Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 6 § 297 - 323 Zajištění závazku

Díl VI

  Zajištění závazku

  Oddíl 1

  zrušen

  § 297

  zrušen

  § 298

  zrušen

  § 299

  zrušen

  Oddíl 2

  Některá ustanovení o smluvní pokutě

  § 300

  Okolnosti vylučující odpovědnost (§ 374) nemají vliv na povinnost
  platit smluvní pokutu.

  § 301

  Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k
  hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé
  do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se
  vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený
  oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl.

  § 302

  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

  Oddíl 3

  Ručení

  § 303

  Kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči
  němu nesplní určitý závazek, stává se dlužníkovým ručitelem.

  § 304

  (1) Ručením lze zajistit jen platný závazek dlužníka nebo jeho část.
  Vzniku ručení však nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen
  pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž
  ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl.

  (2) Ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu nebo jehož
  vznik je závislý na splnění podmínky.

  § 305

  Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání
  výši své zajištěné pohledávky.

  § 306

  (1) Věřitel je oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli jen v
  případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době
  poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Tohoto vyzvání není
  třeba,  jestliže  je věřitel nemůže uskutečnit nebo jestliže je
  nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní.

  (2) Ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, k jejichž
  uplatnění je oprávněn dlužník, a použít k započtení pohledávky dlužníka
  vůči věřiteli, jestliže k započtení by byl oprávněn dlužník, kdyby
  věřitel vymáhal svou pohledávku vůči němu. Ručitel může použít k
  započtení i své pohledávky vůči věřiteli.

  (3) Jestliže ručitel uplatní vůči věřiteli neúspěšné námitky, které mu
  sdělil dlužník, je dlužník povinen nahradit ručiteli náklady, které mu
  tím vznikly.

  § 307

  (1) Zaručí-li se za tentýž závazek více ručitelů, ručí každý z nich za
  celý závazek. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako
  spoludlužník.

  (2) Je-li ručením zajištěna pouze část závazku, nesnižuje se rozsah
  ručení částečným plněním závazku, zůstává-li závazek nesplněn ve výši,
  v jaké je zajištěn ručením.

  (3) Při postoupení zajištěné pohledávky přecházejí práva z ručení na
  postupníka v době, kdy je postoupení oznámeno ručiteli postupitelem
  nebo prokázáno postupníkem.

  § 308

  Ručitel, jenž splní závazek, za který ručí, nabývá vůči dlužníku práva
  věřitele a je oprávněn požadovat všechny doklady a pomůcky, které má
  věřitel, a jež jsou potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníku.

  § 309

  Uspokojí-li ručitel věřitele bez vědomí dlužníka, může dlužník uplatnit
  vůči ručiteli všechny námitky, které byl oprávněn uplatnit vůči
  věřiteli, kdyby na něm věřitel splnění vymáhal. Dlužník však nemůže
  vůči ručiteli uplatnit námitky, na které dlužník ručitele neupozornil
  bez zbytečného odkladu po doručení zprávy, že věřitel uplatnil nároky z
  ručení.

  § 310

  Právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči
  dlužníkovi.

  § 311

  (1) Ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje.

  (2) Ručení však nezaniká, jestliže závazek zanikl pro nemožnost plnění
  dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem nebo pro zánik právnické
  osoby, jež je dlužníkem.

  § 312

  Ustanovení § 305 až 311 platí přiměřeně i pro ručení, které vzniklo ze
  zákona.

  Oddíl 4

  Bankovní záruka

  § 313

  Základní ustanovení

  Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že
  uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční
  listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek
  nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

  § 314

  Je-li bankovní zárukou zajištěna nepeněžitá pohledávka, má se za to, že
  do výše částky stanovené v záruční listině je zajištěn peněžitý nárok,
  který by měl věřitel vůči dlužníkovi, v případě, že by dlužník porušil
  závazek, jehož plnění je zajištěno bankovní zárukou.

  § 315

  (1) Jestliže bankovní záruku potvrdí jiná banka, může věřitel uplatnit
  nároky z bankovní záruky vůči kterékoliv z těchto bank.

  (2) Jestliže banka, která potvrdila bankovní záruku, poskytla na jejím
  základě plnění, má nárok na toto plnění vůči bance, která jí o
  potvrzení bankovní záruky požádala.

  (3) Jestliže banka oznámí, že jiná banka poskytla záruku, nevzniká
  oznamující bance závazek ze záruky. Oznamující banka však odpovídá za
  škodu způsobenou nesprávností svého oznámení.

  § 316

  (1) Banka ručí za splnění zajištěného závazku do výše částky a za
  podmínek stanovených v záruční listině. Banka může vůči věřiteli
  uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští.

  (2) Na bankovní záruku nemá účinek částečné plnění závazku dlužníkem,
  jestliže nesplněný zbytek závazku je stejný nebo vyšší, než činí
  částka, na kterou zní záruční listina.

  § 317

  Nevyplývá-li ze záruční listiny něco jiného, nemůže banka uplatnit
  námitky, které by byl oprávněn vůči věřiteli uplatnit dlužník, a banka
  je povinna plnit své povinnosti, když o to byla požádána písemně
  věřitelem. Předchozí výzva, aby dlužník splnil svůj závazek, se
  vyžaduje, jen když to stanoví záruční listina.

  § 318

  Jestliže podle záruční listiny je věřitel oprávněn uplatnit svá práva z
  bankovní záruky, jen když dlužník nesplní svůj závazek, může věřitel
  postoupit svá práva z bankovní záruky pouze s postoupením pohledávky
  zajištěné bankovní zárukou.

  § 319

  Banka plní svůj závazek z bankovní záruky, jen když k tomu byla písemně
  vyzvána věřitelem. Je-li plnění banky z bankovní záruky podmíněno v
  záruční listině předložením určitých dokumentů, musí být tyto dokumenty
  předloženy při této výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní.

  § 320

  Je-li banka povinna podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného
  jiné bance, je povinna plnit na účet oprávněného u této banky.

  § 321

  (1) Je-li doba platnosti v záruční listině omezena, bankovní záruka
  zanikne, jestliže věřitel neoznámí bance písemně své nároky z bankovní
  záruky během její platnosti.

  (2) Dlužník je povinen zaplatit bance to, co banka plnila podle své
  povinnosti ze záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou
  s dlužníkem.

  (3) Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit
  vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala
  povinnost banky zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek
  vůči věřiteli.

  (4) Věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž
  neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu
  škodu tím způsobenou.

  § 322

  (1) Na bankovní záruku se použijí jinak přiměřeně ustanovení o ručení.

  (2) Vztah mezi bankou a dlužníkem se řídí podle ustanovení o smlouvě
  mandátní.

  Oddíl 5

  Uznání závazku

  § 323

  (1) Uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v
  uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Tyto účinky nastávají
  i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena.

  (2) Za uznání nepromlčeného závazku se považují i právní úkony uvedené
  v § 407 odst. 2 a 3.

  (3) Uznání závazku má účinky i vůči ručiteli.

  Oddíl 6

  zrušen

  § 323a

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 323b

  zrušen

  § 323c

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 323d

  zrušen

  § 323e

  zrušen

  § 323f

  zrušen

  § 323g

  zrušen

  § 323h

  zrušen

  § 323i

  zrušen