Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 9 § 358 - 364 Některá ustanovení o započtení pohledávek

Díl IX

  Některá ustanovení o započtení pohledávek

  § 358

  K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u soudu.
  Započtení  však nebrání, jestliže pohledávka je promlčena, avšak
  promlčení nastalo teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k
  započtení.

  § 359

  Proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou, ledaže
  jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité
  závazky.

  § 360

  Započíst lze i pohledávku, jež není splatná jen proto, že věřitel na
  žádost dlužníka odložil dobu splatnosti jeho závazku, aniž se změnil
  jeho obsah.

  § 361

  Strana, jež vede na základě smlouvy pro druhou stranu běžný nebo
  vkladový účet, může použít peněžních prostředků na těchto účtech pouze
  k započtení své vzájemné pohledávky, kterou má vůči majiteli účtu podle
  smlouvy o vedení těchto účtů.

  § 362

  Peněžité pohledávky znějící na různé měny jsou započitatelné, jen když
  tyto měny jsou volně směnitelné. Pro započitatelnou výši těchto
  pohledávek je rozhodující střední devizový kurs platný v den, kdy se
  pohledávky staly způsobilými k započtení. Rozhodný je devizový kurs
  platný v místě sídla nebo v místě podnikání, popřípadě bydliště strany,
  která projevila vůli pohledávky započíst.

  § 363

  Byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník
  použít k započtení pouze pohledávku, kterou měl v době převodu vůči
  prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči poslednímu věřiteli.

  § 364

  Na základě dohody stran lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky.