Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 4 § 105 - 153e Společnost s ručením omezeným

Díl IV

  Společnost s ručením omezeným

  Oddíl 1

  Základní ustanovení

  § 105

  (1) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní
  kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
  společnosti,  dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního
  rejstříku (§ 106 odst. 2).

  (2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou.
  Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným
  zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením
  omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří
  společností s ručením omezeným.

  (3) Společnost může mít nejvíce padesát společníků.

  § 106

  (1) Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

  (2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do
  výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu
  zápisu  v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do
  obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů
  ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost
  poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho
  společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může
  společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této
  náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl
  splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na
  základním kapitálu společnosti.

  § 107

  Firma  společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením
  omezeným", postačí však zkratka "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".

  § 108

  (1) Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč.

  (2) Nárok společnosti na splacení nesplacené části vkladu společníka a
  jakýkoli nárok společníka vůči společnosti s výjimkou nároku podle §
  106 jsou vzájemně nezapočitatelné, ledaže s takovým započtením vysloví
  souhlas valná hromada při zvyšování základního kapitálu.

  § 109

  (1) Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

  (2) Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit
  pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky
  stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková
  výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

  (3) Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí
  být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu
  nebo v prohlášení o převzetí vkladu (§ 143 odst. 6) uveden předmět
  nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka.
  Ustanovení § 163a odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně.

  § 110

  (1) Společenská smlouva musí obsahovat alespoň

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby
  nebo jména a bydliště fyzické osoby,

  c) předmět podnikání (činnosti),

  d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně
  způsobu a lhůty splácení vkladu,

  e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým
  jednají jménem společnosti,

  f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,

  g) určení správce vkladu,

  h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

  (2) Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které
  upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti
  obsažené ve společenské smlouvě.

  § 111

  (1) Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být
  splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu
  s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100
  000 Kč.

  (2) Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do
  obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní
  kapitál.

  § 112

  Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni
  jednatelé.

  Oddíl 2

  Práva a povinnosti společníků

  § 113

  (1) Společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve
  společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti
  nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. Této
  povinnosti  nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení
  základního kapitálu prominutím dluhu. Jednatelé oznámí rejstříkovému
  soudu bez zbytečného odkladu splacení celého vkladu každého společníka.

  (2) Společník, který ve lhůtě podle odstavce 1 nesplatil předepsanou
  hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20
  % z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

  (3) Je-li společník s placením vkladu v prodlení, může ho společnost
  pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby svoji povinnost splnil ve lhůtě,
  která nesmí být kratší než tři měsíce.

  (4) Společník, který nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, může
  být valnou hromadou ze společnosti vyloučen.

  (5)  Obchodní  podíl (§ 114) vyloučeného společníka přechází na
  společnost, která jej může převést na jiného společníka nebo třetí
  osobu. O převodu rozhoduje valná hromada.

  (6) Nedojde-li k převodu obchodního podílu podle odstavce 5, rozhodne
  valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka
  došlo,  buď  o  snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného
  společníka, nebo o tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní
  podíl v poměru svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího
  podílu, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její
  likvidaci. Rozhodnutím valné hromady o rozdělení obchodního podílu mezi
  společníky přechází na společníky rozdělený obchodní podíl za podmínek
  stanovených valnou hromadou.

  § 114

  (1) Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této
  účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru
  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nestanoví-li
  společenská smlouva jinak.

  (2) Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Jestliže se
  společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem
  jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl.

  (3) Jeden obchodní podíl může náležet více osobám. Svá práva z tohoto
  obchodního podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a
  k splácení vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně. Na vztahy mezi
  osobami, jimž náleží obchodní podíl, se použijí přiměřeně ustanovení
  občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

  § 115

  (1) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj
  obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva
  jinak.

  (2) Připouští-li to společenská smlouva, může společník převést svůj
  obchodní podíl na jinou osobu. Společenská smlouva může podmínit převod
  obchodního podílu na jinou osobu i souhlasem valné hromady. Má-li
  společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na
  třetí osoby.

  (3) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a
  nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje
  ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám. Podpisy musí být úředně
  ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního
  podílu.

  (4) Účinky převodu obchodního podílu podle odstavců 1 a 2 nastávají
  vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.

  § 116

  (1) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní
  podíl na jejího právního nástupce. Společenská smlouva může přechod
  obchodního podílu na právního nástupce vyloučit.

