Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 227 - 236 Vznik a zánik členství

Díl II

  Vznik a zánik členství

  § 227

  (1) Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle
  stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem
  stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla
  15 let svého věku.

  (2) Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká
  členství:

  a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

  b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské
  přihlášky,

  c) převodem členství, nebo

  d) jiným způsobem stanoveným zákonem.

  (3) Je-li podle stanov podmínkou členství pracovní vztah člena k
  družstvu a nevyplývá-li ze stanov něco jiného, vzniká členství dnem,
  který byl sjednán jako den vzniku pracovního vztahu, a zaniká dnem
  zániku pracovního vztahu člena k družstvu.

  (4) Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu.

  (5) Podrobnější úpravu členství, jeho vzniku a zániku upravují stanovy.

  § 228

  Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě
  firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické
  osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl
  splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny
  evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí
  právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu
  nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu
  v seznamu.

  § 229

  (1) Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena
  družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv
  a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. Stanovy
  mohou určit důvody, které převod vylučují. Proti zamítavému rozhodnutí
  se může člen odvolat k členské schůzi. Rozhodnutím představenstva nebo
  členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností
  se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v
  rozsahu práv a povinností převádějícího člena.

  (2) Stanovy mohou určit případy, kdy představenstvo nesmí odmítnout
  souhlas s převodem členských práv a povinností nebo se nevyžaduje
  souhlas představenstva.

  § 230

  Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na
  základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a
  povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k
  družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu
  nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako
  předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné
  družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a
  písemný souhlas nabyvatele členství.

  § 231

  (1)  Členství  zaniká  písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením,
  prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu
  pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí
  postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k
  postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o
  nařízení exekuce nebo zánikem družstva.

  (2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po
  splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela
  nepostačující,  jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo
  vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení
  konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl
  pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a
  povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle
  zvláštního právního předpisu.

  (3) Vystoupením zaniká členství v době určené stanovami, nejdéle však
  uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení
  představenstvu družstva.

  (4) Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje
  členské povinnosti, nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve
  stanovách. Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně
  odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo
  členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
  rozhoduje,  pokud  stanovy  neurčují jinak, představenstvo. Proti
  rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi.
  Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen
  dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

  (5) Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí
  členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními
  předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3
  měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo
  jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o
  konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do
  jednoho roku od jejího konání, zaniká.

  (6) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 5, že tvrzené rozhodnutí
  členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah
  tvrzeného  rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze
  přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném
  rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo
  tvrzeného konání členské schůze.

  § 232

  (1) Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a
  povinností zůstavitele může požádat družstvo o členství. Zákon nebo
  stanovy  mohou určit, kdy představenstvo nesmí dědicovo členství
  odmítnout nebo kdy se nevyžaduje souhlas představenstva s nabytím
  členských práv a povinností dědicem.

  (2) Souhlas představenstva se nevyžaduje, jestliže dědic nabyl práva a
  povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu.

  (3) Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena,
  jehož členství zaniklo.

  (4) Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do
  likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li
  právnická  osoba  právního  nástupce, vstupuje nástupce do všech
  dosavadních jejích členských práv a povinností.

  § 233

  (1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na
  vypořádací podíl.

  (2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu
  dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k
  souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými
  roky jejich členství.

  (3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu
  družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při
  určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v
  nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných
  zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším
  než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka
  sestavuje.

  (4) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od
  schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na
  podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.

  (5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se použijí, jen pokud stanovy neurčují
  jinak.

  § 234

  (1) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Stanovy mohou určit, že v
  případech, kdy členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu
  vlastnického  práva  k nemovitosti na družstvo, může člen žádat
  vypořádání vrácením této nemovitosti, a to v hodnotě, která je
  evidována v majetku družstva v době zániku jeho členství. Je-li výše
  vypořádacího podílu menší, než činí hodnota vrácené nemovitosti, je
  nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích. Stanovy
  mohou určit, že obdobně se postupuje i v případě, kdy spočíval členský
  vklad v poskytnutí jiného věcného plnění. Družstvo odpovídá členovi,
  jestliže nakládá s majetkem družstva způsobem, jenž by toto vrácení
  znemožňoval.

  (2) Nárok podle odstavce 1 na vrácení zemědělské půdy vložené do
  družstva má člen i v případě, že tento nárok stanovy neurčují.

  § 235

  Nedělitelný fond

  (1) Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond,
  nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond
  družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do
  doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině
  zapisovaného základního kapitálu družstva. Stanovy mohou určit, že se
  vytváří vyšší nedělitelný fond nebo další zajišťovací fondy.

  (2) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení
  mezi členy.

  § 236

  Rozdělení zisku

  (1) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská
  schůze při projednání řádné účetní závěrky.

  (2) Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku
  určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k
  splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném
  roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.

  (3) Stanovy družstva nebo usnesení členské schůze, připouštějí-li to
  stanovy, mohou určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který
  se má rozdělit mezi členy.