Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Příloha Charakteristiky platových tříd

Příloha

  Charakteristiky platových tříd

  1. platová třída

  Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací.
  Práce  s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními
  nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti. Provádění jednotlivých
  manipulačních operací s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do
  5 kg). Běžné nároky na smyslové funkce. Práce v příznivých vnějších
  podmínkách.

  2. platová třída

  Práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými
  výstupy, s malou možností odchylky a s rámcovými návaznostmi na další
  procesy. Práce s více prvky (předměty) tvořícími celek, například
  manipulace s předměty vyžadujícími zvláštní zacházení (křehké, těžké,
  vznětlivé, s nebezpečím nákazy). Provádění dílčích prací, které jsou
  součástí širších procesů.

  Dlouhodobé a jednostranné zatížení drobných svalových skupin (prstů,
  zápěstí)  a ve vnuceném pracovním rytmu a při mírně zhoršených
  (například klimatických) vnějších podmínkách. Práce s případným rizikem
  pracovního úrazu.

  3. platová třída

  Práce s přesně vymezenými vstupy a výstupy a obecně vymezeným postupem
  s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce s celky a sestavami s
  logickým (účelovým) uspořádáním bez vazeb na jiné celky (sestavy).
  Případná odpovědnost za ohrožení zdraví a bezpečnosti spolupracovníků v
  rámci jednoho kolektivu.

  4. platová třída

  Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s
  větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další
  procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a
  sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým)
  uspořádáním  s  dílčími  vazbami na jiné celky (sestavy). Práce
  předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné
  zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky
  spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených
  pracovních operací podle daných postupů.

  5. platová třída

  Jednoduché odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky,
  které  jsou  součástí  určitého systému. Usměrňování jednoduchých
  rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách,
  týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti
  skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze
  odstranit vlastními silami a v krátké době.

  Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde
  jsou převážně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího
  charakteru s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a
  předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné
  smyslové rozlišování drobných detailů. Dlouhodobé, jednostranné a
  nadměrné zatížení svalových skupin předměty různých hmotností nad 25
  kg.

  6. platová třída

  Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů,
  se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen
  "odborné práce"). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s
  dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v
  proměnlivých skupinách.

  Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s
  různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a
  předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná
  smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi
  ztížených pracovních podmínkách.

  7. platová třída

  Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným
  členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Usměrňování
  a koordinace jednoduchých odborných prací. Odpovědnost za zdraví
  dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších
  zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů
  nebo opatření odstranitelné za delší období.

  Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou
  rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého
  charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým
  podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost
  na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově
  důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné
  zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

  8. platová třída

  Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými
  vstupy  a  způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou
  organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované
  práce"). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na
  ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním
  členěním i mimo rámec organizace.

  9. platová třída

  Odborné  specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní
  samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo
  nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných
  prací.

  Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy
  úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na
  poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na
  paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání.
  Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

  10. platová třída

  Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově
  stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a
  specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové
  práce"). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných
  různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími
  vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

  11. platová třída

  Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností
  se širokou působností.

  S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké
  složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení,
  představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých
  kritérií.

  12. platová třída

  Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově
  stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se
  širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované
  práce"), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s
  rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

  13. platová třída

  Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor
  oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami.
  Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací.

  Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí
  myšlení.  Objevování  nových postupů a způsobů a hledání řešení
  netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných
  odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše
  abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

  14. platová třída

  Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově
  vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí
  rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen "tvůrčí
  systémové práce"). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým
  vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a
  dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných
  oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

  15. platová třída

  Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně
  provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu.

  Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí
  myšlení  ve  vysoce  abstraktní rovině při značné variabilitě a
  kombinovatelnosti  procesů  a jevů a na schopnosti nekonvenčního
  systémového nazírání v nejširších souvislostech.

  16. platová třída

  Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s
  možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem
  jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější
  systémy.