Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 5. § 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání

HLAVA V

  AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

  § 307a

  Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel
  na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen
  „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k
  jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo
  dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit
  svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo
  dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto
  práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném
  přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a
  uživatelem.

  § 308

  (1) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance
  agentury práce musí obsahovat

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní
  občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného
  zaměstnance,

  b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat,
  včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou
  pro tento druh práce,

  c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat
  práci u uživatele,

  d) místo výkonu práce,

  e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u
  uživatele,

  f)  informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách
  zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci
  jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a
  délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec"),

  g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo
  uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není
  však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před
  uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,

  h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno
  povolení ke zprostředkování zaměstnání.

  (2) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance
  agentury práce musí být uzavřena písemně.

  § 309

  (1) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu
  práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly,
  organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny,
  vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu
  zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci
  agentury práce právně jednat jménem agentury práce.

  (2) Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u
  uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména

  a) název a sídlo uživatele,

  b) místo výkonu práce u uživatele,

  c) dobu trvání dočasného přidělení,

  d)  určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat
  zaměstnanci práci a kontrolovat ji,

  e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před
  uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o
  dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],

  f)  informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách
  srovnatelného zaměstnance uživatele.

  (3) Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno;
  před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně
  přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele
  nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě
  o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.

  (4) Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k
  výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla
  při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele,
  má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s
  uživatelem nedohodne jinak.

  (5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a
  mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou
  nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu
  výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně
  přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost
  dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost
  zjistí  jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně
  přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení
  práv, která mu takto vznikla.

  (6) Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu
  práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po
  sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu
  práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na
  dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo
  rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá
  rodičovskou dovolenou.

  (7) Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata
  opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro
  zaměstnance agentury práce méně výhodná, než je tomu podle § 252 až
  256.

  (8) Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní
  smlouvě uzavřené u uživatele.