Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 269 - 288 Některá ustanovení o uzavírání smlouvy

Díl III

  Některá ustanovení o uzavírání smlouvy

  Oddíl 1

  Jednání o uzavření smlouvy

  § 269

  (1) Ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy
  smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami
  zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro
  každou z těchto smluv.

  (2) Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako
  typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých
  závazků, smlouva uzavřena není.

  (3) Dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou stran o
  způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento
  způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Má-li být chybějící část
  smlouvy určena soudem nebo určitou osobou, vyžaduje se, aby dohoda měla
  písemnou formu a platí obdobně § 291.

  § 270

  (1) Dohoda při uzavírání smlouvy, že určitá nepodstatná část smlouvy
  bude mezi stranami smluvena dodatečně po jejím uzavření, se považuje za
  podmínku platnosti dohodnuté části smlouvy, ledaže strany daly před
  jejím uzavřením nepochybně najevo, že nedosažení dodatečné dohody o
  doplnění obsahu smlouvy nemá mít vliv na platnost uzavřené smlouvy. V
  pochybnostech má podmínka odkládací účinky.

  (2) Dohodnou-li se strany písemně v případech uvedených v odstavci 1,
  že chybějící obsah smlouvy má být stanoven soudem nebo osobou určenou v
  dohodě, platí ustanovení § 291. Dohodnutá část smlouvy nenabude
  účinnosti, dokud není dohodnut nebo stanoven chybějící obsah smlouvy, a
  její platnost zaniká zánikem závazku dohodnout chybějící obsah smlouvy
  (§ 292 odst. 4 a 5), ledaže strany se dohodly, že sjednaná část smlouvy
  má zůstat v platnosti.

  § 271

  Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou
  informace  označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto
  informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v
  rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda
  dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je
  povinen k náhradě škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.

  § 272

  (1) Smlouva vyžaduje k platnosti písemnou formu pouze v případech
  stanovených v tomto zákoně nebo když alespoň jedna strana při jednání o
  uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné
  formě.

  (2) Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna
  nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva
  měněna nebo zrušena pouze písemně.

  § 273

  (1) Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní
  podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem
  na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé
  nebo k návrhu přiložené.

  (2) Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních
  podmínek uvedených v odstavci 1.

  (3) K uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívaných v
  obchodním styku.

  § 274

  Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných
  vykládacích pravidlech, má se za to, že strany zamýšlely dosáhnout
  touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími pravidly, na něž
  se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která s
  přihlédnutím k povaze smlouvy se obvykle používají.

  § 275

  (1) Je-li uzavřeno více smluv při tomtéž jednání nebo zahrnuto do jedné
  listiny, posuzuje se každá z těchto smluv samostatně.

  (2) Jestliže však z povahy nebo stranám známého účelu smluv uvedených v
  odstavci 1 při jejich uzavření zřejmě vyplývá, že tyto smlouvy jsou na
  sobě vzájemně závislé, vznik každé z těchto smluv je podmínkou vzniku
  ostatních smluv. Zánik jedné z těchto smluv jiným způsobem než splněním
  nebo způsobem nahrazujícím splnění způsobuje zánik ostatních závislých
  smluv, a to s obdobnými právními účinky.

  (3) Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně, jestliže z povahy nebo
  účelu smluv vyplývá, že pouze jedna nebo více těchto smluv závisí na
  jedné nebo více smlouvách jiných.

  (4) S přihlédnutím k obsahu návrhu na uzavření smlouvy nebo v důsledku
  praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo s přihlédnutím ke
  zvyklostem rozhodným podle tohoto zákona, může osoba, které je návrh
  určen, vyjádřit souhlas s návrhem provedením určitého úkonu (např.
  odesláním  zboží  nebo  zaplacením  kupní  ceny)  bez vyrozumění
  navrhovatele. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy
  byl tento úkon učiněn, došlo-li k němu před uplynutím lhůty rozhodné
  pro přijetí návrhu.

  Oddíl 2

  Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky

  § 276

  (1) Projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za
  účelem uzavření smlouvy, je veřejným návrhem na uzavření smlouvy (dále
  jen "veřejný návrh"), jestliže obsah odpovídá § 269.

  (2) Podnět k uzavření smlouvy, který nemá náležitosti uvedené v
  odstavci 1, se považuje pouze za výzvu k podávání návrhů na uzavření
  smlouvy.

  § 277

  Veřejný návrh lze odvolat, jestliže navrhovatel odvolání oznámí před
  přijetím veřejného návrhu způsobem, kterým byl veřejný návrh zveřejněn.

