Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 4 § 252 - 253 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

Díl IV

  Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

  § 252

  (1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.

  (2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob
  rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.

  (3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na
  rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

  § 253

  Určují-li tak stanovy nebo zvláštní právní předpis^7), zabezpečí
  představenstvo vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která
  obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho
  dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční
  zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k
  projednání členské schůzi.