Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 5 § 154 - 220zc Akciová společnost

Díl V

  Akciová společnost

  Oddíl 1

  Základní ustanovení

  § 154

  (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je
  rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost
  odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí
  za závazky společnosti.

  (2) Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo
  zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a. s.".

  § 155

  (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako
  společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím
  řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
  Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna
  vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud
  nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního
  kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. Osoba, která se
  podílí na základním kapitálu, je při zvýšení základního kapitálu
  oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných akcií od
  okamžiku,  kdy byly účinně upsány, i když ještě nebylo zvýšení
  základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže soud návrh
  na zápis do obchodního rejstříku zamítne nebo bude zrušeno rozhodnutí o
  zvýšení základního kapitálu. Tím nejsou dotčena až do té doby vykonaná
  akcionářská práva.

  (2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné
  podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen
  "zaknihované akcie").

  (3) Akcie musí obsahovat

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) jmenovitou hodnotu,

  c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno
  akcionáře,

  d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,

  e) datum emise.

  (4) Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena
  nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti
  jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení
  v případech, kdy to stanoví zákon.

  (5) Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, pokud
  zvláštní zákon nestanoví něco jiného.

  (6) Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu
  a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň
  odkazem na stanovy. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva
  (kmenové akcie), nemusí označení druhu obsahovat.

  (7) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být s akciemi téhož druhu
  spojena stejná práva. Akciová společnost musí zacházet za stejných
  podmínek se všemi akcionáři stejně. Jiné druhy akcií, než které
  upravuje zákon, nesmějí být vydávány.

  § 156

  Forma akcie

  (1) Akcie může znít na jméno nebo na majitele.

  (2) Jestliže společnost vydala akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v
  němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota,
  firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické
  osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny
  těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho
  písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech
  akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části
  seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. Vydala-li
  společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů
  nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního
  právního předpisu.

  (3) Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke
  společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li
  tento zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá
  skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je
  oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže
  však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu
  akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za
  neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo
  výkon hlasovacího práva.

  (4) Stanovy mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií
  na jméno. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené
  stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel
  akcií jednal v dobré víře. Osoba, která takto převedla akcie na jméno,
  odpovídá za škodu, která z toho důvodu vznikla. Je-li převod akcií na
  jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií
  nemůže  nabýt  účinnosti  dříve, než tento orgán udělí souhlas,
  nestanoví-li smlouva jinou lhůtu. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří
  měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit.
  Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcie na jméno souhlasem
  některého orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za
  jakých podmínek je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas,
  popřípadě v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout.
  Jestliže tento orgán odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v
  případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout,
  je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu
  přiměřenou  jejich  hodnotě. Jestliže příslušný orgán společnosti
  nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas
  udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode
  dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem
  akcie, jinak zaniká. Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi akcií
  platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6.

  (5) Je-li převod akcií na jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti,
  je nutný souhlas tohoto orgánu též k zastavení těchto akcií. Smlouva o
  zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než příslušný
  orgán společnosti udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže příslušný
  orgán společnosti o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení
  žádosti  společnosti,  platí,  že byl souhlas udělen. K prodeji
  zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas
  příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.

  (6) Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V
  rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a
  bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie.
  Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K
  účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o
  změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis
  týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí
  bude taková změna prokázána.

  (7) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s
  listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten,
  kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo
  uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho
  uložena podle zvláštního právního předpisu. Předložení akcie nebo
  prohlášení podle věty druhé může být nahrazeno identifikací akcie podle
  § 184 odst. 2. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se
  prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení
  vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli
  (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění
  práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto
  práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba
  vedená  v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního
  právního předpisu.

  (8) Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního
  předpisu.

  (9) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se
  musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo
  musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli
  akcie  se  použijí  obdobně  ustanovení  občanského  zákoníku  o
  spoluvlastnictví.

  (10) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená
  dědic, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí
  ustanovení odstavce 9 obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na
  návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do
  doby skončení řízení o dědictví soud.

  § 156a

  Samostatně převoditelná práva

  (1) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon
  nestanoví jinak.

  (2) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní
  právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů (§
  160) a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak
  s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo").

  (3) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o
  postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné
  právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat,
  že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho
  postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně
  převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení
  oprávněná ze samostatně převoditelného práva.

  (4) Pokud společnost podala příkaz k zápisu samostatně převoditelného
  práva spojeného se zaknihovanou akcií osobě, která vede evidenci
  zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo zápisem převodu v
  evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na postup při zápisu samostatně
  převoditelného práva a jeho převody se použijí obdobně ustanovení
  zvláštního zákona upravující vydávání a převody zaknihovaných cenných
  papírů.

  (5) Pokud tak stanoví zákon, může být právo spojené jinak s akcií od
  akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii.

  (6) Pokud byl vydán k akcii cenný papír nebo bylo v evidenci
  zaknihovaných cenných papírů evidováno samostatně převoditelné právo,
  nepřechází spolu s akcií právo, na které byl vydán cenný papír podle
  odstavce  5 nebo které bylo evidováno podle odstavce 4. Převod
  samostatně převoditelného práva musí být na listinné akcii nebo v
  evidenci zaknihovaných cenných papírů vyznačen.

  § 156b

  Rozhodný den

  (1)  V  případech určených zákonem může samostatně převoditelné,
  popřípadě  jiné  právo spojené s cennými papíry uplatňovat vůči
  společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k
  určitému dni stanovenému zákonem (dále jen "rozhodný den"), a to i v
  případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže
  společnost vydala akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může
  vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je
  oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v
  seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence podle § 156
  odst. 2, osoba zapsaná v této evidenci.

  (2) Má se za to, že ten, kdo při uplatnění práva podle odstavce 1
  předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat
  toto právo k rozhodnému dni.

  § 157

  Stanovy musí určit jmenovitou hodnotu všech druhů akcií, které mají být
  vydány. Součet jmenovitých hodnot těchto akcií musí odpovídat výši
  základního kapitálu.

  § 158

  (1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie
  společnosti za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

  (2) Stanovy nebo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu
  mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs akcií
  vydávaných podle odstavce 1 nebo celou cenu, za něž je společnost pro
  zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů
  společnosti. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií,
  jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního
  kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji
  zaměstnancům rozhoduje.

  (3) Zvláštní práva podle odstavce 1 mohou uplatnit pouze zaměstnanci
  společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.

  § 159

  (1) Stanovy mohou určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena
  přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním
  zůstatku (prioritní akcie), jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot
  nepřekročí polovinu základního kapitálu.

  (2) Vydání akcií, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na
  hospodářských výsledcích společnosti, není dovoleno.

  (3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou stanovy určit
  vydání prioritních akcií, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné
  hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií. Jejich
  vlastníci mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Ode dne, který
  následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že prioritní
  dividenda nebude vyplacena, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní
  dividendy nabývá akcionář hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada
  rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v
  prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení.
  Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo,
  mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení
  prioritní dividendy v rozsahu celého jejího programu.

  § 160

  Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

  (1) Pokud tak určují stanovy společnosti, může společnost na základě
  usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na
  jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy")
  nebo  přednostní  právo na upisování akcií (dále jen "prioritní
  dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního
  kapitálu (§ 207).

  (2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 musí být přijato alespoň
  dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nevyžadují
  vyšší počet hlasů, a musí obsahovat

  a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu,

  b) počet dluhopisů,

  c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv
  z prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této
  lhůty; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné
  právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než
  dva týdny,

  d) druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za
  jeden dluhopis vyměnit nebo upsat; jmenovitá hodnota akcií, které mohou
  být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet
  jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být vyměněny,

  e) emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z
  prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo zmocnění
  pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je
  vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto
  dluhopisů.

  (3) Pokud společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v
  zaknihované podobě, může výměnné nebo přednostní právo vykonat osoba,
  která je uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů v den, kdy
  toto právo mohlo být vykonáno poprvé (rozhodný den).

  (4) K tomu, aby bylo přednostní právo z prioritních dluhopisů vydaných
  v zaknihované podobě samostatně převoditelné, se vyžaduje vydání
  opčního listu (§ 217a).

  (5) Na přednostní právo z prioritních dluhopisů se použijí ustanovení §
  204a odst. 1 až 5 obdobně. Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se
  vztahují ustanovení zákona upravujícího dluhopisy, pokud tento zákon
  nestanoví něco jiného. Pokud společnost vydává dluhopisy v zaknihované
  podobě, musí emisní podmínky vyměnitelných dluhopisů a prioritních
  dluhopisů obsahovat datum rozhodného dne pro určení osoby oprávněné
  vykonat práva z těchto dluhopisů.

  (6)  Akcionáři  společnosti  mají  přednostní  právo  na získání
  vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se
  použijí ustanovení § 204a obdobně.

  (7) V dalším platí pro dluhopisy ustanovení zvláštních právních
  předpisů.

  Nabývání vlastních zatímních listů a akcií

  § 161

  (1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí
  vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

  (2) Upíše-li akcie osoba, která jedná vlastním jménem, avšak na účet
  společnosti, jejíž akcie se upisují, platí, že tato osoba upsala akcie
  na svůj účet.

  (3) Zakladatelé anebo v případě zvýšení základního kapitálu členové
  představenstva jsou povinni společně a nerozdílně splatit emisní kurs
  akcií upsaných v rozporu s odstavcem 1 a stávají se tím jejich
  vlastníky. Tohoto závazku se zprostí, pokud prokáží, že o takovém
  upsání akcií nevěděli ani vědět nemohli.

  (4) Osoba, na jejíž účet platí akcie za upsané podle odstavce 2, ani
  osoba, jež je vlastníkem akcií podle odstavce 3, není oprávněna
  vykonávat práva s takto upsanými akciemi spojená.

  § 161a

  (1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající
  vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie, jen
  byl-li zcela splacen jejich emisní kurs a jen pokud

  a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada; usnesení upraví
  podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, alespoň však:

  1. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich
  jmenovitou hodnotu,

  2. dobu, po kterou může společnost akcie nabývat, ne delší než 5 let,

  3. při nabytí akcií za úplatu rovněž nejvyšší a nejnižší cenu, za niž
  může společnost akcie nabýt,

  b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a
  které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná
  osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu
  pod základní kapitál zvýšený o částky uvedené v § 178 odst. 2 písm. a)
  a b),

  c) si nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek podle zvláštního
  právního předpisu,

  d) má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie,
  je-li vytvoření tohoto fondu podle § 161d odst. 2 vyžadováno.

  (2) Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a) nemusí být splněna, je-li
  nabytí  vlastních  akcií  nutné  k  odvrácení značné škody, jež
  bezprostředně hrozí společnosti. Představenstvo je povinno seznámit
  nejbližší valnou hromadu s důvody a účelem uskutečněných nákupů, s
  počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na
  základním kapitálu společnosti a s cenou, která za ně byla zaplacena.
  Takto nabyté akcie je společnost povinna zcizit do 18 měsíců od jejich
  nabytí.

  (3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na nabytí akcií, jež
  nabývá společnost nebo jiná osoba jednající vlastním jménem na účet
  společnosti za účelem jejich prodeje zaměstnancům podle § 158. Takto
  nabyté akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 12 měsíců od
  jejich nabytí.

  (4) Za splnění povinností podle odstavce 1 písm. b) a c) odpovídá
  představenstvo.

  § 161b

  (1) Společnost může nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek
  uvedených v § 161a, nabývá-li je

  a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního
  kapitálu,

  b) jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby, která byla
  jejich vlastníkem,

  c) z důvodu plnění povinnosti uložené jí zákonem nebo na základě
  soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů, zvláště při fúzi
  nebo  rozdělení,  změně  právní  formy  nebo  zavedení  omezení
  převoditelnosti akcií na jméno anebo vyřazení akcií z obchodování na
  evropském regulovaném trhu,

  d) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky
  společnosti proti vlastníku splacených akcií,

  e) jako finanční kolaterál nebo z důvodu výkonu práva na uspokojení z
  finančního kolaterálu.

  (2) I bez splnění podmínek uvedených v § 161a může společnost nabýt
  vlastní akcie bezúplatně. Pro nabývání vlastních zatímních listů platí
  obdobně ustanovení odstavce 1 písm. a) až c). To platí i pro zatímní
  listy nabývané od upisovatele, který je v prodlení se splácením vkladu,
  jestliže společnost rozhodla o uplatnění postupu podle § 177 odst. 3 až
  7.

  (3) Akcie a zatímní listy nabyté podle odstavce 2 je společnost povinna
  zcizit do 18 měsíců od jejich nabytí a akcie a zatímní listy nabyté
  podle odstavce 1 písm. b) až e) je společnost povinna zcizit do tří let
  ode dne jejich nabytí.

  (4) Jestliže společnost vlastní akcie nebo zatímní listy ve lhůtách
  stanovených v odstavci 3 nebo v § 161a nezcizí, je povinna bez
  zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.
  Společnost je povinna snížit bez zbytečného odkladu základní kapitál i
  tehdy, vykáže-li v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního
  kapitálu a částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) přesáhne
  hodnotu vlastního kapitálu, a to nejméně o částku, která se rovná
  tomuto  rozdílu.  Nesplní-li společnost povinnost snížit základní
  kapitál, může ji soud i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

  (5) Nabytím zatímního listu společností nezaniká závazek splatit emisní
  kurs akcií, které zatímní list nahrazuje, ledaže jde o nabytí z důvodu,
  že společnost rozhodla o snížení základního kapitálu.

  § 161c

  (1) Právní úkon učiněný v rozporu s § 161a a 161b není neplatný, ledaže
  druhá strana nebyla v dobré víře.

  (2) Společnost je povinna zcizit akcie nebo zatímní listy nabyté v
  rozporu s ustanovením § 161a a 161b do jednoho roku ode dne, kdy je
  nabyla, jinak je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní
  kapitál. Nesplní-li společnost tuto povinnost, může ji soud i bez
  návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

  § 161d

  (1) Jestliže společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy, nemůže
  vykonávat hlasovací a přednostní práva s nimi spojená. Rozhodne-li v
  takovém případě valná hromada o rozdělení zisku mezi akcionáře podle §
  178, společnosti nevznikne právo na dividendu a valná hromada současně
  určí, zda zisk, připadající na vlastní akcie nebo zatímní listy bude
  poměrně rozdělen mezi ostatní akcie nebo zatímní listy, nebo zda
  zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let.

  (2) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v
  aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento
  zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo
  zatímní  listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení
  základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.

  (3) Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu pro účely uvedené v
  odstavci 2 může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy,
  které může společnost použít podle svého uvážení.

  (4) Ustanovením odstavců 2 a 3 není dotčena povinnost vytvářet a
  doplňovat rezervní fond podle § 217 odst. 2.

  (5) Nabude-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy, obsahuje
  zpráva o stavu majetku společnosti předkládaná valné hromadě podle §
  192 odst. 2 také alespoň tyto údaje:

  a) důvody nabytí akcií, k němuž došlo v průběhu účetního období,

  b) počet a jmenovitou hodnotu akcií nabytých a zcizených v průběhu
  účetního období,

  c) součet kupních cen nakoupených a prodaných akcií za účetní období s
  uvedením nejnižší a nejvyšší ceny v případě, že akcie byly nabyty za
  úplatu,

  d) počet a jmenovitou hodnotu všech akcií společnosti, které byly v
  majetku společnosti, a jejich podíl na základním kapitálu, a to na
  počátku a na konci účetního období.

  § 161e

  (1) Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie nebo zatímní listy
  jen za podmínek stanovených v § 161a odst. 1 písm. a) a § 161a odst. 2,
  § 161b, 161d a v § 161f.

  (2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje na banky a finanční
  instituce podle jiného právního předpisu upravujícího činnost bank^6),
  pokud jde o obchody uzavírané v obvyklých mezích jejich hlavní
  činnosti.

