Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 1 § 221 - 226 Základní ustanovení

Hlava II

  Družstvo

  Díl I

  Základní ustanovení

  § 221

  (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za
  účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo
  jiných potřeb svých členů.

  (2) Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem
  bytovým.

  (3) Firma družstva musí obsahovat označení "družstvo".

  (4) Družstvo musí mít nejméně pět členů; to neplatí, jsou-li jeho členy
  alespoň dvě právnické osoby. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení
  dalších  členů nebo zánik členství dosavadních členů, splňuje-li
  družstvo podmínky předcházející věty.

  § 222

  (1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá
  celým svým majetkem.

  (2) Členové neručí za závazky družstva. Stanovy mohou určit, že členové
  družstva nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze
  vůči družstvu do určité výše uhrazovací povinnosti přesahující členský
  vklad na krytí ztrát družstva. Uhrazovací povinnost člena nemůže však
  přesáhnout trojnásobek členského vkladu.

  § 223

  (1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž
  splacení se zavázali členové družstva.

  (2) Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje
  do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný
  základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.

  (3) Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného
  stanovami (základní členský vklad) anebo ve stanovách určené části
  základního členského vkladu (vstupní vklad).

  (4) Členové družstva se mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k
  dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání
  družstva za podmínek určených stanovami.

  (5) Nepeněžité vklady se ocení způsobem určeným stanovami nebo při
  založení družstva dohodnutým všemi členy.

  (6) Člen je povinen splatit členský vklad přesahující vstupní vklad do
  tří let, neurčí-li stanovy lhůtu kratší. Stanovy mohou určit, že
  členové jsou povinni, vyžaduje-li to ztráta družstva, splatit na
  základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu
  ještě před dobou její splatnosti.

  § 224

  Založení družstva

  (1)  Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze
  družstva.

  (2) Ustavující schůze družstva:

  a) určuje zapisovaný základní kapitál,

  b) schvaluje stanovy,

  c) volí představenstvo a kontrolní komisi.

  (3) Na ustavující schůzi družstva jsou oprávněny hlasovat osoby, které
  podaly přihlášku do družstva. Před rozhodováním o věcech uvedených v
  odstavci 2 zvolí ustavující členská schůze svého předsedajícího. Do
  jeho zvolení řídí schůzi svolavatel.

  (4) Ustavující schůze družstva volí a přijímá usnesení většinou
  přítomných. Uchazeč o členství může vzít svou přihlášku zpět ihned po
  hlasování o stanovách, jestliže hlasoval proti jejich přijetí.

  (5) Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, jestliže se na ní
  uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené
  částky zapisovaného základního kapitálu. Základní členský nebo vstupní
  vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva
  určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí.

  (6) Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem,
  jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k
  nimž se na ustavující schůzi zavázali. O rozhodnutí ustavující schůze o
  schválení stanov se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat též
  schválený text stanov.

  § 225

  (1) Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před podáním
  návrhu na tento zápis musí být splacena alespoň polovina zapisovaného
  základního kapitálu.

  (2) Návrh na zápis je povinno podat představenstvo. Návrh na zápis
  podepisují všichni členové představenstva.

  (3) K návrhu na zápis se přikládá:

  a) stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a stejnopis
  notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení
  stanov,

  b) stanovy družstva,

  c) doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu.

  § 226

  (1) Stanovy družstva musí obsahovat:

  a) firmu a sídlo družstva,

  b) předmět podnikání (činnosti),

  c) vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a
  družstva k členům,

  d) výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu,
  způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského podílu při
  zániku členství,

  e) orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období,
  způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání,

  f) způsob použití zisku a úhrady případné ztráty,

  g) tvorbu a použití nedělitelného fondu,

  h) další ustanovení, vyplývá-li to z tohoto zákona.

  (2) Je-li podle stanov podmínkou členství též pracovní vztah člena k
  družstvu, mohou stanovy obsahovat úpravu tohoto vztahu. Tato úprava
  nesmí odporovat pracovněprávním předpisům, ledaže úprava je pro člena
  výhodnější. Není-li zvláštní úprava ve stanovách, platí pracovněprávní
  předpisy.

  (3) O změně stanov rozhoduje členská schůze. Představenstvo družstva je
  povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový
  soud. Ustanovení § 173 odst. 4 se použije obdobně.