Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 237 - 251 Orgány družstva

Díl III

  Orgány družstva

  § 237

  Orgány družstva jsou:

  a) členská schůze,

  b) představenstvo,

  c) kontrolní komise,

  d) další orgány družstva podle stanov.

  § 238

  (1) Orgánem družstva nebo jeho členem může být jen člen družstva;
  ustanovení § 244a a zvláštních právních předpisů o volbě členů
  kontrolní komise zaměstnanci tím nejsou dotčena. Volba učiněná v
  rozporu s tím je neplatná.

  (2) Je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává
  práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v orgánu družstva fyzická
  osoba, která je k tomu zmocněna; plná moc musí mít písemnou formu.
  Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného
  orgánu družstva osobně, kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další
  plnou moc za tímto účelem třetí osobě.

  (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost
  usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise jejich řádné
  svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů
  přítomných členů. Tento zákon nebo stanovy určují, pro která usnesení
  je třeba souhlasu kvalifikované většiny.

  Členská schůze

  § 239

  (1) Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen
  "členská schůze").

  (2) Členská schůze se schází ve lhůtách určených stanovami, nejméně
  jednou za rok. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno způsobem
  určeným  stanovami. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo
  kontrolní komise, popřípadě 3 delegátů zařadí představenstvo jimi
  určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Ustanovení § 182
  odst. 1 písm. a) se použije přiměřeně.

  (3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň
  jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, jakož i v dalších
  případech, určují-li tak stanovy. Jestliže představenstvo nesvolá
  členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je
  osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání
  členské  schůze,  oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové
  představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na
  její žádost seznam členů, popřípadě delegátů družstva.

  (4) Do působnosti členské schůze patří:

  a) měnit stanovy,

  b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,

  c) schvalovat řádnou účetní závěrku,

  d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady
  ztráty,

  e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,

  f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

  g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,

  h) rozhodovat o uzavření smluv podle § 67a a o jiných významných
  majetkových dispozicích,

  i)  rozhodovat  o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s
  nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může
  členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny
  členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se
  rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost
  převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je
  nájemcem.

  (5) Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se
  družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví tento zákon, stanovy,
  popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

  (6) Stanovy družstva mohou určit, že členské schůze budou konány formou
  dílčích schůzí. Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech
  dílčích členských schůzích. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o
  zániku družstva, přeměně družstva podle zvláštního právního předpisu a
  v dalších případech, určují-li tak stanovy.

  (7) Není-li s ohledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou
  schůzi, mohou stanovy určit, že v rozsahu jimi stanoveném plní
  působnost členské schůze shromáždění delegátů. Každý z delegátů se volí
  stejným počtem hlasů. Stanovy mohou určit odchylky, pokud jsou nutné
  vzhledem k organizačnímu uspořádání družstva.

  (8) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo
  náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se
  měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí
  být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí
  být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána
  původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní
  členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez
  ohledu na ustanovení § 238 odst. 3. Obdobně se postupuje, byla-li
  členská  schůze konána formou dílčích členských schůzí a schůzí
  shromáždění delegátů.

  § 240

  (1) Při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud stanovy neurčují
  jinak. V případě hlasování o věcech uvedených v § 239 odst. 4 písm. a),
  g) a h) má každý člen pouze jeden hlas.

  (2) Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou
  osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala.

  § 241

  (1) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

  a) datum a místo konání schůze,

  b) přijatá usnesení,

  c) výsledky hlasování,

  d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

  (2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a
  podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

  (3) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

  (4) O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí
  být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text
  změny stanov.

  § 242

  (1) Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze,
  pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami
  družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování
  námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže
  námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze,
  a nebyla-li svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím
  konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze.
  Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o
  zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.

  (2) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 1, že tvrzené rozhodnutí
  členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo, že obsah
  tvrzeného  rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze
  přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o
  tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne
  konání nebo tvrzeného konání členské schůze. V ostatním se použijí
  ustanovení § 131 obdobně.

  § 243

  Představenstvo

  (1)  Představenstvo  řídí  činnost družstva a rozhoduje o všech
  záležitostech družstva, které nejsou tímto zákonem nebo stanovami
  vyhrazeny jinému orgánu.

  (2) Představenstvo je statutárním orgánem družstva.

  (3) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou
  činnost. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná
  navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který
  činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň
  dvou členů představenstva.

  (4) Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od
  doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k
  nápravě nedostatků.

  (5)  Představenstvo  volí  ze  svých  členů  předsedu  družstva
  (představenstva), popřípadě místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že
  jsou voleni členskou schůzí. Místopředseda zastupuje předsedu v době
  jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové
  představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem.

  (6)  Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva.
  Určují-li tak stanovy, organizuje a řídí i běžnou činnost družstva.