  § 161f

  Finanční asistence

  (1) Finanční asistenci pro účely získání akcií nebo zatímních listů
  společnosti může společnost poskytovat, jen určí-li tak stanovy a jen
  za splnění alespoň těchto podmínek:

  a) finanční asistence je poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním
  styku,

  b) představenstvo prošetřilo finanční způsobilost osoby, které je
  finanční asistence poskytována,

  c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na
  základě zprávy představenstva podle písmene d); k přijetí rozhodnutí je
  potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů,

  d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, kde

  1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a
  rizik z toho pro společnost plynoucích,

  2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně
  ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány,

  3. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b),

  4. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti,

  e) jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od společnosti
  finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto
  akcie získány, přiměřená,

  f) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu
  pod základní kapitál zvýšený o částky uvedené v § 178 odst. 2 písm. a)
  a b),

  g) společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní
  rezervní fond; § 161d odst. 3 se použije přiměřeně,

  h) poskytnutí finanční asistence nepřivodí společnosti bezprostředně
  úpadek podle zvláštního právního předpisu.

  (2)  Zprávu podle odstavce 1 písm. d) uloží představenstvo bez
  zbytečného odkladu poté, co ji vypracuje, avšak vždy před konáním valné
  hromady, která poskytnutí finanční asistence schvaluje, do sbírky
  listin; zpráva musí být akcionářům na jednání této valné hromady volně
  dostupná.

  (3) Má-li být finanční asistence poskytnuta členu statutárního orgánu
  společnosti, osobě společnost ovládající, členu jejího statutárního
  orgánu nebo osobě, která jedná se společností nebo se kteroukoli z výše
  uvedených osob ve shodě, přezkoumá zprávu podle odstavce 1 písm. d) na
  společnosti a těchto osobách obecně uznávaný nezávislý odborník, určený
  dozorčí radou. Ve své písemné zprávě tento odborník zhodnotí správnost
  písemné zprávy představenstva a výslovně se vyjádří k tomu, zda
  poskytnutí finanční asistence není v rozporu se zájmy společnosti;
  odstavec 2 se použije obdobně.

  (4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) až e) a h) a odstavce 2 se nepoužijí
  na jednání společnosti s cílem nabytí vlastních akcií nebo zatímních
  listů pro zaměstnance společnosti podle § 158.

  (5) Při poskytování finanční asistence se odstavce 1 až 4 nevztahují na
  banky a finanční instituce podle jiného právního předpisu upravujícího
  činnost bank^4a), pokud je poskytována v obvyklých mezích jejich hlavní
  činnosti a pokud nezpůsobí snížení jejich vlastního kapitálu pod upsaný
  základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov
  rozdělit mezi akcionáře.

  § 161g

  (1) Na upisování, nabývání a přijímání akcií nebo zatímních listů
  společnosti do zástavy osobou jí ovládanou a na poskytování finanční
  asistence pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti
  osobou jí ovládanou se použijí obdobně ustanovení § 161, § 161a odst. 1
  písm. a) a c), § 161 odst. 2, § 161b odst. 1 písm. b) až e), § 161b
  odst. 2 až 5, § 161c a 161f.

  (2) Nezcizí-li ovládaná osoba akcie nebo zatímní listy společnosti v
  zákonem stanovené lhůtě, může ji soud zrušit a nařídit její likvidaci.
  Ustanovení § 161d se použije přiměřeně.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije, jestliže ovládaná osoba

  a) jedná na účet jiné osoby, ledaže jedná na účet společnosti nebo
  osoby touto ovládanou osobou nebo společností ovládané,

  b) je obchodníkem s cennými papíry a jde-li o činnost uskutečněnou v
  rámci jejího podnikání jako obchodníka s cennými papíry, nebo

  c) získala postavení ovládané osoby až po nabytí akcií nebo zatímních
  listů společnosti.

  (4) Hlasovací práva spojená s akciemi nebo zatímními listy společnosti,
  nabytými podle odstavce 3, nelze vykonávat a tyto akcie a zatímní listy
  se zahrnují do výpočtu poměru vlastního kapitálu k základnímu kapitálu
  podle § 161a odst. 1 písm. b).

  (5) Ustanovení § 161a až 161d a § 161f se použijí i na případy, kdy
  akcie nebo zatímní listy společnosti nabývá třetí osoba svým jménem na
  účet společnosti nebo na účet osoby společností ovládané.

  (6) Ustanovení § 161f odst. 4 se použije přiměřeně s tím, že omezení
  podle § 158 odst. 2 věty druhé se stanoví podle výše základního
  kapitálu ovládané osoby.

  Oddíl 2

  Založení a vznik společnosti

  § 162

  (1)  Společnost může být založena jedním zakladatelem nebo více
  zakladateli.

  (2)  Zakládají-li  společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou
  zakladatelskou  smlouvu.  Jediný  zakladatel  zakládá  společnost
  zakladatelskou listinou.

  (3) Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií
  musí činit alespoň 20 000 000 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis
  vyšší částku. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky
  akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč.

  (4) Jestliže zvyšuje společnost, jejíž základní kapitál je nižší než 20
  000 000 Kč, základní kapitál veřejnou nabídkou, musí jej zvýšit nejméně
  na 20 000 000 Kč.

  § 163

  Zakladatelská smlouva

  (1) Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat

  a) firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti),

  b) navrhovaný základní kapitál,

  c) počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie
  vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele,
  popřípadě kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele; mají-li
  být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi
  spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

  d) kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a
  lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs
  splacen,

  e) splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení
  předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou
  hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý
  vklad,

  f) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením
  společnosti vzniknou,

  g) určení správce vkladu podle § 60 odst. 1,

  h) má-li být alespoň část akcií vydána na základě veřejné nabídky
  akcií, i údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až g),

  i) návrh stanov.

  (2) Má-li být společnost založena na základě veřejné nabídky akcií, je
  podmínkou platného založení společnosti schválení prospektu cenného
  papíru Českou národní bankou. Veřejná nabídka akcií musí obsahovat
  kromě údajů uvedených v odstavci 1 též

  a) místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny,

  b) postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při
  dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude
  posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, popřípadě zda bude
  možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné
  době, počet upsaných akcií podle poměru jmenovitých hodnot jimi
  upsaných akcií,

  c) připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný
  základní kapitál, postup při takovém upsání,

  d) určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými
  vklady,

  e) místo, dobu, popřípadě účet u banky nebo spořitelního a úvěrního
  družstva pro splacení emisního kursu,

  f) emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs
  nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný,
  nestanoví-li zákon jinak,

  g) způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání,

  h) způsob tvoření rezervního fondu,

  i) podmínky výkonu hlasovacího práva.

  (3) Nikdo nemůže být zproštěn závazku splatit emisní kurs s výjimkou
  případů, kdy dochází ke snížení základního kapitálu společnosti. Proti
  pohledávce společnosti na splacení emisního kursu není přípustné
  započtení, ledaže s tím souhlasí valná hromada při zvyšování základního
  kapitálu společnosti.

  (4) Nikomu, kdo se podílel na založení společnosti nebo na činnostech
  vedoucích k získání oprávnění k její činnosti, nelze přiznat žádnou
  zvláštní výhodu.

  § 163a

  Emisní kurs akcie

  (1) Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní
  kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.

  (2) Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří
  rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio.
  Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota
  splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se
  plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení
  emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje
  na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií,
  započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot
  jednotlivých akcií, pokud nebude v souladu se stanovami dohodnuto něco
  jiného.

  (3) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou
  akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za
  emisní ážio, pokud stanovy, zakladatelská smlouva nebo zakladatelská
  listina anebo usnesení valné hromady neurčují, že tento rozdíl nebo
  jeho část je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo že jde o
  tvorbu rezervního fondu.

  (4) Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na
  zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za
  tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. Banka
  nebo spořitelní a úvěrní družstvo neumožní disponovat se splacenými
  vklady na tomto účtu dříve, než bude společnost zapsána do obchodního
  rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů
  anebo o vrácení vkladů upisovatelům.

  Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií

  § 164

  (1)  Zakladatel nebo zakladatelé zabezpečují vytvoření základního
  kapitálu převyšujícího jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií veřejnou
  nabídkou akcií.

  (2) Veřejná nabídka akcií se vhodným způsobem uveřejní a její obsah
  nelze měnit.

  (3) Návrh stanov musí být k nahlédnutí v každém upisovacím místě.

  § 165

  (1) K upsání akcie na základě veřejné nabídky akcií podle § 164 odst. 1
  dochází  zápisem  do  listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet,
  jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií,
  emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, firmu
  nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby,
  která je upisovatelem, a podpis, jinak je upsání neúčinné (§ 167 odst.
  2). Podpis upisovatele na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen.

  (2) Na základě veřejné nabídky akcií nelze upisovat akcie nepeněžitými
  vklady.

  (3) Upisovatel je povinen splatit případné emisní ážio a alespoň 10 %
  jmenovité hodnoty upsaných akcií v době a na účet u banky nebo
  spořitelního a úvěrního družstva, které jsou určeny zakladateli ve
  veřejné nabídce akcií. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, je upsání
  neúčinné (§ 167 odst. 2).

  § 166

  (1) Po upsání navrhovaného základního kapitálu mohou zakladatelé nebo
  zakladatel  další  upisování odmítnout, nestanoví-li zakladatelská
  smlouva nebo zakladatelská listina něco jiného. Jestliže tak neučiní,
  rozhodne o přijetí nebo odmítnutí upsání akcií, k němuž došlo po
  dosažení upsání navrhovaného základního kapitálu, ustavující valná
  hromada. Po odmítnutí upsání akcií jsou zakladatelé povinni společně a
  nerozdílně bez zbytečného odkladu vrátit upisovateli částku zaplacenou
  po upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytované
  bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost
  vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž má mít společnost sídlo.

  (2) Zakladatelé nebo zakladatel musí další upisování odmítnout, pokud
  zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina nepřipouští upsání
  akcií převyšující navrhovaný základní kapitál.

  § 167

  (1) Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve
  veřejné nabídce akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií
  výše navrhovaného základního kapitálu, ledaže akcie chybějící do této
  výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými
  z nich.

  (2) Je-li upisování akcií podle tohoto zákona neúčinné, zanikají práva
  a povinnosti upisovatelů z upsání akcií a zakladatel nebo zakladatelé
  jsou povinni společně a nerozdílně vrátit bez zbytečného odkladu
  upisovatelům částku zaplacenou při upsání akcií spolu s úrokem ve výši
  úroku obvykle poskytované bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni,
  kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž měla
  mít společnost sídlo.

  § 168

  (1) Upisovatelé, kteří upsali akcie na základě veřejné nabídky akcií
  podle § 164 odst. 1, jsou povinni splácet upsané akcie ve lhůtách
  stanovených v listině upisovatelů. Upisovatelé, kteří upsali akcie v
  zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, jsou povinni splácet
  akcie ve lhůtě tam uvedené. Případné emisní ážio a alespoň 30 %
  jmenovité hodnoty upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými
  vklady,  jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do zahájení
  ustavující valné hromady.

  (2) Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem společnosti do
  obchodního rejstříku vydá správce vkladu (§ 60) upisovateli písemné
  potvrzení, ve kterém uvede:

  a) druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,

  b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií,

  c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

  (3) Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu
  společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list, pokud jde o upsané
  akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie,
  byl-li jejich emisní kurs zcela splacen.

  Ustavující valná hromada

  § 169

  (1) Upisovatelé, kteří splnili povinnost stanovenou v § 165 a 168, jsou
  oprávněni účastnit se ustavující valné hromady. Zakladatelé svolají
  ustavující valnou hromadu tak, aby se konala do 60 dnů ode dne, kdy
  bylo dosaženo účinného upsání navrhovaného základního kapitálu.

  (2) Nedodrží-li zakladatelé lhůtu stanovenou v odstavci 1, považuje se
  upisování akcií za neúčinné a nastanou účinky § 167 odst. 2.

  § 170

  (1) Ustavující valná hromada se může konat, jen když byly účinně upsány
  akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno
  alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a případné emisní ážio.

  (2) Ustavující valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže se jí
  účastní upisovatelé alespoň poloviny upsaných akcií, kteří mají právo
  se zúčastnit ustavující valné hromady (§ 169 odst. 1) a hlasovat na ní.
  Ustavující valné hromadě předsedá při zahájení zakladatel nebo jeden ze
  zakladatelů zmocněný k tomu ostatními zakladateli anebo jeho zástupce,
  dokud není zvolen předseda ustavující valné hromady.

  (3) Pro rozhodnutí ustavující valné hromady se vyžaduje souhlas většiny
  hlasů přítomných upisovatelů, kteří mají právo zúčastnit se ustavující
  valné hromady. Tím není dotčeno ustanovení § 171 odst. 2 poslední věta.
  Rozhodnutí schválené touto většinou může stanovit, ve kterých případech
  se vyžaduje jiná většina nebo souhlas všech přítomných upisovatelů
  oprávněných k hlasování. Ustanovení § 186c se použije přiměřeně.

  § 171

  (1) Ustavující valná hromada

  a) rozhoduje o založení společnosti,

  b) schvaluje stanovy společnosti,

  c) volí orgány společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná
  hromada.  Ustanovení  o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci se
  nepoužije.

  (2) Rozhodne-li ustavující valná hromada, že připouští upsání akcií nad
  navrženou výši základního kapitálu, rozhodne o jeho nové výši. V tomto
  případě je účinné upsání akcií upisovateli, kteří nejdříve upsali akcie
  do nově stanovené výše základního kapitálu a splnili povinnost podle §
  168 odst. 1. Jestliže více osob upsalo akcie ve stejné době, krátí se
  počet upsaných akcií těmto upisovatelům poměrně. Umožňovala-li veřejná
  nabídka akcií krácení počtu upsaných akcií, provede se krácení poměrně
  podle poměru jmenovitých hodnot akcií do výše základního kapitálu.
  Pokud se upsání akcií nestalo účinným, použije se obdobně ustanovení §
  167 odst. 2. Upisovatel akcií nad původně navrženou výši základního
  kapitálu nabývá hlasovacího práva, jestliže ustavující valná hromada
  rozhodne o nové výši základního kapitálu tak, že základní kapitál
  zahrnuje jím upsané akcie, a to od okamžiku tohoto rozhodnutí.

  (3) Ustavující valná hromada schvaluje v souladu s posudkem znalce nebo
  znalců předmět nepeněžitých vkladů a počet, jmenovitou hodnotu, podobu,
  formu a druh akcií, které mají být jako protiplnění na ten který vklad
  vydány.

  (4) Od zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny se může s
  výjimkou zvýšení základního kapitálu ustavující valná hromada odchýlit
  jen se souhlasem všech přítomných upisovatelů.

  (5) Průběh ustavující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem,
  jehož přílohou je seznam upisovatelů, který obsahuje též jmenovitou
  hodnotu akcií upsaných každým z nich, jakož i výši splacené části
  emisního kursu jím upsaných akcií a seznam zvolených členů orgánů
  společnosti. O rozhodnutí ustavující valné hromady o schválení stanov
  se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text
  stanov.

  nadpis vypuštěn

  § 172

  Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií

  (1) Jestliže se zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v
  určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti,
  nevyžaduje se veřejná nabídka akcií a konání ustavující valné hromady.

  (2) Právní postavení, které má při založení společnosti na základě
  veřejné nabídky akcií ustavující valná hromada, mají zakladatelé.

  (3) Rozhodnutí, která jinak přijímá ustavující valná hromada, musí být
  obsažena  v zakladatelské smlouvě. Ustanovení § 170 odst. 1 se
  nepoužije.

