Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 7 § 324 - 343 Zánik závazku jeho splněním

Díl VII

  Zánik závazku jeho splněním

  Oddíl 1

  Způsob plnění

  § 324

  (1) Závazek zanikne, je-li věřiteli splněn včas a řádně.

  (2) Závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka, ledaže před tímto
  plněním závazek již zanikl odstoupením věřitele od smlouvy.

  (3) Jestliže dlužník poskytne vadné plnění a věřitel nemá právo
  odstoupit od smlouvy nebo tohoto práva nevyužije, mění se obsah závazku
  způsobem, který odpovídá nárokům věřitele vzniklým z vadného plnění, a
  závazek zaniká jejich uspokojením.

  (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nedotýkají nároků na náhradu škody a
  na smluvní pokutu.

  § 325

  Mají-li strany vzájemné závazky, může se splnění závazku druhou stranou
  domáhat jen ta strana, která svůj závazek již splnila nebo je
  připravena a schopna jej splnit současně s druhou stranou, ledaže ze
  smlouvy, ze zákona nebo z povahy některého závazku vyplývá něco jiného.

  § 326

  (1) Je-li strana povinna plnit závazek před plněním závazku druhé
  strany, může své plnění odepřít až do doby, kdy jí bude poskytnuto nebo
  dostatečně zajištěno plnění druhé strany, jestliže po uzavření smlouvy
  se stane zřejmým, že druhá strana nesplní svůj závazek vzhledem k
  nedostatku své způsobilosti poskytnout plnění nebo vzhledem k svému
  chování při přípravě plnění závazku.

  (2) V případech uvedených v odstavci 1 může oprávněná strana stanovit
  druhé straně přiměřenou lhůtu k dodatečnému zajištění plnění a po
  uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. Bez poskytnutí této
  lhůty může strana od smlouvy odstoupit, jestliže na majetek druhé
  strany je prohlášen konkurs.

  (3) Pokud z odstavců 1 a 2 nevyplývá něco jiného, není žádná ze stran
  oprávněna odepřít plnění nebo odstoupit od smlouvy z důvodu, že závazek
  druhé strany z jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.

  § 327

  (1) Lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob
  plnění dlužník, jestliže ze smlouvy nevyplývá, že toto právo přísluší
  věřiteli. Jestliže však věřitel neurčí tento způsob v době stanovené ve
  smlouvě, jinak do doby stanovené pro plnění, může dlužník určit způsob
  plnění.

  (2) Jestliže na základě svého práva dlužník nebo věřitel, který je k
  tomu oprávněn, zvolí způsob plnění a sdělí jej druhé straně, nemůže bez
  souhlasu druhé strany tento způsob změnit.

  § 328

  Je-li předmětem plnění závazku věc určena podle druhu, je dlužník
  povinen poskytnout věřiteli věc, jež se hodí pro účely, pro něž se věc
  téhož druhu zpravidla používá na základě obdobných smluv.

  § 329

  Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění závazku, pokud částečné
  plnění neodporuje povaze závazku nebo hospodářskému účelu sledovanému
  věřitelem při uzavření smlouvy, jestliže tento účel je ve smlouvě
  vyjádřen nebo v době uzavření smlouvy dlužníkovi znám.

  § 330

  (1) Má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a
  poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek
  určený při plnění dlužníkem. Neurčí-li dlužník, který závazek plní, je
  splněn závazek nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství.

  (2) Při plnění peněžitého závazku se započte placení nejprve na úroky a
  potom na jistinu, neurčí-li dlužník jinak.

  (3) Má-li dlužník vůči věřiteli několik peněžitých závazků a dlužník
  neurčí, který závazek plní, placení se týká nejdříve závazku, jehož
  splnění není zajištěno nebo je nejméně zajištěno, jinak závazku
  nejdříve splatného.

  (4) Placení se týká náhrady škody teprve, když byl splněn peněžitý
  závazek, z jehož porušení vznikla povinnost k náhradě škody, pokud
  dlužník neurčí účel placení.

  § 331

  Plní-li dlužník svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by
  závazek plnil sám, nestanoví-li tento zákon jinak.

  § 332

  (1) Jestliže plnění závazku není vázáno na osobní vlastnosti dlužníka,
  je věřitel povinen přijmout plnění jeho závazku nabídnuté třetí osobou,
  jestliže s tím dlužník souhlasí. Souhlas dlužníka není zapotřebí,
  jestliže třetí osoba za závazek ručí nebo jeho splnění jiným způsobem
  zajišťuje a dlužník svůj závazek porušil.

