Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 266 - 268 Některá ustanovení o právních úkonech

Díl II

  Některá ustanovení o právních úkonech

  § 266

  (1) Projev vůle se vykládá podle úmyslu jednající osoby, jestliže tento
  úmysl byl straně, které je projev vůle určen, znám nebo jí musel být
  znám.

  (2) V případech, kdy projev vůle nelze vyložit podle odstavce 1,
  vykládá se projev vůle podle významu, který by mu zpravidla přikládala
  osoba v postavení osoby, které byl projev vůle určen. Výrazy používané
  v obchodním styku se vykládají podle významu, který se jim zpravidla v
  tomto styku přikládá.

  (3) Při výkladu vůle podle odstavců 1 a 2 se vezme náležitý zřetel ke
  všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání o uzavření
  smlouvy a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i následného
  chování stran, pokud to připouští povaha věcí.

  (4) Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je
  třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v
  jednání tohoto výrazu použila.

  (5) Je-li podle této části zákona rozhodné sídlo, místo podnikání,
  místo závodu nebo provozovny anebo bydliště strany smlouvy, je rozhodné
  místo, které je ve smlouvě uvedeno, dokud změna není oznámena druhé
  straně.

  § 267

  (1) Jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu
  některého účastníka, může se této neplatnosti dovolávat pouze tento
  účastník. To neplatí pro smlouvy uzavřené podle části druhé tohoto
  zákona.

  (2) Ve vztazích upravených tímto zákonem neplatí ustanovení § 49
  občanského zákoníku.

  (3) Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo
  tohoto zákona (§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními
  stranami, jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, že se na ně
  vztahuje důvod neplatnosti. Neplatnost těchto dohod se naopak netýká
  neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součásti.

  § 268

  Kdo způsobil neplatnost právního úkonu, je povinen nahradit škodu
  osobě, které byl právní úkon určen, ledaže tato osoba o neplatnosti
  právního úkonu věděla. Pro náhradu této škody platí obdobně ustanovení
  o náhradě škody způsobené porušením smluvní povinnosti (§ 373 a násl.).