  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně, zakládá-li společnost bez
  veřejné nabídky akcií jedna právnická osoba.

  nadpis vypuštěn

  § 173

  Stanovy

  (1) Stanovy musí obsahovat

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) předmět podnikání (činnosti),

  c) výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií,

  d) počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií, jakož i určení, zda
  akcie znějí na jméno nebo na majitele, nebo kolik akcií zní na jméno a
  kolik na majitele,

  e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné
  hromadě; vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, počet
  hlasů vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií,

  f) způsob svolávání valné hromady (§ 184a odst. 2), její působnost a
  způsob jejího rozhodování,

  g) určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů,
  délku funkčního období člena orgánu, jakož i vymezení jejich působnosti
  a způsob rozhodování, jestliže se zřizují,

  h) způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost
  povinna jej doplňovat, a způsob doplňování,

  i) způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty,

  j) důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie,

  k) pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu,
  zejména  možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu
  losováním,

  l) postup při doplňování a změně stanov,

  m) další údaje, pokud tak stanoví zákon.

  (2) Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
  o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy
  nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její
  změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností
  do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná
  hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná
  hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze
  zákona, že nabývají účinnosti později.

  (3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu
  stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z
  rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se
  stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s
  rozhodnutím valné hromady.

  (4) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní
  skutečnosti,  je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez
  zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové
  změně doví, úplné znění stanov.

  (5) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s
  tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to,
  kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní
  postavení  akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za
  neplatné.

  § 174

  Stanovy podle potřeby rovněž upraví:

  a) vydávání různých druhů akcií, pokud vydání takového druhu akcií
  zákon dovoluje, jejich označení, počet a práva s nimi spojená,

  b) pravidla pro vydávání dluhopisů podle § 160 a práva s nimi spojená,

  c) pravidla pro zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti,

  d) název deníku, ve kterém představenstvo uveřejní oznámení podle §
  204b odst. 4 nebo 5, jestliže společnost vydá poukázky na akcie, které
  mají být vyměněny za akcie na jméno.

  Vznik společnosti

  § 175

  Návrh  na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo a
  podepisují ho všichni členové představenstva.

  nadpis vypuštěn

  § 176

  Zatímní list

  (1) Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před
  zápisem společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "nesplacená
  akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu
  upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené
  akcie jednoho druhu.

  (2) Zatímní list obsahuje

  a) označení "zatímní list",

  b) firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti,

  c) firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště vlastníka zatímního
  listu,

  d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných
  nesplacených akcií,

  e) počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje, popřípadě
  i určení jejich druhu,

  f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro
  splácení emisního kursu,

  g)  datum  emise  zatímního  listu a podpis nebo podpisy členů
  představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat.

  (3) Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva
  vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit
  jejich emisní kurs. Jestliže vlastník zatímního listu převede zatímní
  list na jinou osobu před splacením emisního kursu nesplacených akcií,
  ručí za splacení zbytku emisního kursu. Zní-li zatímní list nebo jeho
  rubopis na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení
  nesplaceného emisního kursu akcií, které tento zatímní list nahrazuje,
  společně a nerozdílně.

  (4) Na zatímní list se použijí obdobně ustanovení o akciích na jméno.
  Pokud zatímní list nahrazuje nesplacené akcie na jméno, jejichž
  převoditelnost je podle stanov společnosti omezena, je stejným způsobem
  omezena i převoditelnost zatímního listu.

  (5) Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního
  kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně
  za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude
  splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost
  zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový
  zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených
  akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Pro postup při výměně
  zatímního listu za akcie nebo za nový zatímní list se použije přiměřeně
  ustanovení § 213a odst. 2. Pokud má být vyměněn zatímní list za
  zaknihované akcie, postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií
  podle zvláštního zákona bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního
  listu.

  § 177

  (1) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v
  době určené ve stanovách, nejpozději však do jednoho roku od vzniku
  společnosti.

  (2) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo
  jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení určené ve stanovách,
  jinak ve výši 20 % ročně.

  (3) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho
  splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě,
  kterou určí stanovy společnosti, jinak ve lhůtě do 60 dnů od doručení
  výzvy.

  (4)  Po  marném  uplynutí  lhůty  uvedené v odstavci 3 vyloučí
  představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil
  zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v
  souladu se zákonem a stanovami společnosti jiné opatření. Vyloučený
  upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných
  akcií.

  (5) Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí,
  prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí
  uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro
  svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a
  současně rozhodnutí zveřejní.

  (6) Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo
  něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou,
  která splatí emisní kurs těchto akcií.

  (7) Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu
  nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle odstavce 6,
  použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na
  splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po
  započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

  Oddíl 3

  Práva a povinnosti akcionářů

  § 178

  Podíly na zisku společnosti

  (1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který
  valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.
  Nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se prioritních akcií něco
  jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k
  jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet
  zálohy na podíly na zisku.

  (2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje
  mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné
  účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než
  základní kapitál společnosti, zvýšený o

  a)  upsanou  jmenovitou  hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie
  společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál
  nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v
  obchodním rejstříku, a

  b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona
  a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.

  (3) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému)
  může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

  (4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou se zaměstnanci
  společnosti ve shodě se stanovami podílet na rozdělení zisku. Stanovy
  mohou určit, že tento podíl ze zisku lze použít pouze k úhradě části
  emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti
  podle § 158, nebo kupních cen akcií společnosti zaměstnanci, a to
  formou započtení.

  (5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně i na rozdělení zisku
  na tantiému a na určení podílu zaměstnanců na zisku. Ustanovení
  odstavce 8 se použije přiměřeně.

  (6) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být
  vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní
  závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 odst.
  2 a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk
  minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít
  dle svého volného uvážení.

  (7) Nestanoví-li stanovy nebo rozhodnutí valné hromady něco jiného, je
  dividenda a tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato
  usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

  (8) Neurčí-li stanovy nebo usnesení valné hromady anebo dohoda s
  akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své
  náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů k
  rozhodnému dni, pokud vydala akcie na jméno, nebo na adrese vedené v
  evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k
  rozhodnému dni, pokud vydala zaknihované akcie na majitele. Pokud
  společnost vydala listinné akcie na majitele, určí místo výplaty
  dividendy stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, pokud nebylo dohodnuto
  něco  jiného. Nebylo-li místo výplaty určeno, vyplatí společnost
  dividendu akcionáři v místě sídla společnosti.

  (9) Jsou-li akcie společnosti vydány na majitele a nebyly-li přijaty k
  obchodování na evropském regulovaném trhu, je představenstvo povinno
  oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě
  rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné
  hromady, neurčí-li stanovy něco jiného. Jestliže společnost vydala
  akcie na jméno a stanovy neurčují den splatnosti dividendy, je
  představenstvo povinno zaslat akcionářům oznámení o dnu splatnosti
  dividendy bez zbytečného odkladu po dni konání valné hromady, která o
  výplatě dividendy rozhodla, nezasílá-li společnost dividendu na své
  náklady a nebezpečí.

  (10) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání
  valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Stanovy mohou určit,
  že rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným
  dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy.

  (11) Valná hromada může rozhodnout, že rozhodným dnem pro uplatnění
  práva na dividendu je jiný určený den, který nesmí předcházet dnu
  konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí
  následovat po dnu splatnosti dividendy. Takové rozhodnutí se nepovažuje
  za rozhodnutí o změně stanov.

  (12) Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 156a
  ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Jestliže však
  byly nebo mají být vydány kupóny, je právo na dividendu spojené s
  kupónem převoditelné pouze spolu s kupónem. Kupóny lze vydat i před
  rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku za účetní období, k němuž
  se kupón vztahuje.

  § 179

  (1) Dividendu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vrátit. V
  pochybnostech  se  dobrá  víra  předpokládá. Představenstvo nesmí
  rozhodnout o výplatě dividendy ani jiných podílů na zisku v rozporu s
  ustanoveními § 65a a 178, ani když výplatu schválila valná hromada.
  Jestliže došlo k takové výplatě podílu na zisku, nemohou se členové
  představenstva zprostit odpovědnosti za škodu, která tím společnosti
  vznikne. Došlo-li k výplatě jiných podílů na zisku, než jsou dividendy,
  v rozporu s ustanoveními § 65a a 178, je příjemce povinen vyplacený
  podíl na zisku vrátit a členové představenstva ručí společně a
  nerozdílně za splnění tohoto závazku.

  (2) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není
  akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se
  nepovažuje plnění poskytnuté

  a) v důsledku snížení základního kapitálu,

  b) při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené
  podmínky,

  c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný (§
  177),

  d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

  (3) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na
  likvidačním zůstatku.

  (4) Společnost může bezúplatně převádět majetek na akcionáře jen v
  případech, kdy to zákon výslovně dovoluje.

  § 180

  (1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má
  právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se
  společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu
  jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Neurčí-li
  stanovy jinak, hlasuje se nejprve o protinávrhu akcionáře.

  (2) Hlasovací právo je spojeno s akcií. Stanovy musí určit počet hlasů
  spojených s akcií tak, aby na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou
  připadal stejný počet hlasů. Jestliže společnost vydává akcie s různou
  jmenovitou hodnotou, musí být počet hlasů spojených s těmito akciemi
  určen ve stejném poměru, jako je poměr jmenovitých hodnot těchto akcií.
  Stanovy mohou omezit výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího
  počtu hlasů jednoho akcionáře, a to ve stejném rozsahu pro každého
  akcionáře nebo i pro akcionáře a jím ovládané osoby.

  (3) Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle
  odstavce  1 i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných
  společností.

  (4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat
  dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti
  odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by
  mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní
  informaci  podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem
  obchodního  tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle
  zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje
  představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci
  sdělit,  může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím
  poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím
  informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna
  informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou
  dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

  (5) Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více
  otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i
  tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na
  internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející
  konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné
  hromady.

  (6) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k
  návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo
  oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady
  musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého
  návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede
  dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu
  konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno
  uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné,
  nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

  (7) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou
  zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním
  pozvánky  na  valnou  hromadu  nebo  oznámení  o jejím svolání.
  Představenstvo  uveřejní  návrh,  který  bude společnosti doručen
  nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo
  oznámení o jejím svolání, spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s
  oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně
  použije odstavec 6. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé
  zkrátit.

  § 181

  (1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je
  vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
  hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo
  akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a
  nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje
  alespoň 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání
  mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

  (2) Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn
  odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá mimořádnou valnou hromadu tak,
  aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její
  svolání. Lhůta uvedená v § 184a odst. 2 se zkracuje na 15 dnů. Jde-li o
  společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na evropském
  regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, činí
  lhůta podle první věty 50 dnů a lhůta uvedená podle druhé věty 21 dnů.
  Představenstvo  není  oprávněno  navržený  pořad  jednání  měnit.
  Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se
  souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle
  odstavce 1.

  (3) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 2, rozhodne soud
  na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 1 o tom, že je
  zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní
  souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné
  hromady.

  (4) Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání
  musí obsahovat výrok rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením soudu,
  který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.
  Pro  účely zajištění této valné hromady jsou zmocnění akcionáři
  oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.

  (5) Jestliže soud zmocní akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady,
  hradí  náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady
  společnost. Za závazek uhradit náklady řízení a konání mimořádné valné
  hromady ručí členové představenstva společně a nerozdílně. Společnost
  má právo na náhradu škody, která jí vznikla úhradou nákladů soudního
  řízení vůči členům představenstva.

  § 182

  (1) Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 181 odst. 1

  a) představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn
  odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20
  dnů před konáním valné hromady nebo je-li určen, před rozhodným dnem,
  zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud
  žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění
  oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu
  jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady
  případně,  je-li  určen, před rozhodným dnem k účasti na valné
  hromaděpřípadně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné
  hromadě případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné
  hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady;
  jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na
  pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle § 185 odst.
  4,

  b)  dozorčí  rada  přezkoumá  výkon  působnosti představenstva v
  záležitostech určených v žádosti,

  c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost
  vůči členovi představenstva,

  d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti
  akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatní postup
  podle § 177.

  (2) Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu
  nesplní žádost akcionáře, mohou akcionáři uvedení v § 181 odst. 1
  uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií
  jménem společnosti sami. Jiná osoba než akcionář, který žalobu podal,
  nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony za společnost nebo
  jejím jménem.

  (3) Akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 mohou požádat soud, aby jmenoval
  znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a
  propojenými osobami podle § 66a odst. 12, jsou-li pro to závažné
  důvody, i když nejsou splněny předpoklady uvedené v § 66a odst. 13.

  § 183

  Neplatnost usnesení valné hromady

  (1) O vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady platí obdobně
  ustanovení § 131 odst. 1 až 10 a 12.

  (2) Za nepodstatné porušení práv osob ve smyslu § 131 odst. 3 písm. a)
  se považuje zejména to, že pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o
  konání valné hromady neobsahuje náležitosti podle § 184a odst. 3 písm.
  c), popřípadě § 202 odst. 2 písm. a), d).

  (3) Usnesení podle § 131 odst. 10 soud na náklady navrhovatele ve
  zkráceném znění uveřejní způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro
  svolání valné hromady a uvede, kdy končí lhůta podle § 131 odst. 10
  písm. c). Uplyne-li lhůta marně, soud řízení zastaví.

  Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů

  § 183a

  nadpis vypuštěn

  (1) Kdo činí veřejný návrh smlouvy na odkoupení nebo směnu cenných
  papírů vydaných akciovou společností, se kterými je spojen podíl na
  základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti, nebo cenných
  papírů vydaných touto společností, s nimiž je spojeno právo takové
  cenné papíry získat (dále jen „účastnické cenné papíry“), postupuje
  podle tohoto ustanovení; tím nejsou dotčena pravidla pro nabídky
  převzetí podle zákona o nabídkách převzetí a pravidla pro veřejnou
  nabídku investičních cenných papírů podle zákona o podnikání na
  kapitálovém trhu.

  (2) Navrhovatel uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem, kterým se
  podle tohoto zákona a stanov společnosti, jejíž účastnické cenné papíry
  hodlá nabýt, svolává valná hromada.

  (3) Veřejný návrh smlouvy obsahuje alespoň tyto údaje

  a) jméno nebo firmu a bydliště nebo sídlo navrhovatele,

  b) podstatné náležitosti kupní nebo směnné smlouvy, včetně údaje o výši
  protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír, popřípadě
  dostatečně přesný způsob jeho určení,

  c) dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy,

  d) důvody, proč je veřejný návrh smlouvy činěn,

  e) další podmínky uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu, včetně
  způsobu jeho přijetí, okamžiku uzavření smlouvy a možnosti odstoupení
  od takto uzavřené smlouvy.

  (4)  Navrhovatel odešle znění veřejného návrhu smlouvy do sídla
  společnosti, jejíž účastnické cenné papíry hodlá nabýt (dále jen
  „cílová společnost“), ve lhůtě 10 pracovních dnů před jeho uveřejněním;
  to neplatí, je-li navrhovatelem cílová společnost. Představenstvo a
  dozorčí rada cílové společnosti odešlou do 5 pracovních dnů od doručení
  návrhu navrhovateli společné stanovisko k návrhu, pro jehož obsah platí
  obdobně  ustanovení  upravující  obsah  stanoviska  orgánů cílové
  společnosti podle zákona o nabídkách převzetí; navrhovatel stanovisko
  uveřejní spolu s veřejným návrhem smlouvy. Pokud členové orgánů cílové
  společnosti poruší povinnost podle předchozí věty, ručí společně a
  nerozdílně za všechny pohledávky vůči navrhovateli vzniklé podle
  odstavce 7. Poruší-li navrhovatel povinnost podle první a druhé věty,
  nemá tato skutečnost vliv na platnost smluv uzavřených na základě
  veřejného návrhu smlouvy. Ustanovení zákona o nabídkách převzetí
  upravující postup při uzavírání smlouvy, jejích změn a odstoupení od
  takto uzavřené smlouvy, včetně postupu při částečné nebo podmíněné
  nabídce převzetí, se použijí obdobně.