  (7) Stanovy mohou určit, že běžnou činnost družstva organizuje a řídí
  ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem.

  (8)  Pro  členy  představenstva,  popřípadě  členy jiných orgánů
  podílejících se na řízení platí obdobně § 193 odst. 2, § 194 odst. 2
  věta první až pátá a § 194 odst. 4 až 7.

  § 243a

  (1) Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi
  představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na
  řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou
  družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal,
  nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či
  za družstvo.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody
  představenstvo.

  § 244

  Kontrolní komise

  (1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva
  a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je
  nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně
  tři členy.

  (2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na
  rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva.

  (3) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a
  vyžaduje zjednání nápravy.

  (4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři
  měsíce.

  (5)  Kontrolní  komise  volí ze svých členů předsedu, popřípadě
  místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.

  (6) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva
  jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno
  bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti,
  které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva
  a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k řediteli.

  (7) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo
  více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu
  oprávnění kontrolní komise.

  (8) Pro členy kontrolní komise platí § 243 odst. 8.

  § 244a

  (1) Jestliže způsobem a za podmínek stanovených zákonem o přeměnách
  obchodních společností a družstev vznikne zaměstnancům nástupnického
  družstva po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku právo
  volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní komise družstva,
  které má své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku
  na území České republiky, je družstvo povinno zřídit kontrolní komisi;
  ustanovení § 245 se zde nepoužijí. Počet členů kontrolní komise
  volených zaměstnanci nikdy nesmí být vyšší než počet členů kontrolní
  komise volených členskou schůzí. Ustanovení § 200 odst. 5 až 7 se zde
  použijí obdobně.

  (2) Jestliže se družstvo, které má po zápisu přeshraniční fúze do
  obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky a ve kterém
  mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů
  kontrolní komise, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách
  obchodních společností a družstev vnitrostátní fúze, mají stejné právo
  a za stejných podmínek i zaměstnanci nástupnického družstva nebo jeho
  právního nástupce po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku;
  to neplatí, pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
  stanoví něco jiného. Ustanovení věty první se použije i na případy
  druhé a dalších vnitrostátních fúzí, kterých se družstvo nebo jeho
  právní nástupce, kteří mají po zápisu přeshraniční fúze do obchodního
  rejstříku své sídlo na území České republiky, a ve kterých mají
  zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní
  komise, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních
  společností a družstev.

  (3) Jestliže zaměstnancům zanikne za podmínek a způsobem stanoveným
  zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev právo na členství
  jedné nebo více osob volených zaměstnanci v kontrolní komisi družstva,
  zaniká členství osob zvolených zaměstnanci v kontrolní komisi a
  družstvo může postupovat podle § 245, splňuje-li podmínky tam uvedené.

  § 245

  Orgány malého družstva

  (1) V družstvu, jež má méně než padesát členů, mohou stanovy určit, že
  působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze.

  (2) Statutárním orgánem je předseda, popřípadě další člen pověřený
  členskou schůzí.

  (3) V družstvech s členstvím právnických osob, která mají méně než pět
  členů, určí způsob rozhodování a statutární orgán stanovy.

  Společná ustanovení o členství v orgánech družstva

  § 246

  (1) Funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí však
  přesáhnout pět let.

  (2) Členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na
  období nejvýše tří let.

  (3) Neurčují-li stanovy jinak, mohou být členové orgánů družstva voleni
  opětovně.

  § 247

  (1) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně
  neslučitelné.

  (2) Stanovy mohou určit další případy neslučitelnosti funkcí nebo
  okolnosti, pro které člen družstva nemůže být členem některého voleného
  orgánu družstva.

  § 248

  (1) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce
  odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho
  funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán oprávněný k tomu
  podle stanov. Neurčují-li stanovy jinak, projedná odstoupení orgán,
  který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém
  nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do
  tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za
  projednané.

  (2) Určují-li stanovy, že se volí náhradníci členů orgánů družstva,
  nastupuje  namísto  odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení
  náhradník podle stanoveného pořadí.

  (3) Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až
  do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující
  člen má práva a povinnosti řádného člena.

  (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí i v případě, že členství v orgánu
  zanikne smrtí.

  § 249

  Zákaz konkurence

  Členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a
  ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích
  orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Stanovy mohou
  upravit rozsah zákazu konkurence jinak.

  § 250

  Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi

  (1) Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží
  jeden hlas. Hlasuje se veřejně, neurčují-li stanovy, že o určitých
  otázkách se hlasuje tajně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých
  případech usnést jednající orgán.

  (2)  Připouští-li  tak stanovy, lze usnesení přijmout hlasováním
  uskutečněným  písemně  nebo pomocí prostředků sdělovací techniky,
  jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové
  orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné (§ 238
  odst. 3).

  § 251

  Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje
  představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva
  kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena.