Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 4 § 289 - 292 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Díl IV

  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

  § 289

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě
  smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem
  plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem.

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 290

  (1) Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu
  poté, kdy k tomu byla vyzvána oprávněnou stranou v souladu se smlouvou
  o uzavření budoucí smlouvy.

  (2) Nesplní-li zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu podle odstavce
  1, může oprávněná strana požadovat, aby obsah smlouvy určil soud nebo
  osoba určená ve smlouvě anebo může požadovat náhradu škody způsobené jí
  porušením závazku uzavřít smlouvu. Nárok na náhradu škody vedle určení
  obsahu smlouvy může oprávněná strana požadovat pouze v případě, kdy
  zavázaná strana neoprávněně odmítla jednat o uzavření smlouvy.

  § 291

  Ustanovení § 290 a § 292 odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i na písemnou
  dohodu stran o tom, že uzavřená smlouva bude doplněna ještě o úpravu
  určitých otázek, jestliže chybějící obsah smlouvy má podle této dohody
  být určen soudem nebo jinou osobou určenou stranami v případě, kdy by
  nedošlo k jeho sjednání stranami. Závazek doplnit chybějící obsah
  smlouvy může převzít jedna nebo obě strany; v pochybnostech se má za
  to, že závazek vznikl oběma stranám.

  § 292

  (1) Obsah smlouvy se určí podle účelu zřejmě sledovaného uzavřením
  budoucí smlouvy, přičemž se přihlédne k okolnostem, za nichž byla
  sjednána smlouva o uzavření budoucí smlouvy, jakož i k zásadě poctivého
  obchodního styku.

  (2) Právo na určení obsahu budoucí smlouvy soudem nebo osobou určenou
  ve smlouvě a nárok na náhradu škody podle § 290 odst. 2 se promlčují
  uplynutím jednoho roku ode dne, kdy oprávněná strana vyzvala zavázanou
  stranu k uzavření smlouvy podle § 290 odst. 1, nestanoví-li smlouva o
  uzavření budoucí smlouvy lhůtu jinou. Sjednaná lhůta však nesmí být
  delší než promlčecí doba vyplývající z § 391 a násl. tohoto zákona.

  (3) Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, jestliže oprávněná strana
  nevyzve zavázanou stranu ke splnění tohoto závazku v době určené ve
  smlouvě o uzavření budoucí smlouvy.

  (4) Závazek doplnit chybějící obsah smlouvy zaniká, jestliže oprávněná
  strana nevyzve zavázanou stranu k splnění tohoto závazku v době určené
  v dohodě o doplnění obsahu smlouvy (§ 291), jinak do jednoho roku od
  uzavření této dohody.

  (5) Závazek uzavřít budoucí smlouvu nebo doplnit chybějící obsah
  smlouvy též zaniká, jestliže okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely
  při vzniku tohoto závazku se do té míry změnily, že nelze na zavázané
  straně rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela. K zániku však dochází,
  jen když zavázaná strana tuto změnu okolností oznámila bez zbytečného
  odkladu oprávněné straně.