  (5) Činí-li se veřejný návrh smlouvy proto, že tak ukládá zákon, musí
  být výše protiplnění přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů;
  navrhovatel  doloží  přiměřenost protiplnění posudkem znalce. Pro
  jmenování, odměňování a obsah posudku znalce platí obdobně § 59 odst. 3
  a 4. Doba závaznosti veřejného návrhu podle věty první nesmí být kratší
  než 4 týdny ode dne jeho uveřejnění. Jsou-li cenné papíry, které jsou
  předmětem  veřejného návrhu smlouvy podle věty první, přijaty k
  obchodování na regulovaném trhu, předloží navrhovatel návrh veřejného
  návrhu  smlouvy  České  národní bance a doloží přiměřenost výše
  protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír; znalecký
  posudek  podle věty první se v tomto případě nevyžaduje, pokud
  navrhovatel jinak řádně odůvodní přiměřenost protiplnění.

  (6) Česká národní banka může ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne
  doručení veřejného návrhu smlouvy vydat rozhodnutí o zákazu učinit
  veřejný návrh smlouvy nebo vyzvat navrhovatele k odstranění vad návrhu
  včetně nedostatečného odůvodnění přiměřenosti protiplnění; k tomu
  stanoví dostatečnou lhůtu. Účastníkem řízení před Českou národní bankou
  je pouze navrhovatel. V případě, že navrhovatel nepředloží veřejný
  návrh smlouvy nebo odůvodnění výše navrženého protiplnění ve stanovené
  lhůtě, nebo v případě, že veřejný návrh smlouvy nadále vykazuje vady,
  Česká národní banka vydá rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh
  smlouvy. Rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh smlouvy může Česká
  národní banka vydat ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, který následuje
  po posledním dni lhůty určené ve výzvě podle věty první. Veřejný návrh
  smlouvy, jehož předmětem jsou účastnické cenné papíry, které byly
  přijaty k obchodování na regulovaném trhu, lze učinit až poté, co marně
  uplyne lhůta pro vydání rozhodnutí o zákazu učinit veřejný návrh
  smlouvy podle tohoto odstavce.

  (7) Neučiní-li povinná osoba veřejný návrh smlouvy podle odstavce 5,
  jsou osoby, kterým vzniklo právo na odkoupení účastnických cenných
  papírů, oprávněny se ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se povinná osoba
  dostala do prodlení s plněním této povinnosti, domáhat uzavření smlouvy
  u soudu nebo požadovat náhradu škody. Vyjde-li najevo, že vlastníci
  účastnických cenných papírů, které byly předmětem veřejného návrhu
  smlouvy, neobdrželi nebo nemají obdržet přiměřené protiplnění podle
  odstavce 5, mohou se domáhat, aby jim navrhovatel protiplnění dorovnal.
  Na řízení podle tohoto odstavce se přiměřeně použijí ustanovení zákona
  o  nabídkách  převzetí upravující žalobu pro nesplnění nabídkové
  povinnosti a žalobu na dorovnání.

  (8) Nabízení odkoupení nebo směny účastnických cenných papírů širšímu
  okruhu osob jinak než formou veřejného návrhu smlouvy podle odstavce 1
  se zakazuje. To neplatí, hodlá-li někdo nabídnout odkoupení nebo směnu
  účastnických cenných papírů méně než 100 osobám nebo hodlá-li někdo na
  základě veřejného návrhu odkoupit nebo směnit účastnické cenné papíry,
  jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nepřesáhne 1 % objemu emise, nebo
  jde-li o nabídku na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů
  činěnou výlučně na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu
  obdobném regulovanému trhu. Stanovy společnosti mohou dále předem
  určit, že se na její účastnické cenné papíry odstavce 1 až 4 nepoužijí,
  pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12
  měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické
  cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního
  kapitálu; to neplatí pro případy, kdy povinnost učinit veřejný návrh
  smlouvy stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis.

  § 183b

  zrušen

  § 183c

  zrušen

  § 183d

  zrušen

  § 183e

  zrušen

  § 183f

  zrušen

  § 183g

  zrušen

  § 183h

  zrušen

  Právo výkupu účastnických cenných papírů

  § 183i

  (1) Osoba, která vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry,

  a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního
  kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a

  b) s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve
  společnosti (dále jen „hlavní akcionář“),

  je oprávněna požadovat, aby představenstvo svolalo valnou hromadu,
  která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů
  společnosti na její osobu.

  (2) K přijetí usnesení valné hromady je potřebný souhlas alespoň devíti
  desetin hlasů všech vlastníků účastnických cenných papírů, přičemž
  vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat.
  O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis, jehož přílohou
  je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích nebo jiné zdůvodnění
  výše protiplnění.

  (3) Usnesení valné hromady obsahuje také určení hlavního akcionáře, a
  výši protiplnění určenou podle § 183j odst. 6 a lhůtu pro poskytnutí
  protiplnění.

  (4) Pro účely stanovení podílu podle odstavce 1 se vlastní účastnické
  cenné papíry v majetku společnosti rozdělí mezi vlastníky účastnických
  cenných papírů v poměru jmenovitých hodnot jejich účastnických cenných
  papírů.

  (5) Hlavní akcionář je povinen předat obchodníkovi s cennými papíry,
  bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu před konáním valné hromady
  peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a společnosti
  doložit tuto skutečnost. Výplatu protiplnění provádí banka, spořitelní
  a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry.

  § 183j

  (1) Představenstvo svolá valnou hromadu do 15 dnů ode dne doručení
  žádosti podle § 183i odst. 1 společnosti.

  (2) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí
  obsahovat také rozhodné informace o určení výše protiplnění, případně
  závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován, výzvu zástavním věřitelům,
  aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným
  papírům vydaným společností, a vyjádření představenstva k tomu, zda
  považuje výši protiplnění určenou podle odstavce 6 za přiměřenou.

  (3) Určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění, znalecký
  posudek podle odstavce 6, rozhodnutí České národní banky podle § 183n
  odst. 1, vyžaduje-li se, zpřístupní společnost ve svém sídle k
  nahlédnutí každému vlastníkovi účastnického cenného papíru; § 184a
  odst. 6 věta druhá a třetí se použije obdobně. Společnost, jejíž
  účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském
  regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu,
  současně uveřejní informace o postupu podle § 183i odst. 1 způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (4) Návrh usnesení valné hromady nesmí v určení výše protiplnění
  určovat částku nižší, než kolik určuje znalecký posudek nebo zdůvodnění
  výše protiplnění, není-li podle zákona znalecký posudek vyžadován.

  (5) Vlastníci zastavených účastnických cenných papírů společnosti bez
  zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, sdělí
  společnosti  skutečnost  zastavení  a  osobu zástavního věřitele;
  upozornění na tuto povinnost se uvede v pozvánce na valnou hromadu nebo
  v oznámení o jejím konání.

  6) Společně se žádostí podle § 183i odst. 1 doručí hlavní akcionář
  společnosti zdůvodnění určení výše protiplnění, znalecký posudek,
  vyžaduje-li se, a rozhodnutí České národní banky podle § 183n odst. 1;
  hlavní akcionář nese náklady na pořízení a doručení těchto listin.

  § 183k

  (1) Vlastníci účastnických cenných papírů mohou od okamžiku obdržení
  pozvánky na valnou hromadu, případně od okamžiku oznámení jejího konání
  požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění; není-li toto právo
  využito do měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady
  podle § 183l do obchodního rejstříku, zaniká.

  (2) V případě, že vlastník účastnického cenného papíru nevyužije právo
  podle odstavce 1, nemůže se nepřiměřenosti protiplnění již dovolávat.

  (3) Soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši
  protiplnění, je pro hlavního akcionáře a pro společnost závazné co do
  základu přiznaného práva i vůči ostatním vlastníkům účastnických
  cenných papírů. Promlčecí doba začíná běžet ode dne právní moci
  rozhodnutí, a to vůči všem oprávněným osobám bez ohledu na to, zda byly
  účastníky řízení.

  (4) Určení nepřiměřenosti výše protiplnění nezpůsobuje neplatnost
  usnesení valné hromady podle § 183i odst. 1.

  (5) Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle § 131
  nelze zakládat na nepřiměřenosti výše protiplnění.

  § 183l

  (1) Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení
  valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku.

  (2) Současně usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku, pokud
  se vyžaduje, uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady
  společnosti a uloží notářský zápis v sídle společnosti k nahlédnutí;
  upozornění na tuto skutečnost se v uveřejněném oznámení také uvede.

  (3) Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního
  rejstříku podle odstavce 1 přechází vlastnické právo k účastnickým
  cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.

  (4) Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo
  okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený
  účastnický cenný papír, se přiměřeně použijí odstavce 5 a 6.

  (5) Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je
  předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době
  prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m. Společnost dá
  příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných účastnických cenných
  papírů na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci
  cenných papírů podle zvláštního právního předpisu ve stejné lhůtě s
  tím, že podkladem pro zápis změny je usnesení valné hromady podle §
  183i odst. 1.

  (6) Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto
  cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností,
  která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost podle § 214
  odst. 1 až 3.

  (7) Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost hlavnímu akcionáři
  bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za
  neplatné  vydá  představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu
  hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby,
  druhu a jmenovité hodnoty.

  § 183m

  (1) Oprávněné osoby mají právo na protiplnění v penězích, jehož výši
  určí hlavní akcionář; hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění
  znaleckým posudkem, vyžaduje-li se, který nesmí být starší než 3 měsíce
  ke dni doručení žádosti podle § 183i odst. 1.

  (2) Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů
  vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na
  majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů a vlastníkům
  listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti
  podle § 183l odst. 5 a 6 a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502
  ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným
  papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.

  (3) Obchodník s cennými papíry, banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo
  poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po
  splnění podmínek podle odstavce 2.

  (4) Obchodník s cennými papíry, banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo
  poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných
  papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l
  odst. 3 (dále jen „původní vlastník“); jestliže je však prokázán vznik
  zástavního práva k těmto cenným papírům, poskytne se zástavnímu
  věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo
  ještě před přechodem vlastnického práva podle § 183l odst. 3 zaniklo.

  § 183n

  Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k
  obchodování na evropském regulovaném trhu

  (1) K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních
  účastnických cenných papírů společnosti, jejíž účastnické papíry byly
  přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo zahraničním trhu
  obdobném regulovanému trhu, na osobu hlavního akcionáře se vyžaduje
  předchozí souhlas České národní banky se zdůvodněním výše protiplnění.
  Česká národní banka posuzuje pouze, zda navrhovatel řádně zdůvodnil
  navrhovanou výši protiplnění. Česká národní banka vydá rozhodnutí do 15
  pracovních dnů od doručení žádosti, tuto lhůtu může Česká národní banka
  prodloužit, nejvýše však o 15 pracovních dnů.

  (2) Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti přijaty k obchodování
  na  evropském  regulovaném  trhu  nebo zahraničním trhu obdobném
  regulovanému trhu, znalecký posudek podle § 183m odst. 1 se nevyžaduje.

  (3) Nabyl-li hlavní akcionář účastnické cenné papíry podle § 183i odst.
  1 v důsledku povinné nabídky převzetí nebo dobrovolné nabídky převzetí
  podle zákona o nabídkách převzetí, na jejímž základě nabyl hlavní
  akcionář alespoň 90 % všech účastnických cenných papírů společnosti, na
  které se nabídka vztahovala, platí, že protiplnění podle takové povinné
  nebo dobrovolné nabídky převzetí je protiplněním přiměřeným. Právo
  hlavního akcionáře podle § 183i odst. 1 musí být uplatněno do 3 měsíců
  od konce doby závaznosti nabídky převzetí podle první věty, jinak se
  první věta neuplatní.

  (4) Ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům
  podle § 183l odst. 3 dochází k vyřazení účastnických cenných papírů z
  obchodování na evropském evropském regulovaném trhu nebo zahraničním
  trhu obdobném regulovanému trhu; § 186a odst. 1 a 2 se nepoužijí.
  Společnost informuje bez zbytečného odkladu o rozhodnutí valné hromady
  podle § 183i v souladu s požadavky zákona upravujícího podnikání na
  kapitálovém trhu nebo se srovnatelnými požadavky zahraničního právního
  předpisu organizátora evropského regulovaného trhu nebo zahraničního
  trhu obdobného regulovanému trhu, na kterém byly účastnické cenné
  papíry podle odstavce 1 přijaty k obchodování.

  Oddíl 4

  Orgány společnosti

  Valná hromada

  § 184

  (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se
  zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení (dále jen „přítomný
  akcionář“).

  (2) Stanovy mohou upravit, za jakých podmínek se akcionáři mohou
  zúčastnit  valné  hromady  s  využitím elektronických prostředků,
  umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a
  zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a
  akcionářem.  Stanovy dále mohou upravit hlasování prostřednictvím
  odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez
  toho, aby akcionář nebo jeho zástupce museli být osobně přítomni v
  místě konání valné hromady, anebo tak, že odevzdají své hlasy písemně
  před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). Podmínky musí
  být stanoveny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby
  oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno
  vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým
  postupem  ani  k  účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
  Akcionáři, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, se považují za
  přítomné na valné hromadě.

  (3) Stanovy nebo rozhodnutí předcházející konání valné hromady mohou
  určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodnutí
  valné hromady podle věty první se nepovažuje za rozhodnutí o změně
  stanov. Rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více
  než 30 dnů. Jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na
  evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě
  vždy sedmý den předcházející konání valné hromady; věta první se
  nepoužije. Neurčují-li stanovy společnosti, která vydala zaknihované
  akcie, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném
  trhu, jiný rozhodný den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné
  hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady. Společnost,
  která vydala zaknihované akcie, je povinna si nejpozději do dne konání
  valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis
  emise k rozhodnému dni.

  (4) Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z
  ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
  valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v
  evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných
  papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená
  s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv
  spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné
  hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních
  nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; toho
  není třeba, má-li společnost povinnost sama si vyžádat pro účely výkonu
  práv spojených s akciemi výpis z evidence investičních nástrojů nebo
  výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.

  (5) Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním
  valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro
  akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho
  zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout
  zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle první věty
  spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání.

  (6) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho
  akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

  § 184a

  (1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené
  stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního
  období.  Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se
  představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a
  zákon  stanoví  povinnost  valnou  hromadu  svolat  anebo  pokud
  představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento
  zákon jinak.

  (2) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo
  oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U
  společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak,
  že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v
  seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U
  společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v této
  lhůtě oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a jiným
  vhodným způsobem určeným stanovami. Jestliže vlastník akcií na majitele
  zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii
  společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání
  valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na
  adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu
  na jeho náklad oznámení zasílat.

  (3) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady
  obsahuje alespoň

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

  c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná
  hromada,

  d) pořad jednání valné hromady,

  e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a
  vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.

  (4) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby
  co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

  (5) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na
  pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání
  musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání
  valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího
  konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se
  dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně
  vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 lze
  odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o
  to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné
  hromady musí být dodržena lhůta podle odstavce 2 nebo podle § 181 odst.
  2.

  (6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov
  společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím
  konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn
  stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě
  stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si
  zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato
  práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v
  oznámení o jejím konání.

  § 185

  (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají
  akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu
  společnosti, nevyžadují-li stanovy účast vyšší.

  (2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje
  firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické
  osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných
  akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování,
  popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V listině
  přítomných se zvlášť vyznačí akcionáři, kteří se zúčastnili valné
  hromady postupem podle § 184 odst. 2, s tím, že se vždy uvede, jakým
  způsobem  byla ověřena jejich totožnost a identita akcií. Pokud
  společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést,
  uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.
  Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné
  hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

  (3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo
  náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo
  novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v § 184a odst. 2 s
  tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být
  zaslána  a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno
  nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná
  hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne,
  na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada
  musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na
  ustanovení odstavce 1.

  (4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání
  valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
  akcionářů společnosti.

  § 186

  (1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud
  tento zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet
  hlasů potřebných k přijetí usnesení.

  (2) O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) a o
  zrušení  společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního
  zůstatku  rozhoduje  valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů
  přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení
  základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů
  přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo
  místo nichž byly vydány zatímní listy.