  (2) Nevyplývá-li z právního vztahu mezi dlužníkem a třetí osobou něco
  jiného, vstupuje třetí osoba splněním dlužníkova závazku do práv
  věřitele, který je povinen jí vydat a na ni převést všechny své důkazní
  prostředky.

  § 333

  (1) Přebírá-li plnění přímo věřitel, je dlužník oprávněn požadovat na
  něm potvrzení o předmětu a rozsahu plnění a odepřít je, dokud mu
  potvrzení není současně vydáno.

  (2) Jestliže dlužník poskytne plnění osobě, která předloží potvrzení
  věřitele o přijetí plnění, má plnění účinky, jako kdyby dlužník plnil
  věřiteli.

  § 334

  Otevření  akreditivu,  jakož  i  vystavení  směnky  nebo  šeku,
  prostřednictvím kterých má být podle smlouvy splněn peněžitý závazek,
  nemají vliv na trvání tohoto závazku. Věřitel je však oprávněn
  požadovat splnění peněžitého závazku na dlužníku podle smlouvy, jen
  když nemůže dosáhnout jeho splnění z akreditivu, směnky nebo šeku.

  Oddíl 2

  Místo plnění

  § 335

  K řádnému splnění závazku se vyžaduje, aby závazek byl splněn ve
  stanoveném místě.

  § 336

  Není-li místo plnění určeno ve smlouvě a nevyplývá-li něco jiného z
  povahy závazku, je dlužník povinen plnit závazek v místě, kde měl v
  době uzavření smlouvy své sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
  bydliště. Vznikl-li však závazek v souvislosti s provozem závodu nebo
  provozovny dlužníka, je dlužník povinen splnit závazek v místě tohoto
  závodu nebo této provozovny.

  § 337

  (1) Peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a náklady v sídle
  nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva
  nebo tento zákon jinak.

  (2) Změní-li věřitel po uzavření smlouvy sídlo nebo místo podnikání,
  popřípadě bydliště, nese zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí spojené s
  placením peněžitého závazku, které tím dlužníku vzniknou.

  § 338

  Vznikl-li peněžitý závazek v souvislosti s provozem závodu nebo
  provozovny věřitele, je dlužník povinen závazek splnit v místě tohoto
  závodu nebo provozovny, jestliže plnění peněžitého závazku se má
  uskutečnit současně s plněním druhé strany v místě tohoto závodu nebo
  této provozovny.

  § 339

  Peněžitý závazek lze též plnit na účet věřitele, vedený u poskytovatele
  platebních služeb, nebo poštovním poukazem, jestliže to není v rozporu
  s platebními podmínkami sjednanými mezi stranami.

  Oddíl 3

  Doba plnění

  § 340

  (1) Dlužník je povinen závazek splnit v době stanovené ve smlouvě.

  (2) Není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn
  požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen
  závazek splnit bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění
  požádán.

  § 341

  Je-li podle smlouvy dlužník oprávněn, aby určil dobu plnění, a
  neurčí-li ji v přiměřené době, určí dobu plnění soud na návrh věřitele
  s přihlédnutím k povaze a místu plnění, jakož i k důvodu, proč bylo
  určení doby plnění přenecháno dlužníkovi.

  § 342

  (1) Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z ustanovení tohoto zákona něco
  jiného, je rozhodující úmysl stran projevený při uzavření smlouvy nebo
  povaha plnění pro určení, zda doba plnění je stanovena ve prospěch obou
  stran, nebo jen ve prospěch jedné z nich.

  (2) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch dlužníka, před touto dobou
  není věřitel oprávněn požadovat plnění, avšak dlužník je oprávněn plnit
  svůj závazek.

  (3) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch věřitele, je před touto
  dobou věřitel oprávněn požadovat plnění, ale dlužník není oprávněn
  plnit svůj závazek.

  (4) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch obou stran, není před touto
  dobou věřitel oprávněn požadovat plnění a dlužník plnit svůj závazek.

  § 343

  Splní-li dlužník peněžitý závazek před stanovenou dobou plnění, není
  oprávněn  bez  souhlasu  věřitele odečíst od dlužné částky úrok
  odpovídající době, o kterou plnil dříve.