Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 1 § 261 - 265 Předmět právní úpravy a její povaha

Část třetí

  Obchodní závazkové vztahy

  Hlava I

  Obecná ustanovení

  Díl I

  Předmět právní úpravy a její povaha

  § 261

  (1) Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli,
  jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem,
  že se týkají jejich podnikatelské činnosti.

  (2) Touto částí zákona se řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo
  samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské
  činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto
  účelu se za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli,
  při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je
  uspokojování veřejných potřeb.

  (3) Touto částí zákona se řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové
  vztahy

  a) mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní
  společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy
  týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se
  převádí podíl společníka,

  b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, jakož i mezi
  členy družstva navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu,
  jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,

  c)  z  úplatných  smluv  týkajících se cenných papírů a jejich
  zprostředkování (§ 642),

  d) ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho částí (§ 476), smlouvy o
  nájmu podniku (§ 488b), zástavní právo k obchodnímu podílu (§ 117a),
  smlouvy o úvěru (§ 497), smlouvy o kontrolní činnosti (§ 591), smlouvy
  zasílatelské (§ 601), smlouvy o provozu dopravního prostředku (§ 638),
  smlouvy o tichém společenství (§ 673), smlouvy o otevření akreditivu (§
  682), smlouvy o inkasu (§ 692), smlouvy o bankovním uložení věci (§
  700), smlouvy o běžném účtu (§ 708) a smlouvy o vkladovém účtu (§ 716),

  e) z bankovní záruky (§ 313), z cestovního šeku (§ 720) a slibu
  odškodnění (§ 725),

  f) mezi společností nebo družstvem a osobou, která je statutárním
  orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho členem,

  g) mezi zakladateli a správcem vkladu,

  h) z finančního zajištění^19).

  (4) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění plnění
  závazků v závazkových vztazích, jež se řídí touto částí zákona podle
  předchozích odstavců.

  (5) Při použití této části zákona podle odstavců 1 a 2 je rozhodující
  povaha účastníků při vzniku závazkového vztahu.

  (6) Smlouvy mezi osobami uvedenými v odstavcích 1 a 2, které nejsou
  upraveny v hlavě II této části zákona a jsou upraveny jako smluvní typ
  v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním
  typu v občanském zákoníku a obchodním zákoníkem. Směnná smlouva
  související s podnikáním stran se však řídí tímto zákonem a použijí se
  na ni přiměřeně ustanovení tohoto zákona o kupní smlouvě; při plnění
  závazku dodat zboží má každá ze stran postavení prodávajícího a při
  převzetí zboží postavení kupujícího.

  (7) Pojistná smlouva se řídí občanským zákoníkem a zvláštními zákony.

  § 262

  (1) Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá
  pod vztahy uvedené v § 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková
  dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který
  není podnikatelem, je neplatná.

  (2) Dohoda podle odstavce 1 vyžaduje písemnou formu.

  (3) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění závazků
  ze smluv, pro něž si strany zvolily použití tohoto zákona podle
  odstavce 1, jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas
  nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí touto
  částí zákona.

  (4) Ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku
  dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo
  ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na
  obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních
  předpisů  o  spotřebitelských  smlouvách,  adhezních  smlouvách,
  zneužívajících  klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně
  spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní
  strany,  která  není  podnikatelem.  Smluvní  strana, která není
  podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů
  podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí
  ustanovení občanského zákoníku.

  § 263

  (1) Strany se mohou odchýlit od ustanovení této části zákona nebo její
  jednotlivá ustanovení vyloučit s výjimkou ustanovení § 261 a 262, § 263
  až 272, § 273, § 276 až 288, § 301, 303, 304, § 306 odst. 2 a 3, § 308,
  § 311 odst. 1, § 312, § 321 odst. 4, § 322, § 323, 324, 341, 344, 365,
  § 369a odst. 4 až 7, § 370, 371, 376, 382, 384, § 386 až 408, § 444,
  458, 459, 477, 478, § 479 odst. 2, § 480, § 483 odst. 3, § 488, 488a, §
  488c až 488e, § 493 odst. 1 věta druhá, § 499, § 509 odst. 1, § 528,
  535, 592, 597, 608, § 612 až 614, § 620, § 622 odst. 4, § 628, 629,
  655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, § 660 odst. 4 a 5, § 662 odst. 2 a 3,
  § 662a odst. 3, § 668 odst. 2, 3, 4 a 6, § 669 odst. 6, § 669a odst. 2,
  § 672a, § 673 odst. 2, § 678, § 679 odst. 1, § 680, 707, § 709 odst. 3,
  § 710 odst. 2 a 3, § 713 odst. 2, § 714 odst. 4, § 715a, § 718 odst. 1,
  § 719a, § 722 až 724, § 729, 743 a § 745 odst. 2.

  (2) Strany se nemohou odchýlit od základních ustanovení v této části a
  od ustanovení, která předepisují povinnou písemnou formu právního
  úkonu.

  § 264

  (1) Při určení práv a povinností ze závazkového vztahu se přihlíží i k
  obchodním  zvyklostem  zachovávaným obecně v příslušném obchodním
  odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se zákonem.

  (2) Obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, se
  použijí před těmi ustanoveními tohoto zákona, jež nemají donucující
  povahu.

  § 265

  Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku,
  nepožívá právní ochrany.