  § 278

  Na základě veřejného návrhu je smlouva uzavřena s osobou, která v
  souladu s obsahem veřejného návrhu a ve lhůtě v něm stanovené, jinak ve
  lhůtě přiměřené, nejdříve navrhovateli oznámí, že návrh přijímá, a
  navrhovatel jí uzavření smlouvy potvrdí. Přijme-li veřejný návrh
  současně několik osob, může navrhovatel zvolit, kterému příjemci
  uzavření smlouvy potvrdí.

  § 279

  (1) Uzavření smlouvy je navrhovatel povinen potvrdit příjemci bez
  zbytečného odkladu poté, kdy mu došlo přijetí návrhu podle § 278.

  (2) Jestliže navrhovatel potvrdí příjemci uzavření smlouvy později, než
  stanoví odstavec 1, smlouva nevznikne, odmítne-li příjemce uzavření
  smlouvy a zprávu o tom zašle navrhovateli bez zbytečného odkladu poté,
  kdy mu došlo opožděné potvrzení navrhovatele o uzavření smlouvy.

  § 280

  Stanoví-li to výslovně veřejný návrh, je smlouva uzavřena se všemi
  osobami, které veřejný návrh přijaly ve lhůtě v něm určené.

  Oddíl 3

  Obchodní veřejná soutěž

  § 281

  Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž (dále jen "vyhlašovatel") o
  nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy (obchodní veřejná soutěž), činí
  tím výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy (dále jen "návrh").

  § 282

  (1) K vyhlášení veřejné obchodní soutěže (dále jen "soutěž") se
  vyžaduje,  aby  byly  písemně  obecným způsobem vymezeny předmět
  požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na
  němž navrhovatel trvá, určen způsob podávání návrhů, stanovena lhůta,
  do které lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení vybraného návrhu
  (dále jen "podmínky soutěže").

  (2) Obsah podmínek soutěže musí být vhodným způsobem uveřejněn.

  § 283

  Vyhlašovatel nemůže uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž
  zrušit, ledaže si toto právo v uveřejněných podmínkách soutěže vyhradil
  a změnu nebo zrušení uveřejnil způsobem, kterým vyhlásil podmínky
  soutěže.

  § 284

  (1) Návrh lze zahrnout do soutěže, jen když jeho obsah odpovídá
  uveřejněným podmínkám soutěže. Od podmínek soutěže se návrh může
  odchýlit jen v rozsahu, který podmínky soutěže připouštějí.

  (2) Do soutěže nelze zahrnout návrh, který byl předložen po lhůtě
  stanovené v podmínkách soutěže.

  (3) Navrhovatelé mají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na
  soutěži, jen když jim toto právo přiznávají podmínky soutěže.

  § 285

  (1) Předložený návrh nelze odvolat po uplynutí lhůty stanovené v
  podmínkách soutěže pro předkládání návrhů, ledaže podmínky soutěže
  přiznávají navrhovatelům právo návrh odvolat i po uplynutí této lhůty.
  Podmínky soutěže mohou stanovit, že návrh nelze odvolat již po jeho
  předložení.

  (2) Návrh lze měnit nebo doplňovat jen v době, kdy podle odstavce 1 lze
  návrh  odvolat,  ledaže  jde pouze o opravu chyb vzniklých při
  vyhotovování návrhu a podmínky soutěže tuto opravu nevylučují. Návrh
  lze měnit nebo doplňovat i v případech stanovených v podmínkách
  soutěže.

  § 286

  (1) Vyhlašovatel vybere nejvhodnější z předložených návrhů a oznámí
  jeho přijetí způsobem a ve lhůtě, jež stanoví podmínky soutěže.

  (2) Není-li v podmínkách soutěže stanoven způsob výběru nejvhodnějšího
  návrhu, je vyhlašovatel oprávněn vybrat si návrh, který mu nejlépe
  vyhovuje.

  § 287

  (1) Vyhlašovatel je povinen přijmout návrh, který byl vybrán způsobem
  uvedeným v § 286. Sdělí-li vyhlašovatel přijetí návrhu po lhůtě
  stanovené v podmínkách soutěže, smlouva nevznikne, jestliže vybraný
  účastník soutěže sdělí vyhlašovateli bez zbytečného odkladu po dojití
  sdělení o přijetí návrhu, že odmítá smlouvu uzavřít.

  (2) Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny předložené návrhy,
  jestliže si toto právo vyhradil v podmínkách soutěže.

  § 288

  Vyhlašovatel je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže
  vyrozumět účastníky soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich návrhy
  byly odmítnuty.