Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 6. § 310 - § 311 Konkurenční doložka

HLAVA VI

  KONKURENČNÍ DOLOŽKA

  § 310

  (1)  Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec
  zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po
  dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s
  předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní
  povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že
  zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši
  jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění
  závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud
  se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

  (2) Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat,
  jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na
  povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických
  postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití
  při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným
  způsobem ztížit jeho činnost.

  (3) Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je
  zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší,
  zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní
  pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu
  podmínek uvedených v odstavci 1.

  (4) Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu
  trvání pracovního poměru zaměstnance.

  (5)  Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu
  zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po
  jeho splatnosti; konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního
  měsíce následujícího po doručení výpovědi.

  (6) Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně; to platí obdobně pro
  odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď.

  § 311

  Ustanovení § 310 není možné použít na pedagogické pracovníky škol a
  školských  zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a
  tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem
  činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v
  zařízeních sociálních služeb^89).