  (2) Obchodní podíl se dědí. Společenská smlouva může dědění obchodního
  podílu vyloučit, nejde-li o společnost o jediném společníku. Ustanovení
  § 156 odst. 10 se použije přiměřeně. Dědic se může domáhat zrušení své
  účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat,
  aby byl společníkem, a to ve lhůtě 3 měsíců od právní moci rozhodnutí
  soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá
  zrušení své účasti ve společnosti soudem, není povinen osobně se
  podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva takovou
  povinnost stanoví. Účast dědice ve společnosti však nelze zrušit,
  jestliže je jediným společníkem.

  (3) Nepřechází-li obchodní podíl na dědice nebo právního nástupce,
  použije se obdobně ustanovení § 113 odst. 5 a 6.

  § 117

  (1) Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo
  přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení
  podílu je třeba souhlasu valné hromady.

  (2) Rozdělení obchodního podílu může společenská smlouva vyloučit.

  (3) Jestliže má při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný
  obchodní podíl, musí být zachována výše vkladu uvedená v § 109 odst. 1.

  § 117a

  Zastavení obchodního podílu

  (1) Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní
  smlouva musí mít písemnou formu. Podpisy na zástavní smlouvě musí být
  úředně ověřeny.

  (2) Jestliže lze obchodní podíl převádět pouze se souhlasem valné
  hromady, vyžaduje se souhlas valné hromady i k zastavení obchodního
  podílu.  Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne. Zastavený
  obchodní podíl nelze po dobu trvání zástavního práva opětovně zastavit.

  (3) Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká zápisem zástavního práva
  k obchodnímu podílu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis zástavního
  práva k obchodnímu podílu do obchodního rejstříku a na jeho výmaz je
  oprávněn podat zástavní věřitel nebo zástavce. K návrhu se přikládá
  zástavní smlouva nebo listiny potvrzující zánik zástavního práva a
  doklad o souhlasu valné hromady, je-li potřebný, nestanoví-li tento
  zákon jinak.

  (4) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu
  řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn svým jménem obchodní
  podíl zástavce i bez souhlasu valné hromady na náklady dlužníka prodat
  v obchodní veřejné soutěži nebo, umožňuje-li to zvláštní právní
  předpis, ve veřejné dražbě. Zástavní věřitel vydá bez zbytečného
  odkladu dlužníku výtěžek prodeje převyšující jeho zajištěnou pohledávku
  po odečtení účelně vynaložených nákladů.

  (5) Převodem obchodního podílu podle odstavce 4 zástavní právo k němu
  zaniká.

  (6) Po dobu trvání zástavního práva vykonává společník i nadále práva
  spojená s účastí ve společnosti. Plnění, na která vznikne nárok na
  základě účasti ve společnosti po splatnosti zajištěné pohledávky,
  náležejí do výše zajištěné pohledávky a jejího příslušenství zástavnímu
  věřiteli a započítávají se na zajištěnou pohledávku.

  (7) Jestliže se nepodaří zastavený obchodní podíl prodat způsobem
  uvedeným v odstavci 4, je zástavní věřitel oprávněn vykonávat práva
  spojená  se  zastaveným obchodním podílem. Zástavní věřitel může
  vykonávat práva spojená s obchodním podílem od okamžiku neúspěšného
  pokusu o prodej. Zástavní věřitel se může se zástavcem dohodnout, že
  přijme jeho obchodní podíl na úhradu dluhu smlouvou podle § 115. Ve
  smlouvě musí být uvedeno, že se obchodní podíl převádí na úhradu dluhu,
  včetně jeho důvodu a výše. K převodu obchodního podílu na úhradu dluhu
  se nevyžaduje souhlas valné hromady. Převodem obchodního podílu na
  zástavního věřitele zástavní právo zaniká. Pro účely převodu na úhradu
  dluhu však musí být hodnota podílu stanovena znalcem jmenovaným soudem
  na návrh zástavního věřitele. Pro jmenování a odměňování znalce platí
  obdobně § 59 odst. 3. Zástavní věřitel je povinen vyplatit bez
  zbytečného odkladu po převodu zástavci částku, o niž převyšuje takto
  stanovená hodnota dlužnou pohledávku s příslušenstvím včetně nákladů
  znaleckého posudku.

  (8) Není-li stanoveno jinak, použijí se pro zástavní právo k obchodnímu
  podílu obecná ustanovení občanského a obchodního zákoníku o zástavním
  právu k movitým věcem.

  § 118

  Změna  osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do
  obchodního rejstříku. Společnost je povinna zapsat změnu v osobě
  společníka do seznamu společníků, jakmile je jí tato změna prokázána.

  § 119

  Spojí-li se všechny obchodní podíly v rukou jednoho společníka, je
  společník povinen nejpozději do tří měsíců od spojení obchodních podílů
  splatit zcela všechny peněžité vklady nebo převést část obchodního
  podílu na jinou osobu. Poruší-li společník tuto povinnost, soud
  společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci.

