Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 93 - 104e Komanditní společnost

Díl III

  Komanditní společnost

  Oddíl 1

  Základní ustanovení

  § 93

  (1) Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více
  společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného
  vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více
  společníků celým svým majetkem (komplementáři).

  (2) Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky
  provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není
  dána  překážka  provozování  živnosti stanovená zvláštním právním
  předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

  (3) Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti
  spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán,
  popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce
  2.

  (4)  Pokud dále není stanoveno jinak, použijí se na komanditní
  společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní
  společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti
  s ručením omezeným.

  § 94

  Společenská smlouva musí obsahovat:

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby
  nebo jména a bydliště fyzické osoby,

  c) předmět podnikání,

  d) určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté,

  e) výši vkladu každého komanditisty.

  § 95

  Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost",
  postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.". Obsahuje-li firma
  společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky
  společnosti jako komplementář.

  § 96

  Návrh  na  zápis  komanditní společnosti do obchodního rejstříku
  podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva.

  Oddíl 2

  Práva a povinnosti společníků

  § 97

  (1) K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

  (2) V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s
  komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak.

  (3)  Při  hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li
  společenská smlouva jiný počet hlasů.

  (4)  Ke  změně  společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech
  společníků, nestanoví-li tento zákon jinak. Společenská smlouva může
  stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu
  se souhlasem většiny komanditistů. Může rovněž stanovit, že k převodu
  podílu komanditisty na jinou osobu se nevyžaduje souhlas ostatních
  společníků. Ustanovení § 115 platí obdobně.

  (5)  K uzavření smluv podle § 67a se vyžaduje souhlas většiny
  komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů.

  § 97a

  Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad
  ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. Vklad je
  povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez
  zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své
  účasti na společnosti.

  § 98

  Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů
  společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit
  auditora. Má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo
  požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti.

  § 99

  Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská
  smlouva jinak.

  § 100

  (1) Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající
  komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak
  se zisk mezi ně dělí na polovinu. Nevyplývá-li ze společenské smlouvy
  něco jiného, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění
  rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě,
  jinak v poměru splacených vkladů.

  (2) Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si
  komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté
  podle výše splacených vkladů.

  (3) Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem,
  nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni
  podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva. Na
  úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které
  již byly společností vyplaceny.

  Oddíl 3

  Právní vztahy k třetím osobám

  § 101

  (1) Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Pokud ze
  společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář
  oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

  (2) Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti
  uzavřel bez zmocnění, ve stejném rozsahu jako komplementář.

  Oddíl 4

  Zrušení a likvidace společnosti

  § 102

  (1) Komanditista není oprávněn ze společnosti vystoupit. Prohlášení
  konkursu na jeho majetek nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro
  nedostatek  majetku  anebo  pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí
  postižením podílu komanditisty ve společnosti či vydáním exekučního
  příkazu k postižení podílu komanditisty ve společnosti po právní moci
  usnesení  o  nařízení  exekuce není důvodem zrušení společnosti.
  Společnost  se  nezrušuje ani zánikem právnické osoby, která je
  komanditistou. Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním
  úkonům není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti ani pro
  zrušení společnosti.

  (2) Prohlášením konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutím
  insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku anebo pravomocným nařízením
  výkonu rozhodnutí či vydáním exekučního příkazu k postižení podílu
  komanditisty ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce
  postižením podílu komanditisty ve společnosti zaniká účast komanditisty
  ve společnosti. Nárok komanditisty na vypořádací podíl se stává
  součástí majetkové podstaty.

  (3) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů
  než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je
  zcela nepostačující, jeho účast ve společnosti se obnovuje; jestliže
  již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl, je komanditista, jehož
  účast se ve společnosti obnovila, povinen jej do 2 měsíců od zrušení
  konkursu společnosti nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl
  pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve
  společnosti nebo byla pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního
  právního předpisu.

  (4) Smrtí komanditisty se společnost neruší a jeho podíl na společnosti
  se dědí. Společenská smlouva může dědění podílu vyloučit; v tomto
  případě náleží dědicům vypořádací podíl.

  § 103

  zrušen

  § 104

  (1) Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl
  na likvidačním zůstatku. Každý ze společníků má nárok na vrácení částky
  ve výši splaceného vkladu. Pokud likvidační zůstatek nestačí k tomuto
  vrácení,  mají  přednostní právo na vrácení komanditisté. Zbytek
  likvidačního zůstatku, který zůstal po vrácení částky ve výši vkladů,
  se rozdělí mezi společníky podle stejných zásad jako zisk.

  (2) Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení podle odstavce 1,
  rozdělí se mezi společníky podle stejných zásad jako zisk.

  (3)  Společenská  smlouva  může  stanovit  jiný způsob rozdělení
  likvidačního zůstatku mezi společníky.

  (4) Vypořádací podíl se vypočte obdobně jako podíl na likvidačním
  zůstatku.

  Oddíl 5

  zrušen

  § 104a

  zrušen

  § 104b

  zrušen

  § 104c

  zrušen

  § 104d

  zrušen

  Oddíl 6

  zrušen

  § 104e

  zrušen