  (3) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně
  práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií
  na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
  nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se vyžaduje i souhlas
  alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.

  (4)  O  vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání
  vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení
  přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a, o schválení
  ovládací smlouvy (§ 190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a)
  a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
  rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných
  akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k
  rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných
  akcionářů u každého druhu akcií.

  (5) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas
  všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

  (6) O rozhodnutích podle odstavců 2 až 5 musí být pořízen notářský
  zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též
  schválený text změny stanov.

  § 186a

  (1) Rozhodne-li valná hromada o vyřazení účastnických cenných papírů z
  obchodování na evropském regulovaném trhu, je společnost povinna učinit
  do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí veřejný návrh smlouvy. Veřejný
  návrh smlouvy musí být určen osobám, které byly ke dni konání valné
  hromady  vlastníky účastnických cenných papírů společnosti a pro
  vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu
  nehlasovaly nebo se valné hromady nezúčastnily, a to ohledně těch
  účastnických cenných papírů, jejichž vlastníky byly ke dni konání valné
  hromady, a nevzdaly se práva na jejich prodej společnosti. Prohlášení o
  vzdání se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo
  musí být učiněno na valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na
  valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady.
  Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře. V
  pochybnostech se má za to, že osoba, která veřejný návrh smlouvy
  přijala, byla vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti v době
  konání valné hromady a byla vlastníkem toho počtu účastnických cenných
  papírů, který uvedla v přijetí veřejného návrhu smlouvy. V notářském
  zápisu o rozhodnutí valné hromady musí být jmenovitě uvedeni vlastníci
  účastnických cenných papírů, kteří hlasovali pro vyřazení z obchodování
  na  evropském  regulovaném  trhu  nebo zahraničním trhu obdobném
  regulovanému trhu.

  (2) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit rozhodnutí
  valné hromady o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na
  evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému
  trhu Komisi pro cenné papíry a organizátorovi regulovaného trhu, na
  němž se s nimi obchoduje, a uveřejnit je způsobem stanoveným zákonem a
  stanovami pro svolání valné hromady.

  (3) Rozhodne-li valná hromada o změně druhu akcií nebo o omezení
  převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění, je společnost
  povinna učinit do 30 dnů ode dne zápisu těchto skutečností do
  obchodního rejstříku veřejný návrh smlouvy. Veřejný návrh smlouvy se
  týká tohoto druhu nebo této formy akcií a musí být určen vlastníkům
  akcií nebo je nahrazujících zatímních listů, kteří byli ke dni konání
  valné hromady akcionáři společnosti a nehlasovali pro změnu druhu akcií
  nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo se valné hromady
  nezúčastnili, a to ohledně těch akcií nebo zatímních listů, jejichž
  vlastníky byli ke dni konání valné hromady, a nevzdali se práva na
  jejich prodej společnosti. Prohlášení o vzdání se práva musí mít
  písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na
  valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě se uvede v
  notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání se práva má právní
  účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře. V pochybnostech platí, že
  osoba, která veřejný návrh smlouvy přijala, byla v době konání valné
  hromady akcionářem společnosti a byla vlastníkem toho počtu akcií nebo
  zatímních listů, který uvedla v přijetí veřejného návrhu smlouvy. V
  notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady musí být jmenovitě uvedeni
  akcionáři, kteří hlasovali pro změnu druhu akcií nebo pro omezení
  převoditelnosti akcií na jméno. Představenstvo je povinno oznámit bez
  zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání
  valné hromady den, k němuž byla zapsána změna druhu akcií nebo omezení
  převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku.

  (4) Společnost je povinna uhradit kupní cenu účastnických cenných
  papírů nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy nejpozději do 1
  měsíce ode dne následujícího po dni uplynutí doby závaznosti veřejného
  návrhu smlouvy podle § 183a.

  (5) Akcionáři společnosti, kteří hlasovali pro změnu druhu akcií,
  omezení  převoditelnosti akcií, její zpřísnění nebo pro vyřazení
  účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
  nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jsou povinni koupit
  od společnosti cenné papíry, jež společnost nabyla podle předchozích
  ustanovení, za cenu, jež společnost za ně zaplatila, do tří měsíců ode
  dne, kdy je společnost koupila, a to podle poměru jmenovitých hodnot
  jejich akcií zvýšenou o úrok ve výši úroku vyžadovaného bankami za
  poskytnutí odpovídajícího úvěru v době, kdy společnost veřejný návrh
  smlouvy učinila. To neplatí, jestliže společnost může prodat akcie
  výhodněji.

  § 186b

  (1) Pokud rozhodla valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o
  štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více
  akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu
  k předložení listinných akcií k výměně až poté, co tato změna bude
  zapsána do obchodního rejstříku.

  (2) Pro postup při výměně akcií za akcie jiného druhu nebo formy anebo
  při výměně akcií po jejich štěpení nebo spojení více akcií do jedné
  akcie se použije § 214. Ustanovení § 213a odst. 2 a 3 se použijí
  přiměřeně.

  § 186c

  (1) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při
  hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům,
  s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo,
  které je s nimi spojeno, vykonávat.

  (2) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo

  a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením
  emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části,

  b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,

  c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná
  ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán
  z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu
  funkce,

  d) v jiných případech stanovených zákonem.

  (3) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci v odstavci 2 písm.
  b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který
  nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

  (4) Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavců 2 a 3 neplatí v
  případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě (§ 66b).

  § 186d

  Dohody o výkonu hlasovacích práv

  (1) Neplatné jsou dohody, kterými se akcionář zavazuje:

  a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích
  orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo

  b) že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo

  c) že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní
  hlasovací právo určitým způsobem nebo že nebude hlasovat.

  (2) Ustanovení stanov, která zavazují akcionáře k postupu podle
  odstavce 1, jsou neplatná.

  § 187

  (1) Do působnosti valné hromady náleží

  a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení
  základního kapitálu představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které
  došlo na základě jiných právních skutečností,

  b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření
  představenstva podle § 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky
  vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

  c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle
  § 160,

  d) volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že
  jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou (§ 194 odst. 1),

  e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených
  stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle
  § 200,

  f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní
  závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o
  stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,

  g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,

  h) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů
  společnosti  k  obchodování  na  evropském regulovaném trhu nebo
  zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z
  obchodování,

  i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání
  likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení
  likvidačního zůstatku,

  j)  rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo
  rozdělení, popřípadě o změně právní formy,

  k) schvalování smluv uvedených v § 67a,

  l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku
  podle § 64,

  m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§
  190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

  n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy
  zahrnují do působnosti valné hromady.

  (2) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které
  jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

  § 188

  (1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele
  zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí
  valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří,
  nestanoví-li tento zákon jinak.

  (2) Zápis o valné hromadě obsahuje:

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) místo a dobu konání valné hromady,

  c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
  osob pověřených sčítáním hlasů,

  d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,

  e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,

  f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady
  týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující
  požádá.

  (3) K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné
  hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

  § 189

  (1) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30
  dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda
  zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.

  (2) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu
  nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Pokud stanovy
  společnosti neurčí něco jiného, pořizuje se kopie zápisu nebo jeho
  části na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.

  (3) Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou
  hromadu  a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu
  společnosti po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci
  nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku
  společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění
  přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního
  nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce.

  § 190

  (1) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a
  působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Projev vůle akcionáře
  při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu (dále jen
  „rozhodnutí  akcionáře“).  Rozhodnutí  společníka  musí mít formu
  notářského zápisu o právním úkonu v těch případech, kdy se o rozhodnutí
  valné hromady pořizuje notářský zápis. Ustanovení § 186c odst. 2 a 3 se
  nepoužijí.

  (2) Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle
  odstavce 1 účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí
  jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.

  (3) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této
  společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí
  mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být
  podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

  § 190a

  Smlouva o převodu zisku

  (1) Smlouvou o převodu zisku se zavazuje řízená osoba po provedení
  přídělu do rezervního fondu, vyžaduje-li tvorbu rezervního fondu zákon
  nebo zakladatelský dokument, převést ve prospěch řídící osoby zbylý
  zisk nebo jeho část. Smlouva o převodu zisku musí rovněž obsahovat
  závazek řídící osoby vůči společníkům, kteří nejsou účastníky smlouvy
  (dále  jen  "mimo stojící společníci"), poskytnout jim přiměřené
  vyrovnání, ledaže společnost nemá žádného takového společníka.

  (2) Přiměřené vyrovnání podle odstavce 1 musí být poskytnuto po dobu
  trvání smlouvy každoročně a alespoň v té výši, která by podle
  dosavadních hospodářských výsledků společnosti a očekávaných budoucích
  hospodářských výsledků s přihlédnutím k přiměřeným odpisům a opravným
  položkám  mohla být pravděpodobně rozdělena jako podíl na zisku
  připadající na akcie určité jmenovité hodnoty nebo na podíl tohoto
  společníka. Jestliže se smlouva o převodu zisku vztahuje jen na část
  zisku, krátí se částka přiměřeného vyrovnání poměrně.

  (3) Smlouva o převodu zisku je platná, i když vyrovnání podle odstavce
  1 není přiměřené. Mimo stojící společníci jsou oprávněni domáhat se,
  aby výši přiměřeného vyrovnání určil soud. Žaloba musí být podána do 3
  měsíců poté, co bylo zveřejněno uložení smlouvy o převodu zisku do
  sbírky listin, jinak toto právo zaniká. Soudní rozhodnutí, jímž se
  určuje výše přiměřeného vyrovnání mimo stojícímu společníkovi, je pro
  řídící osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním
  mimo stojícím společníkům.

  § 190b

  Ovládací smlouva

  (1) Ovládací smlouvou se zavazuje jedna smluvní strana (řízená osoba)
  podrobit se jednotnému řízení jiné osobě (řídící osoba). Je-li součástí
  ovládací smlouvy i závazek řízené osoby převádět zisk nebo jeho část
  řídící osobě, použije se obdobně ustanovení § 190a.

  (2) Řídící osoba je oprávněna udílet statutárnímu orgánu řízené osoby
  pokyny, a to i takové, které mohou být pro řízenou osobu i nevýhodné,
  jestliže jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří
  koncern. Tím není dotčena povinnost osob tvořících statutární orgán
  řízené osoby nebo jeho členů jednat s péčí řádného hospodáře. Jiná
  osoba  ani  jiný  orgán  řízené osoby nejsou oprávněny udělovat
  statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, které jsou v rozporu s pokyny
  řídící osoby.

  (3) Osoby, které jménem řídící osoby udělují pokyny statutárnímu orgánu
  řízené osoby, jsou povinny postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud
  tuto povinnost poruší, jsou povinny společně a nerozdílně nahradit
  škodu, která z toho řízené osobě vznikne. Je-li sporné, zda tyto osoby
  postupovaly s péčí řádného hospodáře, nesou důkazní břemeno. Za splnění
  závazku z náhrady škody ručí řídící osoba.

  (4) Právo na náhradu škody může za řízenou osobu uplatnit i každý její
  společník. Ustanovení § 182 se použije přiměřeně.

  (5) Vznikne-li v důsledku porušení povinností podle odstavce 3 škoda i
  věřitelům  řízené  osoby, odpovídají osoby, které tuto povinnost
  porušily, společně a nerozdílně za škodu způsobenou věřiteli, pokud
  nárok věřitele nemůže být uspokojen z majetku řízené osoby. Řídící
  osoba ručí za závazek k náhradě škody.

  (6) Společně s osobami uvedenými v odstavcích 3 a 5 odpovídají za takto
  vzniklou škodu i osoby, jež jsou statutárním orgánem řízené osoby nebo
  jeho členem, pokud nepostupovaly s péčí řádného hospodáře. Tyto osoby
  za škodu neodpovídají, pokud jednaly podle pokynů, které byly uděleny v
  souladu s ustanovením odstavce 2.

  Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku

  § 190c

  (1) Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku musí být uzavřena
  písemně a musí obsahovat i závazek vůči mimo stojícím společníkům
  uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich akcií,
  zatímních listů nebo podílů (dále jen "smlouva o úplatném převodu") za
  cenu přiměřenou hodnotě jejich akcií, zatímních listů nebo podílů (dále
  jen "odškodnění"), ledaže společnost nemá žádného takového společníka.
  Ustanovení § 186a odst. 6 se použije přiměřeně. Lhůta pro zaplacení
  odškodnění nesmí být delší než 1 měsíc ode dne uzavření smlouvy o
  úplatném převodu. Výše odškodnění nebo způsob jeho určení musí být
  uvedeny v ovládací smlouvě nebo ve smlouvě o převodu zisku. Právo
  požadovat uzavření smlouvy o úplatném převodu může být časově omezeno.
  Lhůta pro uplatnění tohoto práva nemůže být v takovém případě kratší
  než 3 měsíce od účinnosti ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu
  zisku. Pro účely tohoto ustanovení se akcie, zatímní listy a obchodní
  podíly považují vždy za neomezeně převoditelné.

  (2) Není-li výše odškodnění v ovládací smlouvě nebo ve smlouvě o
  převodu zisku stanovena v souladu s odstavcem 1, je smlouva přesto
  platná. Mimo stojící společníci jsou oprávněni domáhat se, aby výši
  přiměřeného odškodnění určil soud. Žaloba musí být podána do 3 měsíců
  poté, co bylo zveřejněno uložení ovládací smlouvy nebo smlouvy o
  převodu zisku do sbírky listin, popřípadě od uzavření smlouvy o
  úplatném převodu, jinak toto právo zaniká. Soudní rozhodnutí, jímž se
  určuje výše přiměřeného odškodnění mimo stojícímu společníkovi, je pro
  řídící osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním
  mimo stojícím společníkům.

  (3) Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku může být zrušena jen
  s účinností ke konci účetního období. Zpětná účinnost se nepřipouští.
  Právní úkon, jenž má za následek zrušení smlouvy, musí mít písemnou
  formu. Jestliže se má smlouva zrušit na základě právního úkonu, je k
  účinnosti tohoto právního úkonu třeba souhlasu valné hromady a mimo
  stojících společníků, obsahuje-li ovládací smlouva nebo smlouva o
  převodu zisku závazek k vyrovnání nebo k odškodnění. Ustanovení § 190d
  odst. 1 věty poslední se použije obdobně. Ustanovení § 190e, 190g a
  190h se použijí přiměřeně.

  (4) Řídící nebo řízená osoba je oprávněna odstoupit od ovládací smlouvy
  nebo od smlouvy o převodu zisku s účinky ke dni doručení odstoupení
  druhé smluvní straně jen z vážných důvodů, zejména jestliže druhá
  smluvní strana není schopna plnit závazky ze smlouvy. Řízená osoba je
  oprávněna od smlouvy odstoupit i tehdy, jestliže je podle rozhodnutí
  soudu odškodnění přiznané mimo stojícím společníkům v ovládací smlouvě
  nebo ve smlouvě o převodu zisku nepřiměřené, a to ve lhůtě 2 měsíců od
  právní moci tohoto rozhodnutí.

  (5) Byla-li uzavřena ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku a
  hospodaření řízené osoby skončí ztrátou, je řídící osoba povinna tuto
  ztrátu uhradit, pokud nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo
  jiných disponibilních zdrojů řízené osoby.

  (6) Nabude-li ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku účinnosti k
  jinému dni, než je první den účetního období, sestaví řízená osoba ke
  dni předcházejícímu den nabytí účinnosti smlouvy mezitímní účetní
  závěrku. Zanikne-li účinnost ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu
  zisku k jinému dni, než je poslední den účetního období, sestaví řízená
  osoba ke dni zániku účinnosti smlouvy mezitímní účetní závěrku.

  § 190d

  (1) Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku musí být schválena
  valnou hromadou, jde-li o akciovou společnost nebo společnost s ručením
  omezeným, a to alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných společníků,
  bez ohledu na to, zda společnost je osobou řídící nebo řízenou, pokud
  stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů, jinak je neplatná. O rozhodnutí
  valné hromady, jímž se schvaluje ovládací smlouva nebo smlouva o
  převodu zisku, musí být pořízen notářský zápis. Je-li účastníkem
  ovládací  smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku veřejná obchodní
  společnost nebo komanditní společnost, vyžaduje se její podepsání všemi
  neomezeně ručícími společníky.

