Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 7. § 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek

HLAVA VII

  OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK

  § 312

  (1) Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis
  smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v
  základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3.

  (2) Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou
  zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán
  inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních
  údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní
  úřad  a zpravodajské služby. Za nahlížení do osobního spisu se
  nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstnavatelem z tohoto
  spisu  vnějšímu  kontrolnímu  orgánu,  který  provádí kontrolu u
  zaměstnavatele a který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s
  předmětem kontroly prováděné u zaměstnavatele.

  (3) Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z
  něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to
  na náklady zaměstnavatele.

  § 313

  (1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo
  dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci
  potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

  a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o
  provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

  b) druh konaných prací,

  c) dosaženou kvalifikaci,

  d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše
  přípustné expoziční doby,

  e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak
  vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká
  je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

  f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii
  za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

  (2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda
  o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem
  rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
  vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem
  nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť
  hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení
  nároku na podporu v nezaměstnanosti^90) je zaměstnavatel povinen uvést
  na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

  § 314

  (1) Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní
  činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů
  zaměstnanci tento posudek vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat
  mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání.
  Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce
  zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které
  mají vztah k výkonu práce.

  (2) Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem
  pracovního posudku (odstavec 1 věta druhá), je zaměstnavatel oprávněn o
  zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní
  právní předpis jinak.

  § 315

  Nesouhlasí-li  zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo
  pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o
  jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo
  přiměřeně jej upravit.