Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 76 - 92e Veřejná obchodní společnost

Díl II

  Veřejná obchodní společnost

  Oddíl 1

  Základní ustanovení

  § 76

  (1) Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě
  osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti
  společně a nerozdílně celým svým majetkem.

  (2) Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická
  osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle
  zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování
  živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět
  podnikání společnosti.

  (3) Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti
  spojená s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím
  pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce 2.

  § 77

  Firma musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", jež může
  být nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.". Obsahuje-li
  firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek "a spol.".

  § 78

  (1) Společenská smlouva musí obsahovat

  a) firmu a sídlo společnosti,

  b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby
  nebo jména a bydliště fyzické osoby,

  c) předmět podnikání společnosti.

  (2) Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují
  všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva.

  Oddíl 2

  Práva a povinnosti společníků

  § 79

  (1) Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou. K její
  změně je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li tento zákon
  jinak. Společenská smlouva může určit, že k její změně postačuje
  souhlas většiny společníků.

  (2) K rozhodnutí o ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu všech
  společníků, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon, že postačí
  souhlas většiny společníků.

  (3) Pokud je podle společenské smlouvy k rozhodnutí podle odstavců 1 a
  2 dostačující souhlas většiny společníků, má každý ze společníků jeden
  hlas. Společenská smlouva může stanovit jiný počet hlasů.

  § 79a

  Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí
  řádného hospodáře.

  § 80

  (1) Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve
  společenské  smlouvě,  jinak  bez  zbytečného  odkladu po vzniku
  společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti.

  (2) Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen
  platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li
  společenská smlouva jinak.

  (3) Společník může vložit do společnosti i více vkladů. Tyto vklady se
  pro účely výpočtu podílu sčítají.

  § 81

  (1) K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci
  zásad mezi nimi dohodnutých.

  (2) Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením
  společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní
  společníci  tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají. Pověřený
  společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami,
  které s ostatními společníky dohodl. Pověřený společník je povinen se
  řídit rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů. Nestanoví-li
  společenská smlouva něco jiného, má každý společník jeden hlas.

  (3) Nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, může být pověření
  společníka odvoláno, jestliže se na tom dohodnou ostatní společníci.
  Porušuje-li pověřený společník své povinnosti podstatným způsobem (§
  345 odst. 2), odejme soud pověření na návrh kteréhokoli společníka, i
  když je pověření podle smlouvy neodvolatelné. V tomto případě platí
  odstavec 1, dokud se společníci nedohodnou na novém pověření.

  (4) Společník pověřený obchodním vedením může své pověření z důležitých
  důvodů písemně vypovědět, je však povinen vykonat všechna opatření,
  která nesnesou odkladu. Výpověď musí být doručena společnosti a všem
  společníkům. Výpověď je účinná uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy
  byla doručena společnosti. Ode dne účinnosti výpovědi vykonávají
  obchodní vedení ostatní společníci.

  (5) Společník pověřený obchodním vedením společnosti je povinen na
  požádání  informovat  ostatní  společníky  o  všech záležitostech
  společnosti. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů
  společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje anebo k tomu zmocnit
  auditora nebo daňového poradce.

  § 82

  (1) Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Podíl na zisku stanovený
  na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení,
  nestanoví-li společenská smlouva jinak.

  (2) Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí, nestanoví-li společenská
  smlouva jinak.

  § 82a

  Každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu
  škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu, a žalobu
  o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v
  prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat. To neplatí, jestliže již
  jménem společnosti vymáhá náhradu škody nebo splacení vkladu statutární
  orgán společnosti. Jiná osoba než společník, který podal žalobu, nebo
  osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony za společnost nebo jejím
  jménem.

  § 83

  Změnou  společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další
  společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve
  společnosti alespoň dva společníci.

  § 84

  Zákaz konkurence

  Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu
  podnikání  společnosti,  a to ani ve prospěch jiných osob, ani
  zprostředkovávat  obchody společnosti pro jiného. Nemůže být ani
  statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s
  obdobným předmětem podnikání. Společenská smlouva může upravit zákaz
  konkurence jinak.