  (2) Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku nemůže nabýt
  účinnosti přede dnem zveřejnění oznámení o uložení smlouvy do sbírky
  listin rejstříkového soudu.

  § 190e

  (1) Statutární orgán osoby, jež uzavřela ovládací smlouvu nebo smlouvu
  o převodu zisku (dále jen „smluvní osoba“), vyhotoví písemnou zprávu
  pro společníky nebo členy, v níž vysvětlí důvody uzavření smlouvy a
  zejména objasní výši vyrovnání a odškodnění. Statutární orgány všech
  nebo některých smluvních osob mohou vyhotovit společnou zprávu.

  (2) Pokud by uvedení určitých údajů ve zprávě mohlo způsobit značnou
  újmu smluvní osobě nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě nebo tvoří
  předmět obchodního tajemství smluvní osoby nebo ji ovládající nebo jí
  ovládané osoby anebo je utajovanou informací podle zvláštního právního
  předpisu, nelze je ve zprávě uvádět. Zpráva však musí obsahovat
  sdělení, proč se předmětné údaje neuvádějí.

  (3) Zprávy se nevyžadují, jestliže s tím všichni společníci nebo
  členové  smluvní  osoby projevili souhlas, anebo jsou-li všichni
  společníci nebo členové smluvní osoby jejím statutárním orgánem nebo
  jeho členem. Prohlášení o udělení souhlasu musí mít písemnou formu s
  úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě nebo
  členské schůzi. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě nebo
  členské schůzi se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady
  nebo členské schůze. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu
  nástupci společníka nebo člena.

  § 190f

  (1) Návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku přezkoumá za
  každou ze smluvních osob znalec jmenovaný soudem nebo společně dva
  znalci  jmenovaní  soudem  pro všechny zúčastněné smluvní osoby.
  Ustanovení § 59 odst. 3 platí na postup při jmenování, odvolání a
  odvolávání znalce obdobně.

  (2) Návrh na jmenování znalce podává smluvní osoba. Návrh na jmenování
  společných znalců podávají společně obě smluvní osoby.

  (3) Znalec nebo znalci zpracují o výsledku přezkoumání písemnou zprávu
  o přezkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dále jen
  „znalecká zpráva o smlouvě“). Jestliže byli jmenováni společní znalci,
  zpracují společnou znaleckou zprávu o smlouvě. Znalecká zpráva o
  smlouvě je znaleckým posudkem podle zvláštního zákona.

  (4)  Znalecká zpráva o smlouvě musí obsahovat kromě náležitostí
  vyžadovaných zvláštním zákonem též závěr, že navržené vyrovnání a
  navržené odškodnění je přiměřené. Ve znalecké zprávě o smlouvě musí být
  rovněž uvedeno

  a) podle jakých metod bylo vyrovnání, popřípadě odškodnění určeno,

  b) z jakých důvodů je použití těchto metod vhodné,

  c) jaké vyrovnání, popřípadě odškodnění vyplývá z jednotlivých metod,
  pokud bylo použito více metod; současně musí být uvedeno, jaká váha
  byla přiznána jednotlivým metodám a výsledkům z nich vyplývajícím a
  jaké obtíže se vyskytly při zjišťování výše vyrovnání nebo odškodnění.

  (5) Znalec má právo vyžadovat od smluvních osob, je ovládajících a jimi
  ovládaných osob všechny informace a písemnosti, jež jsou potřebné ke
  zpracování znalecké zprávy, a má právo provádět u těchto osob potřebná
  šetření. Ustanovení § 190e odst. 2 zde platí obdobně.

  (6) Znalec nebo znalci předají znaleckou zprávu o smlouvě statutárním
  orgánům smluvních osob. Tyto znalecké zprávy o smlouvě musí být zaslány
  všem společníkům smluvních osob, má-li smluvní osoba právní formu
  veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, nebo musí být
  umožněno volné nahlížení do nich společníkům nebo členům smluvní osoby
  přítomným na jednání valné hromady nebo členské schůze, která má
  schvalovat návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, má-li
  smluvní osoba právní formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové
  společnosti nebo družstva.

  (7) Znalecké zprávy o smlouvě se nevyžadují, jestliže s tím všichni
  společníci nebo členové smluvní osoby projevili souhlas, anebo jsou-li
  všichni společníci nebo členové smluvní osoby jejím statutárním orgánem
  nebo jeho členem. Prohlášení o udělení souhlasu musí mít písemnou formu
  s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na jednání valné
  hromady nebo členské schůze. Prohlášení o vzdání se práva na jednání
  valné hromady nebo členské schůze se uvede v notářském zápisu o
  rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze. Vzdání se práva má právní
  účinky i vůči právnímu nástupci společníka nebo člena.

  § 190g

  (1) Všichni společníci nebo členové mají právo seznámit se ode dne, v
  němž bylo uveřejněno oznámení o svolání valné hromady nebo členské
  schůze nebo odeslána pozvánka na valnou hromadu nebo členskou schůzi,
  nebo alespoň 15 dnů před podpisem smlouvy, jde-li o veřejnou obchodní
  společnost nebo komanditní společnost, v sídle smluvní osoby

  a) s ovládací smlouvou nebo smlouvou o převodu zisku,

  b) se zprávami statutárních orgánů, jestliže se vyžadují,

  c) se znaleckými zprávami o smlouvě nebo společnou znaleckou zprávou o
  smlouvě, jestliže se vyžadují,

  d) s výročními zprávami a zprávami auditora, podléhá-li účetní závěrka
  smluvní osoby ověření auditorem, za poslední 3 účetní období, pokud
  smluvní osoba po takovou dobu trvá, popřípadě s takovými účetními
  závěrkami a zprávami auditora právního předchůdce, měla-li tato smluvní
  osoba právního předchůdce.

  (2) Smluvní osoba vydá každému společníkovi nebo členovi kterékoliv
  smluvní osoby, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis
  nebo výpis z písemností uvedených v odstavci 1, jestliže se vyžadují.

  § 190h

  (1) Na valné hromadě nebo členské schůzi musí být společníkům nebo
  členům volně přístupné k nahlédnutí listiny uvedené v § 190g odst. 1,
  jestliže se vyžadují. Statutární orgán smluvní osoby na začátku jednání
  valné hromady nebo členské schůze objasní společníkům nebo členům
  ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodu zisku. Statutární orgán před
  hlasováním o schválení smlouvy seznámí společníky nebo členy se
  znaleckou zprávou o smlouvě.

  (2) Každý společník nebo člen, který o to požádá na valné hromadě nebo
  na členské schůzi, má právo na informace, jež se týkají ostatních
  smluvních osob, jsou-li důležité z hlediska schválení ovládací smlouvy
  nebo smlouvy o převodu zisku. Ustanovení § 190e odst. 2 zde platí
  obdobně.

  § 190i

  Na dohodu o změně ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku se
  použijí obdobně ustanovení § 190c odst. 3 věty první až čtvrté a § 190d
  odst. 1 věty poslední. Ustanovení § 190e, 190g a 190h se použijí
  přiměřeně.

  § 190j

  (1) Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku se zrušuje ke dni zániku
  řízené osoby.

  (2) Dojde-li v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo
  rozdělení k zániku řídící osoby, je nástupnická společnost oprávněna do
  jednoho měsíce od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku od
  ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku odstoupit. Tím není
  dotčeno ustanovení § 190i.

  (3) Ostatní případy přeměn nemají vliv na trvání práv a povinností
  zúčastněných společností vyplývajících z ovládací smlouvy nebo smlouvy
  o převodu zisku.

  Představenstvo

  § 191

  (1)  Představenstvo  je  statutárním  orgánem, jenž řídí činnost
  společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech
  záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami
  vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Nevyplývá-li
  ze  stanov  něco jiného, za představenstvo jedná navenek jménem
  společnosti každý člen představenstva. Členové představenstva, kteří
  zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do
  obchodního rejstříku.

  (2) Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit
  právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení
  nejsou účinná vůči třetím osobám.

  § 192

  (1) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení
  účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou,
  mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a
  návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami
  společnosti. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a
  místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají
  akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou.
  Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní
  závěrky se v téže lhůtě uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami
  pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní
  závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

  (2) Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní
  období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské
  činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy
  součástí  výroční  zprávy  zpracovávané podle zvláštního právního
  předpisu.

  § 193

  (1) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co
  zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní
  závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních
  zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního
  kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
  pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné
  hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li
  zvláštní právní předpis něco jiného.

  (2) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo
  zcizit  majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného
  majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního
  kapitálu  vyplývajícího  z poslední řádné účetní závěrky nebo z
  konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou
  účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost
  účastnické cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském
  regulovaném trh, vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ustanovení § 196a
  odst. 4 platí obdobně.

  § 194

  (1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou
  určit, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v
  nich uvedeným. Funkční období jednotlivých členů představenstva určují
  stanovy a nesmí přesáhnout pět let. Neurčí-li stanovy funkční období
  člena představenstva, je jeho funkční období pět let. Jestliže volí
  členy představenstva dozorčí rada, zvolí osoby zvolené za členy dozorčí
  rady  první  členy  představenstva před podáním návrhu na zápis
  společnosti  do obchodního rejstříku. Na postup při volbě členů
  představenstva se použijí obdobně ustanovení stanov upravující jednání
  dozorčí rady. Volí-li členy představenstva dozorčí rada, schvaluje
  rovněž smlouvy o výkonu funkce podle § 66 odst. 2, odměnu za výkon
  funkce a plnění podle § 66 odst. 3 místo valné hromady.

  (2) Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán
  nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti
  do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto
  důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy
  nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí
  právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen
  příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit
  společnost a nařídit její likvidaci. Ustanovení § 71 odst. 2 věty
  druhé, třetí, čtvrté a páté, odst. 6 a 7 platí obdobně. Místně
  příslušným soudem pro jmenování člena představenstva je obecný soud
  společnosti; účastníky řízení jsou navrhovatel, společnost, je-li zde
  osoba, která je oprávněna jejím jménem nebo za ni jednat, a osoba, jež
  má  být  soudem jmenována za člena představenstva. Funkce člena
  představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději
  však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Stanovy
  mohou určit, že představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou
  hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího
  zasedání valné hromady.

  (3)  Představenstvo má nejméně tři členy; to neplatí, jde-li o
  společnost s jediným akcionářem. Členové představenstva volí svého
  předsedu. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů určenou
  stanovami, jinak většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva
  má jeden hlas.

  (4) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou
  hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich
  porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím
  osobám. Nestanoví-li tento zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat
  představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

  (5) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí
  řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
  skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti
  způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí
  řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného
  hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří
  způsobili  společnosti  porušením  právních povinností při výkonu
  působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a
  nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo
  ustanovení  stanov  vylučující  nebo  omezující odpovědnost člena
  představenstva  za  škodu  jsou  neplatné. Členové představenstva
  odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné
  hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

  (6) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí
  za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen
  představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení
  své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo
  z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen
  rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena
  představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.

  (7) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla
  věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je
  bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala
  skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o
  živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo
  na  jejíž  straně  je  dána  překážka výkonu funkce, se členem
  představenstva  nestane,  i když o tom rozhodl příslušný orgán.
  Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon
  funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím
  zaniká, nestanoví-li tento zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva
  třetích osob nabytá v dobré víře.

  § 195

  (1) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují
  zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem.

  (2) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni
  členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
  představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco
  jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

  § 196

  Zákaz konkurence

  (1) Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další
  omezení, člen představenstva nesmí

  a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti
  ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,

  b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

  c)  účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s
  neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným
  nebo podobným předmětem podnikání,

  d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo
  jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem
  podnikání, ledaže jde o koncern.

  (2) Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65.

  (3) V případě, že člen představenstva vykonává pro společnost práci na
  základě pracovní smlouvy či jiné smlouvy tuto nahrazující, nepovažuje
  se takový vztah za obchodní.

  § 196a

  (1) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem
  představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je
  oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim
  blízkými, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s
  předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v
  obchodním styku.

  (2) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem
  jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam
  uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není
  zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou
  ovládané osobě.

  (3) Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od
  zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo
  jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od
  osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné
  desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně
  převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena
  na  základě  posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a
  odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí
  dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

  (4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku
  v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu
  nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo
  zcizení na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném
  regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním
  systému. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje
  obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.

  (5) Společnost může poskytnout zajištění závazků osob uvedených v
  odstavcích 1 a 2 pouze se souhlasem valné hromady. Souhlas valné
  hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí zajištění závazků ovládané
  osoby ovládající osobou.

  (6) Byl-li majetek nabytý v rozporu s odstavci 1 až 3 dále zcizen,
  použije se ustanovení § 446 přiměřeně.

  Dozorčí rada

  § 197

  (1)  Dozorčí  rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a
  uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

  (2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a
  záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní
  zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská
  činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
  stanovami a pokyny valné hromady.

  § 198

  Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě
  i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
  ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

  § 199

  (1) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy
  společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob
  svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení § 184 až 190.

  (2) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení
  před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

  § 200

  (1) Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí
  být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada
  a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50
  zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu
  týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den
  účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí
  rady. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených
  zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů
  volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část
  členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.

  (2) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určenou stanovami. Funkční
  období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. První funkční období
  členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti.

  (3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až
  7 a § 196.

  (4)  Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva,
  prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku
  jednat jménem společnosti.

  (5) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou
  ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to
  volební řád, prostřednictvím volitelů. Zvolena může být pouze fyzická
  osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je
  zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního
  předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených
  zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb
  zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů.
  Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li
  volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady
  volených  zaměstnanci  organizuje  představenstvo po projednání s
  odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl
  účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou
  měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě
  zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo
  organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle odstavce
  1. Při volbě volitelů se postupuje obdobně. Návrh na volbu nebo
  odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová
  organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo
  společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle
  odstavce 1.

  (6) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán.
  Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení
  odstavce 5.

  (7) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci
  připraví  a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s
  odborovou  organizací, popřípadě radou zaměstnanců. Není-li jich,
  volební  řád připraví a schválí představenstvo po projednání se
  zaměstnanci, kteří splňují podmínku podle odstavce 1. Má-li společnost
  více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád
  připustit i nepřímou volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li
  volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně
  stejným počtem voličů.

  § 201

  (1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou
  povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

  (2) Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti
  se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.

  (3) Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých
  členů, neurčují-li stanovy vyšší počet. Pro náležitosti zápisu se
  použije § 195 odst. 2 obdobně. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O
  zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V
  zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to
  požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených
  zaměstnanci.

  (4)  Jestliže  zákon  nebo  stanovy vyžadují k určitým jednáním
  představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k
  takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat
  představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové
  představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového
  rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají
  společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o
  jednáních uvedených v první větě nejednali s péčí řádného hospodáře.
  Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za
  škodu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně
  členové představenstva i dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda
  se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s péčí řádného hospodáře.

  Oddíl 5

  Zvýšení základního kapitálu

  § 202

  (1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není
  dotčeno ustanovení § 210.

  (2) V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se
  uvedou kromě náležitostí podle § 184a odst. 3

  a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

  b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,

  c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány
  nové akcie společnosti,

  d)  jmenovité  hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota
  dosavadních akcií,

  e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím
  budou vydány.

  (3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových
  akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a
  navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním
  anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně
  případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem
  určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s
  nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená
  s akciemi dříve vydanými.

  (4) Jestliže se valné hromadě navrhuje

  a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a, uvede se v
  pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení
  přednostního práva,

  b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí
  nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a
  ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 nebo
  jeho hodnota určená podle § 59a,

  c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také
  pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení.

