Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 9. § 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie

HLAVA IX

  ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO
  VZTAHU A VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
  EVROPSKÉ UNIE

  § 317

  Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti
  zaměstnavatele,  ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává
  sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje
  tento zákon s tím, že

  a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani
  přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,

  b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší
  náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§
  199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro
  účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto
  zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je
  zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,

  c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas
  ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve
  svátek.

  § 318

  Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely
  nebo partnery^51a).

  § 319

  (1) Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské
  unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb^91)
  na území České republiky, vztahuje se na něho úprava České republiky,
  pokud jde o

  a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,

  b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,

  c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky
  za práci přesčas,

  d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

  e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí,
  a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
  zaměstnanců,

  f)  rovné  zacházení  se  zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz
  diskriminace,

  g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.

  Věta první se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů
  členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu
  práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější.
  Výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovněprávního
  vztahu samostatně.

  (2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se nepoužijí, jestliže doba
  vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
  služeb v České republice nepřesáhne celkově dobu 30 dnů v kalendářním
  roce. To neplatí, jestliže je zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci
  nadnárodního poskytování služeb agenturou práce.