  § 120

  (1) Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o
  převodu obchodního podílu. Smlouva uzavřená v rozporu s tímto zákazem
  je neplatná. Jestliže společnost nabude vlastních obchodních podílů, je
  povinna postupovat podle § 113 odst. 5 a 6.

  (2) Nabude-li společnost v souladu se zákonem vlastní obchodní podíl,
  nezanikají práva a povinnosti, jež jsou součástí obchodního podílu,
  splynutím, avšak společnost není oprávněna vykonávat práva společníka.
  Ustanovení § 161d odst. 2 a 3 platí přiměřeně.

  § 120a

  (1) Neurčí-li společenská smlouva další podmínky, může společnost
  poskytnout zálohu, půjčku, úvěr nebo jiné peněžité plnění anebo
  poskytnout zajištění pro účely získání podílů v ní (dále jen „finanční
  asistence”), jestliže

  a) finanční asistence je poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním
  styku,

  b) poskytnutí finanční asistence nepřivodí společnosti bezprostředně
  úpadek podle zvláštního právního předpisu,

  c) společnost nevykazuje neuhrazené ztráty,

  d) jednatel vypracuje písemnou zprávu, kde

  1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a
  rizik z toho pro společnost plynoucích,

  2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, a

  3. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti.

  (2) Zprávu podle odstavce 1 písm. d) uloží společnost bez zbytečného
  odkladu poté, co je vypracována, avšak vždy před konáním valné hromady,
  která poskytnutí finanční asistence schvaluje, do sbírky listin; zpráva
  musí být společníkům na jednání této valné hromady volně dostupná.

  (3) Při poskytování finanční asistence se odstavce 1 a 2 nevztahují na
  finanční instituce podle jiného právního předpisu upravujícího činnost
  bank^4a), pokud je poskytována za podmínek stanovených v § 161f odst.
  5.

  § 120b

  (1) Ovládaná osoba nesmí smluvně nabývat obchodní podíl společnosti ji
  ovládající. Na nabývání obchodních podílů na společnosti osobou jí
  ovládanou a na poskytování finanční asistence pro účely získání
  obchodních podílů na společnosti osobou jí ovládanou se přiměřeně
  použijí ustanovení § 120a, § 161b odst. 1 písm. b), § 161b odst. 3 a 4
  a § 161g odst. 2 až 5.

  (2) Společnost může vzít do zástavy vlastní podíl jen za podmínek
  stanovených v § 120a, § 161a odst. 1 písm. a), § 161a odst. 2, § 161b a
  161d.

  § 121

  (1) Společenská smlouva může určit, že valná hromada je oprávněna
  uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu
  příplatkem mimo základní kapitál (dále jen "příplatek") peněžitým
  plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše
  svých vkladů. Dosáhne-li výše příplatku hodnoty poloviny základního
  kapitálu, nelze již další příplatek uložit. O porušení této povinnosti
  platí ustanovení § 113 odst. 2 až 6 obdobně.

  (2) Společník může poskytnout příplatek se souhlasem valné hromady, i
  když tak nestanoví společenská smlouva.

  (3) Splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani plnění podle odstavce 2
  nemá vliv na výši vkladu společníka ani na výši základního kapitálu.

  (4) Příplatky lze společníkům vrátit jen v rozsahu, v jakém převyšují
  ztráty společnosti.

  § 122

  (1) Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a
  kontroly její činnosti na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným
  ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách.

  (2) Společníci mají zejména právo požadovat od jednatelů informace o
  záležitostech  společnosti  a  nahlížet do dokladů společnosti a
  kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo
  daňového poradce.

  § 123

  (1) Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení
  mezi  společníky  v poměru svých obchodních podílů, nestanoví-li
  společenská smlouva jinak.

  (2) K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu
  ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které podle tohoto
  zákona, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění
  těchto fondů. Ustanovení § 178 odst. 1 věty třetí, odst. 2, odst. 3 a
  odst. 5 až 7 se použijí přiměřeně.

  (3) Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladu.
  Za vrácení vkladu se nepovažují platby společníkům poskytnuté při
  snížení základního kapitálu.

  (4) Podíl na zisku vyplacený v rozporu s těmito ustanoveními jsou
  společníci povinni společnosti vrátit. Za toto vrácení ručí společně a
  nerozdílně jednatelé, kteří vyslovili souhlas s touto výplatou.

  § 124

  (1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené ve
  společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku
  společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku
  vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk
  vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5
  % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku
  určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z
  čistého  zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve
  společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 %
  základního kapitálu.

  (2) O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé v souladu s § 67,
  nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.

  (3) Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k
  úhradě ztráty společnosti.

