Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 10. § 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích

HLAVA X

  OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V
  PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

  § 320

  (1) Návrhy zákonů a návrhy ostatních právních předpisů týkajících se
  důležitých  zájmů  pracujících,  zejména hospodářských, výrobních,
  pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek, se projednávají
  s  příslušnými odborovými organizacemi a příslušnými organizacemi
  zaměstnavatelů.

  (2) Ústřední správní úřady, které vydávají prováděcí pracovněprávní
  předpisy,  činí tak po jejich projednání s příslušnou odborovou
  organizací a s příslušnou organizací zaměstnavatelů.

  (3) Příslušné státní orgány projednávají s odborovými organizacemi
  otázky týkající se pracovních a životních podmínek zaměstnanců a
  poskytují odborovým organizacím potřebné informace.

  (4) Odborové organizace jednající v pracovněprávních vztazích za
  zaměstnance  státu^6),  příspěvkových organizací^15),^92), státních
  fondů^14) a územních samosprávných celků^40) mají právo zejména

  a)  jednat  a zaujmout stanoviska k návrhům ve věcech podmínek
  zaměstnávání zaměstnanců a počtu zaměstnanců,

  b) podávat návrhy, jednat a zaujmout stanoviska k návrhům ve věcech
  zlepšení podmínek výkonu práce a odměňování.

  § 321

  Odborové  organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o
  zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
  práci a ostatních pracovněprávních předpisů.

  § 322

  (1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů.
  Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a
  za tím účelem jí

  a)  zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své
  povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda
  soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,

  b)  zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení
  zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů
  s osobními ochrannými pracovními prostředky,

  c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje
  pracovní úrazy,

  d) zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a
  nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat,

  e) umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci.

  (2) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví
  při práci hradí stát na základě dohody s odborovou organizací.

  § 323

  Výkon kontroly v pracovněprávních vztazích upravují zvláštní právní
  předpisy^36).