Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 10 § 365 - 386 Porušení smluvních povinností a jeho následky

Díl X

  Porušení smluvních povinností a jeho následky

  Oddíl 1

  Prodlení dlužníka

  § 365

  Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek, a to
  až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne
  jiným způsobem. Dlužník však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj
  závazek v důsledku prodlení věřitele.

  § 366

  Pokud zákon nestanoví pro jednotlivé druhy smluv něco jiného, může
  věřitel při prodlení dlužníka trvat na řádném plnění závazku.

  § 367

  Věřitel je oprávněn při prodlení dlužníka požadovat od něho náhradu
  škody podle § 373 a násl. Odstoupit od smlouvy je oprávněn v případech,
  které stanoví zákon nebo smlouva.

  § 368

  (1) Je-li dlužník v prodlení s předáním nebo vrácením věci věřiteli
  nebo nakládá-li s věcí, kterou má předat nebo vrátit věřiteli, v
  rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze závazkového vztahu, přechází na
  něho po dobu, po kterou je v prodlení nebo porušuje tyto povinnosti,
  nebezpečí škody na věci, jestliže toto nebezpečí nenesl již předtím.

  (2) Škodou na věci ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení,
  poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k
  nim došlo.

  (3) Dlužník nahradí věřiteli škodu na věci, jestliže k ní došlo v době,
  kdy nesl nebezpečí škody na věci, ledaže tato škoda byla způsobena
  věřitelem nebo vlastníkem věci nebo by k ní došlo i při splnění
  povinnosti dlužníka. Pro náhradu je rozhodující snížení hodnoty věci s
  přihlédnutím k cenovým poměrům v době vzniku škody na věci. Nárok na
  náhradu jiné škody podle § 373 a násl. tím není dotčen.

  § 369

  (1) Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho
  části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit
  z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené
  předpisy práva občanského.

  (2) Věřitel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním
  peněžitého závazku, jen pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.

  § 369a

  (1) Ve vztahu mezi podnikateli nebo ve vztahu mezi podnikateli a
  veřejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními příspěvkovými
  organizacemi, jehož předmětem je úplatná dodávka zboží nebo služeb,
  vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení stanovený předpisy práva
  občanského (§ 369) dnem následujícím po dni splatnosti nebo po uplynutí
  lhůty k placení ceny dodávky stanovenými smlouvou, jsou-li splněny
  podmínky uvedené v odstavci 3.

  (2) Není-li den nebo lhůta splatnosti ceny dodávky stanovena smlouvou,
  vznikne právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí výzvy k plnění,

  a) uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu nebo obdobnou
  žádost o zaplacení,

  b) není-li možno určit den obdržení faktury nebo obdobné žádosti o
  zaplacení, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby,

  c) obdrží-li dlužník fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení dříve než
  zboží nebo služby, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby, nebo

  d) jestliže zákon nebo smlouva ukládá převzetí nebo ověření shody zboží
  nebo služby se smlouvou a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo obdobnou
  žádost o zaplacení před nebo při převzetí nebo před nebo při ověření
  shody, uplynutím 30 dnů po tomto pozdějším datu.

  (3) Věřitel má právo požadovat úroky z prodlení jenom v míře, v jaké
  splnil své zákonné a smluvní povinnosti a jestliže neobdržel dlužnou
  částku v době její splatnosti, ledaže dlužník není odpovědný za
  prodlení.

  (4) Dohoda stran odchylná od odstavců 2 a 3 a dohoda o výši úroku
  odchylná od výše stanovené předpisy práva občanského (§ 369), která je
  i s ohledem na konkrétní okolnosti případu, praxi zavedenou mezi
  stranami a na obchodní zvyklosti zřejmě zneužívající ve vztahu k
  věřiteli, je neplatná. Jestliže soud zjistí, že dohoda podle věty prvé
  je zneužívající a neexistuje objektivní důvod pro úpravu ve smlouvě
  odchylnou od odstavců 2 a 3 nebo o odchylné výši úroku, použijí se
  odstavce 2 a 3 a výše úroku stanovená předpisy obecného občanského
  práva; právo na náhradu škody podle § 369 odst. 2 není dotčeno.