  Oddíl 3

  Orgány společnosti

  Valná hromada

  § 125

  (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti
  patří

  a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem
  podle § 64,

  b)  schvalování  řádné, mimořádné a konsolidované a v případech
  stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení
  zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztrát,

  c) schvalování stanov a jejich změn,

  d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu
  na základě jiných právních skutečností (§ 141),

  e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o
  připuštění  nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité
  pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,

  f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,

  g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,

  h) vyloučení společníka podle § 113 a 121,

  i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení
  společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští,

  j) schvalování smluv uvedených v § 67a.

  k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně
  právní formy,

  l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§
  190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

  m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2),

  n) schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a,

  o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo
  společenská smlouva.

  (2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, uděluje a odvolává valná
  hromada prokuru.

  (3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží
  do působnosti jiných orgánů společnosti.

  § 126

  Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení
  zmocněncem na základě písemné plné moci.

  § 127

  (1) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci,
  kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská
  smlouva vyšší počet hlasů.

  (2) Každý společník má jeden hlas na každých 1 000 Kč svého vkladu,
  neurčuje-li společenská smlouva jiný počet hlasů.

  (3) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných
  společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet
  hlasů.

  (4) K rozhodnutím podle § 125 odst. 1 písm. c), d), e) a j) a o zrušení
  společnosti  s  likvidací  je  vždy  zapotřebí  souhlasu alespoň
  dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li zákon nebo
  společenská smlouva vyšší počet hlasů; o těchto rozhodnutích musí být
  pořízen notářský zápis. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se
  snižují vklady společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech
  společníků.

  (5) Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže

  a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,

  b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na
  jeho vyloučení,

  c) valná hromada rozhoduje o tom, zda mu nebo osobě, s níž jedná ve
  shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z
  funkce orgánu nebo člena orgánu společnosti pro porušení povinností při
  výkonu funkce,

  d) je v prodlení se splacením vkladu,

  e) tak v dalších případech stanoví zákon.

  (6) Ustanovení § 186c odst. 1 a § 186d se použijí obdobně.

  (7) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit
  svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou
  hromadu. Souhlas společníka musí být společnosti doručen ve lhůtě
  jednoho měsíce ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada.
  Vyžaduje-li zákon, aby byl o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský
  zápis, musí mít souhlas společníka formu notářského zápisu, v němž se
  uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se souhlas týká.

  (8) Jestliže je usnesení valné hromady přijato postupem podle odstavce
  7, oznámí jednatelé písemně do 14 dnů jeho přijetí všem společníkům.

  (9) Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavce 5 neplatí v případě,
  kdy všichni společníci společnosti jednají ve shodě (§ 66b).

  § 128

  (1) Nestanoví-li zákon, společenská smlouva, popřípadě stanovy kratší
  lhůtu, svolávají valnou hromadu jednatelé nejméně jednou za rok. Valná
  hromada,  která  schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat
  nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

  (2) Ustanovení § 193 platí obdobně.

  § 129

  (1) Termín a program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě
  určené společenskou smlouvou, jinak nejméně 15 dnů přede dnem jejího
  konání, a to písemnou pozvánkou, nestanoví-li společenská smlouva
  jinak. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li
  přítomni na valné hromadě všichni společníci. Společník se může vzdát
  práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání
  způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva, prohlášením,
  které musí být obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském
  zápisu o rozhodnutí valné hromady, jinak musí mít formu notářského
  zápisu.

  (2) Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady
  dosahují alespoň 10 % základního kapitálu. Nesvolají-li jednatelé
  valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou
  společníci oprávněni svolat ji sami. Nemá-li společnost jednatele, je
  oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoli společník.

  (3) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení
  předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník.
  Sčítání hlasů provádí předsedající.

  (4) Jednatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné
  hromady a zaslat jej na náklady společnosti bez zbytečného odkladu všem
  společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. Pro
  obsah zápisu platí přiměřeně ustanovení § 188 odst. 2 a 3.

  § 130

  (1) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V
  takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu,
  předloží návrh usnesení společnosti společníkům k vyjádření s oznámením
  lhůty,  ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se
  společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh
  usnesení,  pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům.
  Většina  se  počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem
  společníkům.

  (2) Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné
  hromady, může být rozhodnutí mimo valnou hromadu přijato pouze tehdy,
  pokud projev vůle společníka, jímž vysloví s návrhem usnesení souhlas,
  bude mít formu notářského zápisu, v němž se uvede i obsah příslušného
  usnesení.

  § 131

  (1) Každý společník, jednatel, likvidátor, insolvenční správce^1d) nebo
  člen dozorčí rady se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost
  usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy,
  společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami. Není-li
  toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo,
  nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné
  hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, zaniká.
  Jestliže bylo usnesení přijato postupem podle § 127 odst. 7, lze toto
  právo  uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy společnost oznámila
  společníkovi přijetí usnesení, nejdéle však do jednoho roku od přijetí
  usnesení.

