Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 5 § 293 - 296 Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech

Díl V

  Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech

  § 293

  Je-li  zavázáno k témuž plnění společně několik osob, má se v
  pochybnostech za to, že jsou zavázány společně a nerozdílně. Věřitel
  může požadovat plnění na kterékoli z nich, avšak plnění nabídnuté jiným
  společným dlužníkem je povinen přijmout.

  § 294

  Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že dlužníci nejsou k témuž
  plnění zavázáni společně a nerozdílně, je každý spoludlužník zavázán
  pouze  v rozsahu svého podílu na závazku. V pochybnostech jsou
  spoludlužníci zavázáni rovným dílem.

  § 295

  Převezme-li několik osob závazek, z jehož povahy vyplývá, že jej lze
  splnit  pouze součinností všech spoludlužníků, jsou spoludlužníci
  povinni plnit závazek společně.

  § 296

  Je-li dlužník zavázán současně více věřitelům k nedělitelnému plnění,
  může plnění požadovat kterýkoli z věřitelů, nevyplývá-li ze zákona nebo
  smlouvy něco jiného.