  (5) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho
  výše do obchodního rejstříku.

  Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

  § 203

  (1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné,
  jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.
  Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním
  akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

  (2) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním
  akcií obsahuje

  a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se
  připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního
  kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení,

  b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,

  c) údaje uvedené v § 204a odst. 2 nebo, má-li upsat akcie obchodník s
  cennými papíry podle § 204a odst. 6, místo a lhůtu, v níž může
  oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za niž je oprávněna
  akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo
  omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se
  všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního
  kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má
  být základní kapitál zvýšen podle § 205,

  d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního
  práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na
  základě dohody podle § 205, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo
  zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho
  nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě
  veřejné nabídky,

  e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s
  uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a
  emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo
  pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má-li být splacen
  v  penězích,  včetně stanovení, v jaké minimální výši může být
  představenstvem určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro
  všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak,

  f) účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva a lhůtu, v níž je
  upisovatel  povinen  splatit část emisního kursu upsaných akcií,
  popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu,

  g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi
  spojených,

  h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu
  a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců nebo jeho
  hodnotu určenou podle § 59a a počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu
  a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad,

  i) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
  základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o
  konečné částce zvýšení,

  j)  připouští-li  se  možnost započtení peněžité pohledávky vůči
  společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla
  postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má-li být emisní kurs splacen
  výhradně započtením, není třeba uvádět údaje pod písmenem f),

  k) schvaluje-li se vydání poukázek na akcie podle § 204b, určení jejich
  podoby, podmínek vydání a výměny za nové akcie.

  (3) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle odstavce
  2 písm. d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě
  veřejné nabídky.

  (4) Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu
  je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto
  usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve,
  než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže
  byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a
  upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc
  rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o
  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

  § 204

  (1) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se,
  není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení § 163 odst. 3 a
  4, § 163a, 164, § 165 odst. 1 a 2, § 166, 167, § 168 odst. 2 a 3, § 176
  a 177. Veřejná nabídka akcií musí obsahovat alespoň údaje uvedené v §
  163 odst. 2 písm. a) až f).

  (2) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými
  vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit
  část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně
  však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné
  (§ 167 odst. 2). Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u
  banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tím účelem
  společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena
  dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním
  návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  Banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo nesmí umožnit společnosti
  disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem
  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

  (3) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je
  možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se
  základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit
  valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií
  nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či
  způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady,
  které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před
  podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního
  rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat
  společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 před zápisem zvýšení
  základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení
  spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotčena
  ustanovení § 59 odst. 2 a 3.

  (4) Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního
  kapitálu  společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku
  dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu, pokud
  stanovy neurčí jinak.

  (5) Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě
  o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií
  musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o
  upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.
  3. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od
  doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.

  (6) Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního
  rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných
  akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí,
  jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem
  podle § 183 za neplatné.

  (7) Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do
  obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné.

  § 204a

  (1) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií
  společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho
  podílu  na  základním  kapitálu společnosti, upisují-li se akcie
  peněžitými vklady.

  (2) Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a
  stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním
  právu, která obsahuje alespoň

  a) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být
  kratší než dva týdny, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek
  běhu této lhůty,

  b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii
  společnosti o určité jmenovité hodnotě, nebo jaký podíl na jedné nové
  akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, s
  tím, že lze upisovat pouze celé akcie,

  c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií
  upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení anebo
  pověření představenstva, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho
  určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím
  přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu akcií
  upisovaných jinak,

  d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže společnost
  vydala zaknihované akcie.

  (3) Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode
  dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady
  podle § 203 odst. 4. To neplatí, jsou-li akcie upisovány s rozvazovací
  podmínkou podle § 203 odst. 4; v takovém případě je přednostní právo na
  upisování akcií samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o
  zvýšení základního kapitálu. Je-li převoditelnost akcií omezena, platí
  stejné omezení i pro převod přednostního práva. Jestliže nepřipadá na
  jednu akcii dosavadní jedna nová akcie, je přednostní právo na
  upisování  akcií vždy volně převoditelné. Přednostní právo podle
  odstavce 1 zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.

  (4) Pokud vydala společnost zaknihované akcie, je rozhodným dnem pro
  uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno
  poprvé.

  (5) Přednostní právo akcionářů nelze ve stanovách omezit nebo vyloučit;
  v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní
  právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit
  lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře.
  Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Jestliže má
  valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva
  akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu,
  ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a
  odůvodní  navržený  emisní kurs, způsob jeho určení či pověření
  představenstva určit emisní kurs akcií.

  (6) Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje,
  jestliže podle usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s
  cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů,
  pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat
  osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich
  žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě upsané akcie v rozsahu
  jejich přednostního práva podle odstavce 1. Na postup při prodeji akcií
  obchodníkem s cennými papíry akcionářům se použijí přiměřeně ustanovení
  odstavců 2 až 4.

  (7) Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před
  rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Prohlášení o vzdání se práva
  musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být
  učiněno na valné hromadě, jež má rozhodnout o zvýšení základního
  kapitálu. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě se uvede v
  notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání se práva má právní
  účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře.

  § 204b

  Poukázka na akcie

  (1) Jestliže při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií,
  jejichž převoditelnost není omezena, upisovatel zcela splatil emisní
  kurs akcie, může společnost před zápisem zvýšení základního kapitálu do
  obchodního rejstříku vydat poukázky na akcie, rozhodla-li o tom valná
  hromada. Poukázky na akcie lze vydat i pouze k některým upsaným akciím,
  rozhodne-li tak valná hromada a nebude-li to v rozporu s § 155 odst. 7
  větou druhou.

  (2) Poukázka na akcie je cenný papír na doručitele, se kterým jsou
  spojena veškerá práva upisovatele. S jednou poukázkou na akcie jsou
  spojena práva vyplývající z upsání jedné akcie, nerozhodne-li valná
  hromada u listinných poukázek na akcie, že s jednou poukázkou na akcie
  mohou být spojena práva vyplývající z upsání více akcií.

  (3) Poukázky na akcie mají stejnou podobu jako akcie, které za ně mají
  být vyměněny, nerozhodne-li valná hromada o vydání listinných poukázek
  na akcie i v případě zaknihované podoby upisovaných akcií.

  (4) Při výměně zaknihovaných poukázek na akcie za zaknihované akcie
  postupuje představenstvo přiměřeně podle § 209 odst. 6. Při výměně
  listinných poukázek na akcie za listinné akcie postupuje představenstvo
  přiměřeně podle § 209 odst. 4 věty první a § 214. Při výměně listinných
  poukázek na akcie za zaknihované akcie se postupuje obdobně jako při
  změně podoby listinného cenného papíru na zaknihovaný podle zvláštního
  právního předpisu. Mají-li být poukázky na akcie vyměněny za akcie na
  jméno, vyzve představenstvo vlastníky poukázek na akcie, jejichž
  totožnost nebo adresa mu není známa, k výměně za akcie na jméno
  oznámením alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve
  stanovách.

  (5) Jestliže došlo k neplatnému nebo neúčinnému upsání akcií, k nimž
  byly vydány poukázky na akcie, náleží právo podle § 167 odst. 2
  vlastníku poukázky na akcie. Představenstvo vyzve vlastníky těchto
  poukázek na akcie k uplatnění jejich práva podle § 167 odst. 2 způsobem
  stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to bez
  zbytečného odkladu poté, kdy se dozví o skutečnosti, z níž neplatnost
  nebo neúčinnost upsání akcií vyplývá. Jestliže měly být poukázky na
  akcie vyměněny za akcie na jméno, vyzve představenstvo vlastníky
  poukázek na akcie, jejichž totožnost nebo adresa mu není známa, k
  uplatnění jejich práva podle § 167 odst. 2 oznámením uveřejněným
  alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách.

  (6) V poukázce na akcie musí být uvedeno

  a) označení, že se jedná o poukázku na akcie,

  b) firma a sídlo společnosti,

  c) druh, jmenovitá hodnota, forma, podoba a počet akcií, které lze na
  jejím základě nabýt,

  d) částka, kterou upisovatel splatil, a datum, kdy bylo splaceno.

  (7) Poukázka vydaná v listinné podobě musí obsahovat i datum emise a
  podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem
  společnosti ke dni emise poukázky na akcie.

  (8) Pro nabytí vlastních poukázek na akcie společností včetně s tím
  spojených závazků platí přiměřeně ustanovení § 161a až 161f.

  (9) Na poukázku na akcie se nevztahuje obecná úprava poukázky na cenné
  papíry v občanském zákoníku.

  § 205

  (1) Na základě rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2 písm. d) se
  mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení
  základního kapitálu v částce určené valnou hromadou.

  (2) Dohoda akcionářů podle odstavce 1 nahrazuje listinu upisovatelů a
  musí být pořízena ve formě notářského zápisu.

  (3) Dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat prohlášení o tom, že
  akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, ledaže se
  jej vzdali již dříve nebo je vykonali anebo je nemají, určení počtu,
  druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým
  upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Je-li
  emisní kurs splácen v penězích, obsahuje dohoda i číslo účtu u banky
  nebo spořitelního a úvěrního družstva, na nějž musí být splacen emisní
  kurs akcií. Je-li emisní kurs akcií splácen nepeněžitým vkladem,
  obsahuje dohoda i předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu
  s rozhodnutím valné hromady.

  § 206

  (1) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního
  kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu
  jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty,
  včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po
  splacení všech nepeněžitých vkladů.

  (2) Je-li soudu spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do
  obchodního  rejstříku  předložen  notářský  zápis  o  rozhodnutí
  představenstva, jímž představenstvo potvrzuje, že všechny nové akcie
  byly upsány v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím příslušných
  orgánů společnosti o zvýšení základního kapitálu, a jejich emisní kurs
  byl zcela splacen peněžitými vklady, rozhodne rejstříkový soud o zápisu
  zvýšení základního kapitálu jen na základě tohoto notářského zápisu,
  ledaže je zřejmé, že obsah notářského zápisu neodpovídá skutečnosti
  nebo tomu brání nedostatek podmínek řízení nebo obecné překážky postupu
  řízení.

  (3) Soud vydá rozhodnutí o návrhu podle odstavce 2 ve lhůtě 3
  pracovních dnů od jeho doručení nebo odstranění vad podání.

  § 207

  Podmíněné zvýšení základního kapitálu

  (1) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo
  prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního
  kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z
  vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů
  (dále jen "podmíněné zvýšení základního kapitálu").

  (2) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout
  polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o
  vydání dluhopisů podle odstavce 1 zapsáno v obchodním rejstříku.

  (3) Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu
  obsahuje:

  a) důvody zvýšení základního kapitálu,

  b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro
  vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů,

  c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu,
  počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního
  kapitálu vydány.

  (4) Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení
  valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního
  rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala.
  Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než
  bude  usnesení  valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a
  zveřejněno.

  (5) Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti
  o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu
  dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií.
  Přednostní  právo  se  vůči  společnosti uplatňuje upsáním akcií
  společnosti. Na postup při upsání akcií se použijí ustanovení § 204.

  (6) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního
  kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí
  lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu
  uplatněných výměnných a přednostních práv.

  (7)  Společnost  vydá  akcie  v rozsahu uplatněných výměnných a
  přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním
  rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí
  přiměřeně ustanovení § 213a odst. 2 a 3 a § 214.

  Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

  § 208

  (1) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může
  valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu
  do rezervního fondu podle § 217 nebo jeho části anebo jiného vlastního
  zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení
  základního  kapitálu.  Čistého  zisku nelze použít při zvyšování
  základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

  (2) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů,
  není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2.

  (3) Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které
  jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově
  vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

  (4) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl
  mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a
  rezervních fondů zjištěný podle odstavce 2.

  (5) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka
  podle odstavce 1 byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z
  údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné
  hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
  Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila
  snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné
  účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.

  (6) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních
  zdrojů společnosti obsahuje

  a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje,

  b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se
  základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu
  v účetní závěrce,

  c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se
  zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením počtu a jmenovité
  hodnoty nových akcií společnosti,

  d) jestliže společnost vydala listinné akcie a základní kapitál se
  zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i lhůtu pro předložení
  listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií
  nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního
  rejstříku.

  (7) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru
  jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se
  podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál
  zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby
  nebo osoby ovládané ovládanou osobou.

  § 209

  (1) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a
  jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých
  hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

  (2) Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede
  buď  jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na
  dosavadních  akciích  s podpisem člena nebo členů představenstva
  oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem
  určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří
  mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím
  valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité
  hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není
  oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a
  představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214.

  (3) Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou
  zápisu  o  výši  jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci
  zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento
  příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím
  zápis výše základního kapitálu.

  (4) Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie,
  vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení
  základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a
  stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových
  akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě
  podle písmena c), jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není
  dotčeno právo na plnění podle § 214 odst. 4. Výzva akcionářům musí
  obsahovat alespoň

  a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen,

  b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře,

  c)  upozornění,  že  společnost je oprávněna nové akcie prodat,
  nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k
  převzetí akcií.

  (5) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 4 písm. c) postupuje
  představenstvo přiměřeně podle § 214 odst. 4.

  (6) Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podobě, podá
  představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního
  kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových akcií osobě,
  která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

  § 209a

  Kombinované zvýšení základního kapitálu

  (1) Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou přijaty k
  obchodování  na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu
  obdobném regulovanému trhu a jejichž kurs na tomto trhu v době
  rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše
  jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním
  akcií  zaměstnanci společnosti, může valná hromada v souladu se
  stanovami rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude
  kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve
  vlastním kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 158 odst.
  2. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo
  omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřípustné.

  (2) Usnesení valné hromady obsahuje:

  a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen,

  b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,

  c) údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 nebo, má-li upsat akcie
  obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6, místo a lhůtu, v níž
  může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je
  oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení,

  d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního
  práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány v dohodě akcionářů
  podle § 205, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s
  uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich
  výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k
  upisování akcií,

  e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s
  uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a
  emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo
  zmocnění pro představenstvo, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob
  jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon
  jinak,

  f) účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva a lhůtu, v níž je
  upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií,

  g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi
  spojených,

  h) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
  základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o
  konečné částce zvýšení,

  i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem,

  j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve vlastním kapitálu
  společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kursu, která
  nepodléhá splacení upisovatelem.

  (3) Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné
  hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku
  nejméně 50 % části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen
  splatit upisovatel, jestliže stanovy nebo usnesení valné hromady
  nevyžadují splacení částky vyšší.

  (4) Představenstvo akciové společnosti může podat návrh na zápis výše
  základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných
  akcií ve výši uvedené v odstavci 3.

  (5) Na kombinované zvýšení základního kapitálu se jinak použijí obdobně
  ustanovení § 203 odst. 1, 3 a 4, § 204 odst. 1, 4, 6 a 7, § 204a odst.
  1 až 4 a odst. 6, § 205, 206, § 208 odst. 1 až 5.

  § 210

  Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

  (1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek
  určených tímto zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního
  kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s
  výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní
  výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo
  zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit
  základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení
  základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení
  základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh,
  formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního
  kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál
  i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu
  stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o
  zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet
  nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i
  určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu
  na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 nebo znalců.

  (2) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do
  obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení
  základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního
  rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle
  odstavce 1 se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209.

  (3) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle
  pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na
  pověření zvýšit základní kapitál.

  (4) Vyplývá-li to ze stanov, může valná hromada pověřit představenstvo
  zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti,
  zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že
  podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení
  těchto akcií. Podrobnosti určí stanovy. Ustanovení odstavců 1 až 3
  platí obdobně.

  Oddíl 6

  Snížení základního kapitálu

  § 211

  (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení
  valné hromady se uvede alespoň

  a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s
  částkou odpovídající snížení základního kapitálu,

  b) rozsah snížení základního kapitálu,

  c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno,

  d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě
  losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo
  způsob jejího určení,

  e) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj,
  zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při
  návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro
  její určení,

  f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy
  společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich
  předložení.