  (2) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 1 to, že tvrzené usnesení
  valná hromada nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo to, že obsah
  tvrzeného usnesení neodpovídá usnesení, které valná hromada přijala,
  lze podat návrh do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o tvrzeném
  usnesení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo
  tvrzeného konání valné hromady.

  (3) Soud neplatnost podle odstavce 1 nebo 2 nevysloví, jestliže

  a)  došlo  k  porušení  právních  předpisů, společenské smlouvy,
  zakladatelské listiny nebo stanov, jehož důsledkem je jen nepodstatné
  porušení práv osob oprávněných domáhat se rozhodnutí podle odstavce 1
  nebo  jiných osob, nebo jestliže porušení nemělo závažné právní
  následky,

  b) by postupem podle odstavce 1 došlo k podstatnému zásahu do práv
  získaných v dobré víře třetími osobami, nebo

  c) se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že byla
  svolána v rozporu se zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami,
  domáhá jen osoba, která takto valnou hromadu svolala anebo se podílela
  na jejím svolání, anebo jestliže na valné hromadě, která byla svolána v
  rozporu se zákonem, byli přítomni všichni společníci anebo společníci,
  kteří na valné hromadě přítomni nebyli, následně projevili s usnesením
  souhlas.

  (4) Osoby, které utrpěly škodu v důsledku toho, že rozhodnutí valné
  hromady bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, společenskou
  smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami, mají vůči společnosti
  právo na její náhradu, dále právo na přiměřené zadostiučinění za
  porušení základních práv společníka, které může být poskytnuto i v
  penězích. Toto právo mají osoby uvedené v předchozí větě i v případě,
  že soud nevysloví neplatnost usnesení valné hromady z důvodů uvedených
  v odstavci 3. Právo na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno ve
  lhůtě stanovené pro podání návrhu na neplatnost usnesení valné hromady
  nebo ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy nabylo právní moc rozhodnutí soudu
  podle odstavce 3, jinak zaniká.

  (5) Jednatelé, kteří nepostupovali v souvislosti s přijímáním usnesení
  valné hromady podle ustanovení § 127 odst. 8, § 129 a § 135 odst. 2,
  ručí za závazky společnosti podle odstavce 4 společně a nerozdílně.

  (6) V řízení jednají za společnost jednatelé; jsou-li však účastníky
  řízení sami jednatelé, zastupuje společnost určený člen (členové)
  dozorčí rady. Navrhují-li jak jednatelé, tak členové dozorčí rady, nebo
  není-li dozorčí rada zřízena, určí zástupce společnosti valná hromada.
  Neučiní-li tak do tří měsíců od doručení návrhu společnosti, ustanoví
  soud společnosti opatrovníka.

  (7) Výrok pravomocného rozhodnutí soudu podle odstavců 1, 2 nebo 3 je
  závazný pro každého.

  (8) Jestliže nebyl podán návrh na neplatnost usnesení valné hromady
  podle odstavce 1 nebo 2 anebo jestliže nebyla úspěšná, lze jeho
  platnost přezkoumávat jen v rejstříkovém řízení, ve kterém soud
  rozhoduje o povolení zápisu skutečnosti založené usnesením valné
  hromady do obchodního rejstříku. To neplatí, jestliže se přijetím
  usnesení valné hromady o změně společenské smlouvy nebo stanov dostal
  do  rozporu obsah stanov nebo společenské smlouvy s donucujícím
  ustanovením zákona, a v případech podle odstavce 9.

  (9) Řízení k dosažení shody mezi skutečným stavem a zápisem skutečnosti
  založené usnesením valné hromady v obchodním rejstříku podle zvláštního
  právního předpisu může soud zahájit, kromě případů, kdy soud vysloví
  neplatnost usnesení valné hromady k návrhu podle odstavce 1 nebo 2, jen
  jestliže je na zahájení takového řízení veřejný zájem a nebudou-li jím
  podstatně dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře, nejdéle však
  do tří let od zápisu skutečnosti vzniklé z usnesení do obchodního
  rejstříku.

  (10) Jestliže má být řízení o návrhu podaném podle odstavců 1 a 2
  zastaveno proto, že navrhovatel vzal návrh zpět, nebo pro jinou
  překážku, kterou lze vstupem dalšího navrhovatele do řízení a jeho
  jednáním odstranit, a je-li zvláštní zájem společníků, kteří návrh
  nepodali, hodný právní ochrany, soud řízení nezastaví. V takovém
  případě soud vydá a vyvěsí na úřední desce soudu usnesení, v němž uvede

  a) jaké věci se řízení o neplatnost usnesení valné hromady týká,

  b) z jakého důvodu má být řízení zastaveno a jak lze překážku
  odstranit, a

  c) poučení, že řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do tří
  měsíců od vyvěšení usnesení nepřistoupí další navrhovatel a neodstraní
  v této lhůtě překážku odůvodňující zastavení řízení.

