
  bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

  3) § 226 obchodního zákoníku.

  6) § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
  vystupování v právních vztazích.

  7) § 3 a 51 zákona č. 219/2000 Sb.

  10) § 16 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

  11) Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších
  předpisů.

  12) Například zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
  předpoklady  pro  výkon některých funkcí ve státních orgánech a
  organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
  Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  13) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
  předpisů.

  14) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
  fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
  intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 211/2000
  Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
  o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
  jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000
  Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.
  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
  majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
  republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

  15) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
  rozpočtů.

  16) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů.

  16a) Například § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. g) a § 103 odst. 3 zákona č.
  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  § 59 odst. 1 písm. c) a § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o
  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2
  písm. v) a § 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
  městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4 a § 8 odst. 1
  zákona  č.  245/2006  Sb.,  o  veřejných  neziskových  ústavních
  zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, § 10 vyhlášky č.
  394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a
  dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských
  hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví
  České  republiky, § 131 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
  zákon), § 14 odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování
  státu ve věcech majetkových, § 17 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o
  veřejných výzkumných institucích, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 4
  zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9
  odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8 odst. 1 písm. b)
  zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, § 9 odst. 2 zákona
  č. 256/2000 Sb., § 6 odst. 5 zákona č. 211/2000 Sb., § 8 odst. 4 zákona
  č. 104/2000 Sb., § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 77/1997 Sb., § 24 odst. 3
  zákona č. 250/2000 Sb.

  16b) Například § 148 odst. 18 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
  § 48 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, čl. II bod 17 zákona č.
  274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného
  zdraví, § 9 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.

  17) § 92 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 347/2010
  Sb.

  18) § 66 zákona č. 435/2004 Sb.

  19) § 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům,
  ve znění pozdějších předpisů.

  20) § 89 až 101 zákona o zaměstnanosti.

  20a) § 42g a 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008
  Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.

  21) § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
  pojištění.

  21a)  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  22a) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
  předpisů.

  23) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o
  dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

  23a) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
  způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
  povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
  předpisů.

  23b)  Zákon  č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
  činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
  některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
  povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

  24) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
  komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
  zákona č. 307/1999 Sb.

  25) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
  předpisů.

  26) § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
  znění pozdějších předpisů.

  27) § 2 písm. c) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro
  veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

  28) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  ve znění pozdějších předpisů.

  29) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
  předpisů.

  31) § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
  předpisů.

  32) § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  33) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
  působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a
  o změně souvisejících zákonů.

  34) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na osobní ochranné prostředky.

  35) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  36) Například zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 61/1988
  Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití
  jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  37) Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

  37a) § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

  38) § 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  39) Například zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
  náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992
  Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
  některých  dalších  organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
  předpisů.

  40) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
  pozdějších předpisů.

  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
  předpisů.

  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
  předpisů.

  41) § 124 školského zákona.

  41a) Zákon č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  42) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

  43) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

  43a) Například § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
  Poslanecké sněmovny, § 147 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím
  řádu Senátu, § 4 odst. 3 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta
  republiky, ve znění zákona č. 281/2004 Sb.

  44) § 24 až 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  územních rozpočtů.

  45) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
  některých zákonů.

  46) Školský zákon.

  47) Zákon č. 563/2004 Sb.

  48) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
  změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  49) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  50) § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
  pozdějších předpisů.

  51) Zákon č. 121/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
  (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  51a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

  52) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
  pozdějších předpisů.

  53) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

  54) § 276 až 302 občanského soudního řádu.

  Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
  probíhajících výkonů rozhodnutí.

  55) § 277 občanského soudního řádu.

  56) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  57) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
  spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
  státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
  pozdějších předpisů.

  58) Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  59) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  61) § 26 zákona č. 187/2006 Sb.

  62) § 48 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.

  63) § 33 zákona č. 187/2006 Sb.

  64) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb.

  64a) § 22 zákona č. 187/2006 Sb.

  65) § 31 zákona č. 187/2006 Sb.

  66) § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.

  67) § 83 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.

  68) § 7 odst. 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
  znění pozdějších předpisů.

  69) Například Rozhodnutí Rady 2003/479/ES ze dne 16. června 2003 o
  pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do
  generálního sekretariátu Rady.

  70) Například § 7 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
  dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
  orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a
  o  Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
  předpisů, § 15 odst. 9 a § 83 odst. 11 zákona o vysokých školách, § 184
  školského zákona, § 38 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
  uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
  zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a § 90
  odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
  činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
  některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
  povoláních).

  71) Například § 200 obchodního zákoníku.

  71a) Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších
  předpisů.

  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění
  zákona č. 126/2008 Sb.

  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

  72) Zákon o vysokých školách.

  73) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
  ve znění pozdějších předpisů.

  75) Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a
  jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových
  organizacích.

  76) § 67 až 84 zákona o zaměstnanosti.

  77) § 42 až 44 zákona č. 187/2006 Sb.

  77a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  78) Například § 17 obchodního zákoníku, zákon č. 412/2005 Sb., o
  ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

  79) § 200x občanského soudního řádu.

  80) § 21 obchodního zákoníku.

  82) Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č.
  264/2006 Sb.

  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.

  83) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve
  znění pozdějších předpisů.

  84) Zákon č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  85) § 172 odst. 2 školského zákona.

  86) § 94 odst. 2 zákona o vysokých školách.

  87) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

  88) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

  89) § 34 a § 115 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  90) § 39 až 57 zákona o zaměstnanosti.

  91) Čl. 49 Smlouvy o založení Evropského společenství.

  92) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová pravidla), ve znění
  pozdějších předpisů.

  93) § 278 občanského soudního řádu.

  94) Zákon č. 26/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
  dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
  předpisů.

  95) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších
  předpisů.

  96) Například zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
  s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
  (zákon o ověřování).

  97) Například obchodní zákoník, zákon č. 328/1991 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů.

  98) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání
  nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto
  nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.

  99) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z
  povolání.

  99a) § 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve
  znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

  99b) § 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
  změně některých souvisejících zákonů.

  99c) § 69 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona
  č. 274/2003 Sb.

  100) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
  příspěvku  na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
  předpisů.

  101) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
  pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  102) § 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  103) § 67 zákona o zaměstnanosti.

  104) § 2 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  105) § 15 odst. 1 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění
  zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

  107) § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zákona č.
  305/2008 Sb.

  108)  Zákon  č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
  prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
  (antidiskriminační zákon).

  109) Zákon č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  110) Například § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., § 22 zákona č.
  95/2004 Sb., § 51 a 54 zákona č. 96/2004 Sb.

  111) § 7 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., ve znění zákona č. 225/2005 Sb.

  § 18 odst. 1 a § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
  ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 411/2000 Sb.

  112) § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 83/1990 Sb.