Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 8. § 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

HLAVA VIII

  OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV
  ZAMĚSTNANCE

  § 316

  (1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou
  osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně
  výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu
  podle  věty  první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem
  kontrolovat.

  (2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní
  povaze  činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na
  pracovištích  a  ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že
  podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a
  záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo
  kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

  (3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve
  zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení
  kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo
  informovat  zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího
  provádění.

  (4) Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které
  bezprostředně  nesouvisejí  s  výkonem  práce  a  se  základním
  pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace
  zejména o

  a) těhotenství,

  b) rodinných a majetkových poměrech,

  c) sexuální orientaci,

  d) původu,

  e) členství v odborové organizaci,

  f) členství v politických stranách nebo hnutích,

  g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,

  h) trestněprávní bezúhonnosti;

  to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to
  dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a
  je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento
  zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel
  získávat ani prostřednictvím třetích osob.