  (11) Usnesení soud doručí osobám uvedeným v odstavci 1 a uvede, kdy
  končí lhůta podle odstavce 10 písm. c). Uplyne-li lhůta marně, soud
  řízení zastaví.

  (12) S řízením o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady je
  spojeno každé další řízení o neplatnosti téhož usnesení.

  § 131a

  Žaloba společníka

  (1) Každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o
  náhradu škody proti jednateli, který odpovídá společnosti za škodu,
  kterou jí způsobil, a žalobu o splacení vkladu proti společníkovi,
  který je v prodlení se splacením vkladu. Jiná osoba než společník,
  který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony
  za společnost nebo jejím jménem.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, vymáhá-li splacení vkladu
  jednatel nebo jestliže valná hromada rozhodla o vyloučení společníka,
  který je v prodlení.

  § 132

  (1) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a
  působnost  valné  hromady  vykonává tento společník. Projev vůle
  společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu
  (dále jen „rozhodnutí společníka“). Rozhodnutí společníka musí mít
  formu notářského zápisu o právním úkonu v těch případech, kdy se o
  rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Ustanovení § 127
  odst. 5 se nepoužije.

  (2) Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle
  odstavce 1 účastnil i jednatel a dozorčí rada, pokud byla zřízena.
  Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednateli a
  dozorčí radě, pokud byla zřízena.

  (3) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této
  společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti,
  musejí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí
  být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

  Jednatelé

  § 133

  (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li
  jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich
  samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.

  (2) Omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská smlouva,
  stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám
  neúčinné.

  (3) Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných
  fyzických osob.

  § 134

  Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním
  vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje
  souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

  § 135

  (1) Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a
  účetnictví,  vést  seznam  společníků  a informovat společníky o
  záležitostech společnosti.

  (2) Ustanovení § 194 odst. 2 první až páté věty, odstavce 4 až 7 a §
  196a se použijí obdobně.

  § 136

  Zákaz konkurence

  (1) Nevyplývají-li ze společenské smlouvy nebo stanov další omezení,
  jednatel nesmí

  a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti
  ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,

  b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

  c)  účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s
  neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným
  nebo podobným předmětem podnikání, a

  d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo
  jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem
  podnikání, ledaže jde o koncern.

  (2) Porušení odstavce 1 má důsledky stanovené v § 65.

  (3) Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se vztahuje zákaz
  konkurence i na společníky.

  Dozorčí rada

  § 137

  (1) Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo
  zvláštní zákon.

  (2) Jestliže způsobem a za podmínek stanovených zákonem o přeměnách
  obchodních společností a družstev vznikne zaměstnancům nástupnické
  společnosti po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku právo
  volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady společnosti s
  ručením omezeným, která má své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do
  obchodního rejstříku na území České republiky, je společnost povinna
  zřídit dozorčí radu. Počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci
  nesmí být vyšší než počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou.
  Ustanovení § 200 odst. 5 až 7 se zde použijí obdobně.

  (3) Jestliže se společnost, která má po zápisu přeshraniční fúze do
  obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky a ve které mají
  zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí
  rady společnosti, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách
  obchodních společností a družstev vnitrostátní fúze, mají stejné právo
  a za stejných podmínek i zaměstnanci společnosti nebo jejího právního
  nástupce po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku; to
  neplatí, pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
  stanoví něco jiného. Ustanovení věty první se použije i na případy
  druhé a dalších vnitrostátních fúzí, kterých se společnost nebo její
  právní nástupce, kteří mají po zápisu přeshraniční fúze do obchodního
  rejstříku své sídlo na území České republiky, a ve kterých mají
  zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí
  rady, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních
  společností a družstev.

  (4) Jestliže zaměstnancům zanikne za podmínek a způsobem stanoveným
  zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev právo na členství
  jedné nebo více osob volených zaměstnanci v dozorčí radě společnosti s
  ručením omezeným, zaniká členství osob zvolených zaměstnanci v dozorčí
  radě a společnost může dozorčí radu zrušit.

  § 138

  (1) Dozorčí rada:

  a) dohlíží na činnost jednatelů,

  b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje
  tam obsažené údaje,

  c)  přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i
  mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty
  a předkládá své vyjádření valné hromadě,

  d)  podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou
  smlouvou, jinak jednou ročně.

  (2) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až
  7.

  § 139

  (1) Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.

