Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 5 § 254 - 260 Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

Díl V

  Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

  § 254

  (1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo zúčastněné
  na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního
  rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku.

  (2) Družstvo se zrušuje:

  a) usnesením členské schůze,

  b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
  konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

  c) rozhodnutím soudu,

  d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno,

  e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.

  (3) O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský
  zápis.

  § 255

  zrušen

  § 256

  zrušen

  § 257

  (1) Soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva nebo
  osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho
  likvidaci, jestliže:

  a) počet členů družstva klesl pod počet stanovený v § 221 odst. 4,

  b) souhrn členských vkladů klesl pod částku stanovenou v § 223 odst. 2,

  c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů
  družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost
  svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky
  neprovozuje žádnou činnost,

  d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond,

  e) družstvo porušuje ustanovení § 56 odst. 3,

  f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon.

  (2) Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení družstva lhůtu k odstranění
  důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění
  možné.

  § 258

  (1) Členská schůze může rozhodnout, že družstvo zřízené na dobu určitou
  bude v činnosti pokračovat i po skončení této doby.

  (2) Toto rozhodnutí musí však být učiněno dříve, než bylo započato s
  rozdělením likvidačního zůstatku.

  § 259

  (1) Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace.
  Likvidátoři jsou jmenováni způsobem uvedeným ve stanovách družstva,
  jinak je jmenuje členská schůze.

  (2) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního
  zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze.
  Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu
  družstva.

  (3) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy způsobem určeným ve
  stanovách. Neurčí-li stanovy jinak, vyplatí se členům splacená část
  jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi
  členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden
  rok. Neurčují-li stanovy jinak, rozdělí se zbytek likvidačního zůstatku
  mezi tyto členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním
  kapitálu družstva. Na vracení nepeněžitých vkladů se použije přiměřeně
  ustanovení § 234 odst. 1.

  (4) Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců
  ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení
  členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor
  s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne
  zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců
  anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek
  rozdělen.

  § 260

  Použití předpisů o obchodních společnostech

  Nestanoví-li se v této hlavě jinak, použijí se na družstvo přiměřeně
  ustanovení hlavy I díl I (§ 56 až 75c) této části zákona.