Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 8 § 344 - 357 Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku

Díl VIII

  Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku

  Oddíl 1

  Odstoupení od smlouvy

  § 344

  Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo
  tento zákon.

  § 345

  (1) Znamená-li prodlení dlužníka (§ 365) nebo věřitele (§ 370)
  podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna
  od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez
  zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.

  (2) Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže
  strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této
  době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který
  vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva
  uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při
  takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení
  smlouvy není podstatné.

  (3) Oznámí-li strana oprávněná požadovat plnění smluvní povinnosti
  druhé strany, že na splnění této povinnosti trvá, nebo nevyužije-li
  včas právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1, je oprávněna
  odstoupit od smlouvy jen způsobem stanoveným pro nepodstatné porušení
  smluvní povinnosti; stanoví-li pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí
  právo odstoupit od smlouvy po uplynutí této lhůty.

  § 346

  (1) Znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele nepodstatné porušení
  smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od smlouvy v případě,
  že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečné
  přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

  (2) Jestliže však strana, jež je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek
  nesplní,  může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí
  dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.

  § 347

  (1) Týká-li se prodlení dlužníka nebo věřitele pouze části splatného
  závazku, je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně
  plnění, které se týká této části závazku.

  (2) U smluv s postupným dílčím plněním lze odstoupit od smlouvy pouze
  ohledně dílčího plnění, s nímž je dlužník v prodlení.

  (3) Ohledně části plnění, u něhož nenastalo prodlení, nebo ohledně
  dílčího plnění, které již bylo přijato nebo se má uskutečnit teprve v
  budoucnu, lze odstoupit od smlouvy, jestliže tato část plnění nebo toto
  dílčí plnění nemá zřejmě vzhledem ke své povaze pro oprávněnou stranu
  hospodářský význam bez zbytku plnění, u něhož nastalo prodlení, nebo
  neplnění závazku jako celku znamená podstatné porušení smlouvy.

  § 348

  (1) Ohledně povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, lze od smlouvy
  odstoupit, když z chování povinné strany, nebo z jiných okolností
  nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní
  povinnosti, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem, a
  povinná strana neposkytne po vyzvání oprávněné strany bez zbytečného
  odkladu dostatečnou jistotu.

  (2) Ohledně povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, lze odstoupit od
  smlouvy i v případě, kdy povinná strana prohlásí, že svou povinnost
  nesplní.

  § 349

  (1) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu s tímto
  zákonem projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen
  druhé straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat
  nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

  (2) Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla
  doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo
  důvodem k odstoupení od smlouvy.

  (3) Vyplývá-li z obsahu smlouvy, že věřitel nemá zájem na splnění
  závazku po době stanovené pro jeho plnění, nastanou účinky odstoupení
  od smlouvy počátkem prodlení dlužníka, jestliže věřitel neoznámí před
  touto dobou, že trvá na plnění závazku.

  § 350

  (1) Je-li dodatečná lhůta poskytnutá k plnění nepřiměřená a oprávněná
  strana odstoupí od smlouvy po jejím uplynutí, nebo oprávněná strana
  odstoupí  od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění,
  nastávají  účinky odstoupení teprve po marném uplynutí přiměřené
  dodatečné lhůty, jež měla být poskytnuta k plnění povinností.

  (2) Při poskytnutí dodatečné lhůty může oprávněná strana druhé straně
  prohlásit, že odstupuje od smlouvy, jestliže druhá strana nesplní svou
  povinnost v této lhůtě. V tomto případě nastávají účinky odstoupení
  marným uplynutím této lhůty, je-li přiměřená nebo uplynutím přiměřené
  lhůty, jestliže stanovená lhůta nebyla přiměřená.

  § 351

  (1) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze
  smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody
  vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se volby
  práva nebo volby tohoto zákona podle § 262, řešení sporů mezi smluvními
  stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo
  vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

  (2) Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění
  druhou stranou, toto plnění vrátí, u peněžního závazku spolu s úroky ve
  výši sjednané ve smlouvě pro tento případ, jinak stanovené podle § 502.
  Vrací-li plnění strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu
  nákladů s tím spojených.

  Oddíl 2

  Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění

  § 352

  (1) Závazek se považuje za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit
  pomocí jiné osoby.

  (2) Závazek se stává nesplnitelným také v případě, kdy právní předpisy,
  které byly vydané po uzavření smlouvy a jejichž účinnost není časově
  ohraničená, dlužníkovi zakazují chování, k němuž je zavázán, nebo
  vyžadují úřední povolení, jež dlužníku nebylo uděleno, ačkoliv o ně
  řádně usiloval.

  (3) Věřitel může odstoupit od smlouvy ohledně části plnění, které se
  nestalo nemožným, jestliže tato část ztrácí pro věřitele vzhledem ke
  své povaze nebo s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplývá z jejího
  obsahu nebo byl druhé straně znám v době uzavření smlouvy, hospodářský
  význam bez poskytnutí plnění, jež se stalo nemožným. Totéž platí
  ohledně dílčího plnění.

  (4) Nemožnost plnění je povinen prokázat dlužník.

  § 353

  Dlužník, jehož závazek zanikl pro nemožnost plnění, je povinen uhradit
  škodu tím způsobenou věřiteli, ledaže nemožnost plnění byla způsobena
  okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 374). Pro náhradu škody se
  použije obdobně ustanovení § 373 a násl.

  § 354

  Při zániku závazku pro nemožnost plnění nebo jeho části nastávají
  obdobně účinky uvedené v § 351.

  Oddíl 3

  Odstupné

  § 355

  (1) Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo
  kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky
  jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když
  oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené
  odstupné zaplatí. Ustanovení § 351 odst. 1 platí přiměřeně pro účinky
  zrušení smlouvy.

  (2) Oprávnění podle odstavce 1 nemá strana, která již přijala plnění
  závazku druhé strany nebo jeho části, nebo která splnila svůj závazek
  nebo jeho část.

  Oddíl 4

  Zmaření účelu smlouvy

  § 356

  (1) Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl
  výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla
  smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní
  odstoupit.

  (2) Za změnu okolností podle odstavce 1 se nepovažuje změna majetkových
  poměrů některé strany a změna hospodářské nebo tržní situace.

  § 357

  Strana, která odstoupila od smlouvy podle § 356, je povinna nahradit
  druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. Pro účinky
  odstoupení od smlouvy platí přiměřeně § 351.