  (2) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti.

  (3) Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy.

  (4) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence (§ 136).

  § 140

  (1) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí
  jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.

  (2) Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy
  společnosti.  Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně
  ustanovení § 129 odst. 1.

  Oddíl 4

  Změna společenské smlouvy

  § 141

  (1) Ke změně obsahu společenské smlouvy je třeba souhlasu všech
  společníků nebo rozhodnutí valné hromady, nestanoví-li zákon jinak.
  Rozhodování valné hromady podle §125 odst. 1 písm. f), g) a i), jde-li
  o jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, § 113, 115, 117 a 121
  se  nepovažuje  za  rozhodování  o změně společenské smlouvy; o
  rozhodnutích podle § 113, 115, 117 a 121 však musí být pořízen notářský
  zápis. Ustanovení § 173 odst. 3 platí přiměřeně.

  (2) Jestliže se mění obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné
  hromady a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba
  i souhlasu těchto společníků. Zasahuje-li se změnou obsahu společenské
  smlouvy  do  práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech
  společníků.

  (3) Obsahem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, jímž se mění
  obsah  společenské  smlouvy, je též schválený text změny obsahu
  společenské smlouvy. V tomto notářském zápisu musí být jmenovitě
  uvedeni společníci, kteří pro změnu společenské smlouvy hlasovali.

  (4) Jestliže došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv
  právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co
  se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je
  spolu s listinami prokazujícími změnu společenské smlouvy do sbírky
  listin příslušného rejstříkového soudu.

  Zvýšení a snížení základního kapitálu

  § 142

  Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když
  dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního
  kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.

  § 143

  (1) Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního
  kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke
  zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít
  společníci v poměru podle výše jejich obchodních podílů, neurčuje-li
  společenská smlouva jinak. Přednostní právo společníků k účasti na
  zvýšení základního kapitálu může společenská smlouva vyloučit.

  (2) Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě stanovené
  společenskou smlouvou nebo stanovami, jinak do jednoho měsíce ode dne,
  kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu,
  nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné
  hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Prohlášení o vzdání
  se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí
  být učiněno na valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na valné
  hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání
  se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci společníka. Se
  souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do
  výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník.

  (3) Usnesení valné hromady musí určit

  a) částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál,

  b) lhůtu, do níž musí být závazky ke zvýšení vkladu nebo k převzetí
  nového vkladu převzaty, popřípadě

  c) předmět nepeněžitého vkladu a částku, kterou se započítává na vklad
  společníka.

  (4) Pozvánka na valnou hromadu, která má o zvýšení základního kapitálu
  rozhodovat, musí obsahovat návrh údajů uvedených v odstavci 3.

  (5) Nebudou-li převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu
  ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady nebo zamítne-li soud návrh na
  zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je zvýšení
  základního kapitálu neúčinné. Ustanovení § 167 odst. 2 se použije
  přiměřeně.

  (6) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným
  prohlášením, které musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 3
  písm. a) a c), lhůtu pro splacení peněžitého, popřípadě nepeněžitého
  vkladu a ve kterém zájemce, který není společníkem, musí prohlásit, že
  přistupuje ke společenské smlouvě; podpis zájemce musí být úředně
  ověřen. Prohlášení nabývá účinnosti doručením společnosti. Ustanovení §
  204 odst. 3 se použije obdobně.

  § 144

  Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních
  zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve
  vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově
  vázány. Tím se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru jejich
  dosavadních vkladů. Ustanovení § 208 odst. 1 až 5 a odst. 6 písm. a) a
  b) se použijí obdobně. Usnesení valné hromady musí obsahovat i novou
  výši vkladu každého společníka. Pozvánka na valnou hromadu, která má o
  zvýšení základního kapitálu rozhodovat, musí obsahovat návrh usnesení o
  zvýšení základního kapitálu.

  § 145

  Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis
  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním
  tohoto návrhu musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %
  nebo uzavřena dohoda o započtení. Zvýšení základního kapitálu je účinné
  ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Má-li společnost
  jediného společníka, platí ustanovení § 111 odst. 2 obdobně.

  § 146

  (1) Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí
  obsahovat

  a) částku, o kterou se základní kapitál snižuje,

  b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků,

  c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude
  celá  nebo zčásti vyplacena společníkům nebo zda bude prominuta
  povinnost splatit vklad anebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou
  naloženo.

  (2) Z důvodu snížení základního kapitálu může zaniknout pouze ten
  vklad, který připadá na obchodní podíl v majetku společnosti. Vklady
  lze snížit nerovnoměrně, jen když s tím souhlasí všichni společníci
  anebo se snižuje základní kapitál o výši nesplaceného vkladu. Přitom se
  nesmí snížit výše základního kapitálu společnosti a výše vkladu každého
  společníka pod částku stanovenou v § 108 odst. 1 a § 109 odst. 1.