  (5) Žalobu z důvodu, že smluvní podmínky určené pro obecné používání
  jsou zřejmě zneužívající ve smyslu odstavce 4, může podat a účastníkem
  řízení být i právnická osoba založená s cílem hájit zájmy středních a
  malých podniků.^18)

  Oddíl 2

  Prodlení věřitele

  § 370

  Věřitel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi
  vyplývajícími ze závazkového vztahu nepřevezme řádně nabídnuté plnění
  nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit
  svůj závazek.

  § 371

  (1) Od věřitele, který je v prodlení, může dlužník požadovat splnění
  jeho povinnosti, pokud zákon nestanoví něco jiného.

  (2) Dlužník je oprávněn požadovat od věřitele, který je v prodlení,
  náhradu škody podle § 373 a násl. Odstoupit od smlouvy může dlužník v
  případech stanovených zákonem nebo smlouvou.

  § 372

  (1) Je-li předmětem plnění věc, kterou věřitel nepřevezme v rozporu se
  svými povinnostmi, přechází na věřitele po dobu jeho prodlení nebezpečí
  škody na věci (§ 368 odst. 2), jestliže předtím toto nebezpečí nesl
  dlužník.

  (2) Jestliže škoda na věci vznikla v době, kdy ji nesl věřitel, není
  dlužník povinen k její náhradě nebo k jejímu odstranění, ledaže škoda
  byla způsobena porušením povinností dlužníka.

  Oddíl 3

  Náhrada škody

  § 373

  Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit
  škodu  tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení
  povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

  § 374

  (1) Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež
  nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její
  povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana
  tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že
  by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

  (2) Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
  povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z
  jejich hospodářských poměrů.

  (3) Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud
  trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

  § 375

  Bylo-li porušení povinnosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí
  osobou, které povinná strana svěřila plnění své povinnosti, je u
  povinné strany vyloučena odpovědnost jen v případě, kdy je u ní
  vyloučena odpovědnost podle § 374 a třetí osoba by rovněž podle tohoto
  ustanovení  nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné straně byla přímo
  zavázána místo povinné strany.

  § 376

  Poškozená  strana  nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění
  povinností povinné strany bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo
  nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna.

  § 377

  (1) Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke
  všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového
  vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání
  nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva
  musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o
  překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

  (2) Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné
  straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok na náhradu
  škody, která jí tím vznikla.

  § 378

  Škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná strana
  požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v
  předešlý stav.

  § 379

  Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý
  zisk. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku
  závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své
  povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím
  ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát
  při obvyklé péči.

  § 380

  Za škodu se považuje též újma, která poškozené straně vznikla tím, že
  musela vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany.

  § 381

  Místo skutečně ušlého zisku může poškozená strana požadovat náhradu
  zisku dosahovaného zpravidla v poctivém obchodním styku za podmínek
  obdobných podmínkám porušené smlouvy v okruhu podnikání, v němž
  podniká.

  § 382

  Poškozená strana nemá nárok na náhradu té části škody, jež byla
  způsobena  nesplněním její povinnosti stanovené právními předpisy
  vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího
  rozsahu.

  § 383

  Je-li k náhradě škody zavázáno několik osob, jsou tyto osoby povinny
  škodu nahradit společně a nerozdílně a mezi sebou se vypořádají podle
  rozsahu své odpovědnosti.

  § 384

  (1) Osoba, které hrozí škoda, je povinna s přihlédnutím k okolnostem
  případu učinit opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu
  zmírnění. Povinná osoba není povinna nahradit škodu, která vznikla tím,
  že poškozený tuto povinnost nesplnil.

  (2) Povinná strana má povinnost nahradit náklady, které vznikly druhé
  straně při plnění povinnosti podle odstavce 1.

  § 385

  Odstoupila-li poškozená strana při porušení smluvní povinnosti druhé
  strany od smlouvy, nemá nárok na náhradu škody, která vznikla tím, že
  nevyužila včas možnosti uzavřít náhradní smlouvu k účelu, k němuž měla
  sloužit smlouva, od které poškozená strana odstoupila.

  § 386

  (1) Ve vztazích upravených tímto zákonem se lze dohodou vzdát práva na
  náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož
  může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti, z něhož může škoda
  vzniknout, se však nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně
  ani toto právo omezit.

  (2) Náhradu škody nemůže soud snížit.