  (2) Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162
  odst. 3.

  (3) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek
  věřitelů.

  (4) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do
  obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od
  usnesení valné hromady.

  § 212

  V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se
  uvedou kromě náležitostí podle § 184a odst. 3 alespoň údaje podle § 211
  odst. 1.

  § 213

  (1) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke
  snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je
  ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu
  použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní
  akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál,
  jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v
  rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení
  základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže
  se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo
  zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o
  odděleném hlasování podle druhu akcií.

  (2) Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení
  základního kapitálu tak, že je zničí, jestliže byly vydány v listinné
  podobě, nebo podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných
  cenných papírů, ke zrušení akcií, jestliže byly vydány v zaknihované
  podobě.

  (3) Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy
  nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odstavce 1
  nepostačuje  ke  snížení základního kapitálu, provede se snížení
  základního  kapitálu  snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě
  nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213a),
  nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání
  nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213d).

  (4) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 213b) nebo na
  základě návrhu akcionářům (§ 213c). Akcie lze vzít z oběhu na základě
  losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti v době, kdy byly
  tyto akcie upisovány, umožňovaly snížení základního kapitálu vzetím
  akcií z oběhu na základě losování. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z
  oběhu určí stanovy a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního
  kapitálu.

  § 213a

  Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

  (1) Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se
  poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního
  kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.

  (2) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií,
  na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo
  zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou
  nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo
  zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných
  jednat  jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným
  zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají
  listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené
  rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení
  jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo
  zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení
  vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle §
  214.

  (3) Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou
  zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci
  zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento
  příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím
  zápis snížení základního kapitálu.

  § 213b

  Vzetí akcií z oběhu na základě losování

  (1) Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu musí
  připouštět stanovy společnosti. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií
  z oběhu na základě losování musí být zveřejněno.

  (2)  Pokud společnost vydala zaknihované akcie, je povinna před
  losováním podat příkaz k očíslování akcií podle zvláštního zákona
  osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, a současně
  požádat o výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií. Po
  dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo nakládat s
  očíslovanými akciemi podle zvláštního zákona. Losování zaknihovaných
  akcií musí být provedeno nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy byl
  podán příkaz k očíslování.

  (3) Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí
  být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí
  výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro
  svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena alespoň:

  a) čísla vylosovaných akcií,

  b) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí
  předcházet  dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního
  rejstříku a nesmí být delší než tři měsíce od zápisu výše základního
  kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem
  něco jiného,

  c) výše úplaty za vylosované akcie.

  (4) Pokud vydala společnost listinné akcie na jméno nebo zaknihované
  akcie, musí oznámení podle odstavce 3 obsahovat i údaje identifikující
  akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Pokud společnost vydala
  listinné akcie, musí oznámení podle odstavce 3 obsahovat i lhůtu, v níž
  musí být vylosované akcie předloženy společnosti; akcionáři jsou
  povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud
  akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není
  oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a
  představenstvo postupuje podle § 214.

  (5) Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu ve výši,
  která je přiměřená hodnotě akcií; přiměřenost úplaty musí být doložena
  posudkem znalce.

  (6) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, podá představenstvo o
  výsledcích losování zprávu i osobě, která vede evidenci zaknihovaných
  cenných papírů, spolu s příkazem ke zrušení číslování nevylosovaných
  akcií. Tento příkaz musí být doložen notářským zápisem osvědčujícím
  výsledky losování. Po zápisu výše základního kapitálu do obchodního
  rejstříku podá společnost příkaz ke zrušení vylosovaných akcií osobě,
  která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tento příkaz musí být
  doložen  výpisem  z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše
  základního kapitálu.

  § 213c

  Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

  (1) Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu
  smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál:

  a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z
  oběhu, nebo

  b) bude snížen o pevnou částku.

  (2) Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo
  veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.

  (3) Pro veřejný návrh smlouvy podle odstavce 2 platí přiměřeně
  ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7.

  (4) Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše
  základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní
  ceny  a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti nesmí
  předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti,
  není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a
  představenstvo postupuje podle § 214.

  (5) Jestliže společnost vydala zaknihované akcie, je oprávněna podat
  příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat
  návrh podle odstavce 1, osobě, která vede evidenci zaknihovaných
  cenných papírů. Bez zbytečného odkladu po zápisu výše základního
  kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo této osobě příkaz
  ke zrušení akcií, jež koupila společnost na základě veřejného návrhu
  smlouvy. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku
  prokazujícím zápis nové výše základního kapitálu a dokladem o přijetí
  návrhu podle odstavce 1.

  (6) Snižuje-li se základní kapitál podle odstavce 1 písm. a), musí
  rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat
  návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v
  rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.

  (7) Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle
  odstavce 1 písm. b) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní
  kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při
  snižování základního kapitálu podle odstavce 1 písm. a), nelze tímto
  způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout,
  že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který
  tento zákon dovoluje.

  § 213d

  Upuštění od vydání akcií

  (1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu
  upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v
  prodlení  se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost
  nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7.

  (2)  Upuštění  od vydání nesplacených akcií se provede tím, že
  představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením
  emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené
  valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní
  list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu
  snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený
  emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli.
  Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není
  oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a
  představenstvo postupuje podle § 214.

  § 214

  (1) Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií nebo
  zatímních listů stahovaných společností z oběhu za účelem jejich
  výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně
  podoby s jejich vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo
  způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby
  předložili akcie nebo zatímní listy, vrátili nebo převzali listinné
  akcie  v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s
  upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie
  prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto
  rozhodnutí současně zveřejní.

  (2) Představenstvo prohlásí za neplatné listinné akcie nebo zatímní
  listy, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy.

  (3) Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo akcionářům,
  jejichž akcie nebo zatímní listy byly prohlášeny za neplatné, způsobem
  určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (dále jen
  "dotčené osoby"). Prohlášení akcií nebo zatímních listů za neplatné
  představenstvo bez zbytečného odkladu zveřejní.

  (4) Nové akcie nebo zatímní listy, které mají být vydány místo akcií
  nebo zatímních listů, jež byly prohlášeny za neplatné, nebo listinné
  akcie, jež nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečné
  přiměřené lhůtě, prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s
  cennými papíry bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby na
  evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému
  trhu, pokud jsou přijaté k obchodování na tomto trhu, nebo ve veřejné
  dražbě. Místo, dobu a předmět dražby představenstvo zveřejní nejméně
  dva týdny před jejím konáním. Ve stejné lhůtě odešle zprávu o veřejné
  dražbě nebo o záměru prodat akcie na evropském veřejném trhu dotčené
  osobě, pokud je společnosti známa. Výtěžek z prodeje akcií nebo
  zatímních listů po započtení pohledávek společnosti proti dotčené osobě
  vzniklých v souvislosti s prohlášením jejích akcií za neplatné a
  prodejem akcií vyplatí společnost bez zbytečného odkladu dotčené osobě
  nebo jej uloží do úřední úschovy.

  (5) Pokud nemají být vydány za akcie nebo zatímní listy stahované z
  oběhu nové akcie nebo zatímní listy, není prohlášením akcií nebo
  zatímních listů za neplatné dotčeno právo dotčené osoby na zaplacení
  jejich ceny nebo vrácení emisního kursu nebo jeho části. Společnost si
  však může proti pohledávce akcionáře na zaplacení ceny nebo vrácení
  emisního kursu započítat pohledávky, které jí vznikly proti akcionáři v
  souvislosti s prohlášením jeho akcií nebo zatímních listů za neplatné,
  a rozdíl zaplatí dotčené osobě bez zbytečného odkladu po prohlášení
  akcií nebo zatímních listů za neplatné nebo jej uloží do úřední
  úschovy.

  (6) Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku je
  společnost povinna vrácené listinné akcie nebo zatímní listy zničit.

  § 215

  (1) Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti
  rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím
  osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům,
  kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto
  rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili
  své pohledávky podle odstavce 3.

  (2) Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho
  zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát
  za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby
  přihlásili své pohledávky podle odstavce 3.

  (3) Věřitelé společnosti uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni požadovat
  do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu,
  jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy podle odstavce 2, aby
  splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy
  jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo
  dostatečným způsobem zajištěno; to neplatí, nezhorší-li se snížením
  základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

  (4) Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění
  pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho
  pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s
  ohledem na druh a výši pohledávky.

  § 216

  (1) Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení podle § 215 odst. 1,
  popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle § 215 odst. 2 může
  představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do
  obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno
  oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle §
  215 odst. 1 a 2 a zajištění pohledávek věřitelů nebo jejich uspokojení.

  (2) Lhůtu uvedenou v odstavci 1 není třeba dodržet, pokud se společnost
  dohodne  se  všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich
  pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost
  soudu při podání návrhu prokázat.

  (3) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do
  obchodního rejstříku.

  (4) Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a
  před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst.
  2, popřípadě před rozhodnutím podle § 215 odst. 4 nelze akcionářům
  poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho
  důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich
  akcií. Za škodu způsobenou porušením této povinnosti společnosti nebo
  jejím  věřitelům  odpovídají  společně  a  nerozdílně  členové
  představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit.

  § 216a

  (1) Ustanovení § 215 a ustanovení § 216 odst. 1 a 2 se nepoužijí,
  jestliže společnost

  a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo

  b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na
  úhradu budoucí ztráty a částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne
  10 % základního kapitálu.

  (2) Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 musí společnost soudu
  prokázat při podání návrhu na zápis.

  (3) Rezervní fond v rozsahu vytvořeném podle odstavce 1 písm. b) může
  být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu
  společnosti, jestliže rezervní fond přesahuje částku, ve které je
  vytvářen podle § 217 povinně. K rezervnímu fondu vytvářenému podle §
  161d a 161f se nepřihlíží.

  (4) V souvislosti se snížením základního kapitálu podle odstavce 1
  nesmí být poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. Jestliže
  bylo akcionářům plnění poskytnuto, jsou povinni je vrátit. Za splnění
  tohoto závazku ručí členové představenstva společně a nerozdílně.

  § 216b

  (1) Na jedné valné hromadě lze přijmout rozhodnutí o snížení i zvýšení
  základního kapitálu pouze tehdy, jestliže se základní kapitál snižuje
  za předpokladů stanovených v § 213d nebo § 216a odst. 1.

  (2) Při postupu podle odstavce 1 může společnost činit právní úkony
  směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního
  rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu.

  § 216c

  Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

  (1) Jestliže jsou splněny podmínky § 216a a účelem snížení základního
  kapitálu je přizpůsobení jmenovité hodnoty stávajících akcií přijatých
  k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu
  obdobném regulovanému jejich ceně na tomto trhu v souvislosti se
  zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné
  nabídky, může valná hromada současně rozhodnout o snížení a zvýšení
  základního kapitálu (souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu). V
  takovém případě se nepoužije ustanovení § 216b.

  (2) V usnesení o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu může
  valná hromada určit rozsah snížení základního kapitálu tak, že stanoví
  způsob výpočtu částky snížení v závislosti na emisním kursu nových
  akcií, který bude stanoven později, a pověřit představenstvo, aby
  částku snížení základního kapitálu a tomu odpovídající nové jmenovité
  hodnoty stávajících akcií společnosti bez odkladu uveřejnilo způsobem
  stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

  (3) O zápisu usnesení valné hromady o souběžném snížení a zvýšení
  základního kapitálu rozhodne rejstříkový soud jedním usnesením. O
  zápisu snížení a zvýšení základního kapitálu rozhodne rejstříkový soud
  rovněž jedním usnesením, přičemž obsahem zápisu bude nejprve uvedení
  částky, o kterou byl základní kapitál snížen, a poté částky, o kterou
  byl základní kapitál zvýšen. Rejstříkový soud nepovolí snížení a
  zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál po souběžném
  snížení a zvýšení nedosahuje alespoň výše podle § 162 odst. 4.

  Oddíl 7

  Rezervní fond a opční listy

  § 217

  (1) Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami
  a tímto zákonem.

  (2) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku
  vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk
  vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než
  10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o
  částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do
  dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do
  výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již
  vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní
  fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.

  (3) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčují-li
  stanovy nebo tento zákon jinak.

  § 217a

  Opční listy

  (1) Akciová společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního
  práva podle § 160 odst. 1 a 6 a podle § 204a cenné papíry označené jako
  opční listy.

  (2) Opční listy podle odstavce 1 (dále jen "opční list") lze vydávat
  pouze jako cenné papíry na doručitele. Opční list může být vydán buď v
  listinné, nebo zaknihované podobě.

  (3) V opčním listu musí být uvedeno:

  a) firma a sídlo společnosti,

  b) kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných
  anebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké
  jmenovité hodnotě lze získat,

  c) doba a místo pro uplatnění přednostního práva,

  d) emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní
  právo, nebo způsob jeho určení,

  e) údaj o tom, že zní na doručitele.

  (4) Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise,
  podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem
  společnosti a číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán.

  (5) Pokud společnost vydala opční listy v zaknihované podobě, je
  rozhodným dnem (§ 156b) pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo
  být toto právo vykonáno poprvé.

  (6) Pokud vydala společnost opční listy v zaknihované podobě, podá
  osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k
  vydání cenných papírů, bylo-li přednostní právo včas uplatněno a bez
  zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto cenných
  papírů, a současně podá příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž bylo
  přednostní právo uplatněno. Po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního
  práva podá společnost příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž nebylo
  přednostní právo uplatněno.

  Oddíl 8

  Zrušení a likvidace společnosti

  § 218

  Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 až 75c, není-li
  dále stanoveno jinak.

  § 219

  (1) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon
  jinak.

  (2) Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, mohou akcionáři uvedení v § 181
  odst. 1 požádat s uvedením důvodů soud, aby odvolal likvidátora
  jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou. Tím není
  dotčeno ustanovení § 71 odst. 4.

  (3) Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou
  odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.

  § 220

  (1) Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých
  hodnot jejich akcií. Ustanovení § 159 odst. 1 tím není dotčeno. Právo
  na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k
  němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.

  (2) Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty
  akcií, dělí se likvidační zůstatek na část připadající vlastníkům
  prioritních akcií a ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami. Části
  likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím
  splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

  (3) Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři
  vrácením  listinných  akcií  společnosti  předložených  na  výzvu
  likvidátora. Vrácené akcie likvidátor zničí. Pokud akcionář listinné
  akcie na výzvu likvidátora nevrátí, postupuje likvidátor přiměřeně
  podle ustanovení § 214.

  (4)  Pokud společnost vydala zaknihované akcie, vzniká nárok na
  vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni, kdy na základě příkazu
  likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných
  cenných papírů.

  (5) Rejstříkový soud provede výmaz společnosti z obchodního rejstříku,
  jen bude-li prokázáno, že byly všechny akcie společnosti zničeny,
  prohlášeny za neplatné nebo zrušeny.

  Oddíl 9

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 220a

  zrušen

  § 220b

  zrušen

  § 220c

  zrušen

  § 220d

  zrušen

  § 220e

  zrušen

  § 220f

  zrušen

  § 220g

  zrušen

  § 220h

  zrušen

  § 220i

  zrušen

  § 220j

  zrušen

  § 220k

  zrušen

  § 220l

  zrušen

  § 220m

  zrušen

  § 220n

  zrušen

  § 220o

  zrušen

  Oddíl 10

  zrušen

  § 220p

  zrušen

  Oddíl 11

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 220r

  zrušen

  § 220s

  zrušen

  § 220t

  zrušen

  § 220u

  zrušen

  § 220v

  zrušen

  § 220w

  zrušen

  § 220x

  zrušen

  § 220y

  zrušen

  § 220z

  zrušen

  § 220za

  zrušen

  Oddíl 12

  zrušen

  § 220zb

  zrušen

  § 220zc

  zrušen