  (3) Pozvánka na valnou hromadu, jež má rozhodovat o snížení základního
  kapitálu, musí obsahovat návrh údajů podle odstavce 1.

  § 147

  (1) Jednatelé jsou povinni zveřejnit rozhodnutí o snížení základního
  kapitálu a jeho výši do 15 dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě s
  časovým odstupem 30 dnů. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby
  přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení,
  nejde-li o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty nebo
  vytvoření rezervního fondu.

  (2) Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky
  podle odstavce 1, poskytnout přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo
  tyto  pohledávky  uspokojit; to neplatí, nezhorší-li se snížením
  základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. Má-li věřitel
  za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, rozhodne o dostatečném
  zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

  (3) Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku,
  jen je-li prokázáno, že snížení základního kapitálu bylo oznámeno
  způsobem uvedeným v odstavci 1 a věřitelům bylo poskytnuto zajištění
  podle odstavce 2, pokud jejich pohledávky nebyly uspokojeny, ledaže se
  takové zajištění nevyžaduje. Snížení základního kapitálu je účinné ke
  dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

  (4) Společníkům nelze poskytnout plnění z důvodu snížení základního
  kapitálu nebo prominout povinnost splatit vklad nebo jeho část před
  zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

  Zánik účasti společníka ve společnosti

  § 148

  Zrušení účasti společníka soudem

  (1) Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však, nejde-li o
  jediného  společníka,  navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve
  společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti
  setrval. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 platí obdobně.

  (2) Prohlášení konkursu na majetek společníka, zamítnutí insolvenčního
  návrhu  pro  nedostatek  majetku nebo pravomocné nařízení výkonu
  rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo
  vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve
  společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky
  jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem.

  (3) Jde-li o společnost s jedním společníkem, nemá prohlášení konkursu
  na jeho majetek účinky uvedené v odstavci 2. Prohlášením konkursu se
  obchodní podíl jediného společníka stává součástí majetkové podstaty a
  práva společníka je oprávněn vykonávat pouze insolvenční správce^1d) s
  tím, že přijatá plnění náleží do konkursní podstaty.

  (4) Jestliže byl konkurs na majetek společníka, jehož účast ve
  společnosti zanikla podle odstavce 2, zrušen z jiných důvodů než po
  splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela
  nepostačující,^1a) a společnost dosud nenaložila s uvolněným obchodním
  podílem podle § 113 odst. 5 a 6, účast společníka ve společnosti se
  obnovuje; jestliže již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl,
  obnoví se účast společníka jen, nahradí-li do 2 měsíců společnosti
  vypořádací podíl. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně
  zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti
  nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.

  § 149

  Vyloučení společníka

  Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje
  závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a
  na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. S podáním tohoto návrhu
  musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu
  polovinu základního kapitálu. Ustanovení § 113 odst. 4 tím není
  dotčeno. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 platí obdobně.

  § 149a

  Dohoda o ukončení účasti

  Účast  společníka  ve  společnosti může skončit i dohodou všech
  společníků. Dohoda musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně
  ověřeny. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 platí obdobně.

  § 150

  Vypořádání

  (1) Jestliže přešel obchodní podíl na společnost, vzniká společníku,
  jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu nástupci právo
  na vypořádací podíl (§ 61 odst. 2). Tento podíl se určuje poměrem
  obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného.

  (2) Osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za splacení
  dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem obchodního podílu.

  (3) Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného
  odkladu poté, co splnila povinnost podle § 113 odst. 5 nebo 6, jestliže
  byl vklad společníka splacen. Není-li v době splnění povinnosti podle §
  113 odst. 5 nebo 6 vklad společníka splacen, je společnost povinna
  vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení tohoto
  vkladu. Společenská smlouva může lhůtu pro splatnost vypořádacího
  podílu prodloužit.

  Oddíl 5

  Zrušení a likvidace společnosti

  § 151

  Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje:

  a) rozhodnutím soudu podle ustanovení § 152,

  b) z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě.

  § 152

  (1) Nesvěřuje-li společenská smlouva rozhodnutí o zrušení společnosti
  do působnosti valné hromady, zrušuje se společnost dohodou všech
  společníků, jež musí mít formu notářského zápisu.

  (2) Společníci se mohou u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a
  za podmínek stanovených ve společenské smlouvě.

  § 153

  Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl
  na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních
  podílů, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného.

  Oddíl 6

  zrušen

  § 153a

  zrušen

  § 153b

  zrušen

  § 153c

  zrušen

  § 153d

  zrušen

  § 153e

  zrušen