  Oddíl 3

  Právní vztahy k třetím osobám

  § 85

  (1) Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni
  společníci. Společenská smlouva může stanovit, že statutárním orgánem
  jsou pouze někteří společníci nebo jeden společník.

  (2) Je-li statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat
  jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská
  smlouva jinak. Omezit jednatelské oprávnění statutárního orgánu může
  jen společenská smlouva. Takové omezení je však vůči třetím osobám
  neúčinné.

  (3) Společník může z funkce statutárního orgánu odstoupit, je však
  povinen vykonat všechna opatření, která nesnesou odkladu. Odstoupení
  musí být doručeno společnosti a všem společníkům. Odstoupení je účinné
  uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bylo doručeno společnosti.
  Jestliže takto odstoupil společník, který byl jediným statutárním
  orgánem společnosti, jsou ode dne účinnosti odstoupení statutárním
  orgánem všichni ostatní společníci.

  Ručení společníka

  § 86

  Veřejná  obchodní společnost odpovídá za své závazky celým svým
  majetkem. Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem
  společně a nerozdílně.

  § 87

  (1) Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky
  společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však požadovat na
  ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto
  plnění a nahradili náklady s tím spojené.

  (2) Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen
  za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti.

  Oddíl 4

  Zrušení a likvidace společnosti

  § 88

  (1) Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje:

  a) byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka
  podanou  nejpozději  6  měsíců  před  uplynutím účetního období,
  nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou,

  b) rozhodnutím soudu podle § 90 odst. 1,

  c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění
  podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic (dědicové), nedojde-li k
  odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci,

  d) zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská
  smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti
  zůstávají alespoň dva společníci,

  e) prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo
  zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

  f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého
  společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení
  podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o
  nařízení exekuce,

  g) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze
  společníků,

  h) jestliže společník přestane splňovat předpoklady podle § 76 odst. 2,

  i) z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě.

  (2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1 písm. a),
  c), d), e), f), g), h) a i) se mohou zbývající společníci změnou
  společenské  smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez
  společníka, jehož se důvod zániku týká. Není-li dohoda o změně
  společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, toto
  právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se
  společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této
  lhůty.

  (3) Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším
  trvání společnosti (odstavec 2), zrušen konkurs na majetek společníka z
  jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že
  majetek dlužníka je zcela nepostačující^1d), účast společníka ve
  společnosti  se obnovuje; jestliže již společnost vyplatila jeho
  vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti
  nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven
  výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo
  pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.

  (4) Jestliže společnost, která byla zrušena podle odstavce 1 písm. e)
  nebo f), dosud nezanikla, mohou se při splnění podmínek podle odstavce
  3  společníci, včetně společníka, jehož účast se ve společnosti
  obnovila, dohodnout, že společnost nadále trvá.

  § 89

  V případech uvedených v § 88 odst. 2 vzniká bývalému společníku nebo
  jeho dědici, popřípadě právnímu nástupci vůči společnosti nárok na
  vypořádací podíl. Tento podíl se vypočte obdobně jako podíl na
  likvidačním zůstatku (§ 92).

  § 90

  (1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro
  to  důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným
  způsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který
  byla společnost založena.

  (2) Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který
  porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění
  vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. S podáním tohoto
  návrhu musí souhlasit společníci, kteří mají alespoň poloviční podíl na
  společnosti.

  § 91

  Smrt společníka

  Dědic podílu je oprávněn vypovědět účast ve společnosti, i když je
  společnost založena na dobu určitou, ve lhůtě tří měsíců od právní moci
  rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Výpovědní lhůta
  dědice podílu činí 3 měsíce. Dědic, který podal výpověď, není povinen
  osobně se podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva
  takovou povinnost stanoví.

  § 92

  Vypořádání společníků

  (1) Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl
  na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky
  nejprve do výše hodnoty jejich splacených vkladů. Zbytek likvidačního
  zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem.

  (2) Nestačí-li likvidační zůstatek na vrácení splacených vkladů,
  podílejí se na něm společníci v poměru k jejich výši.

  (3) Společenská smlouva může upravit rozdělení likvidačního zůstatku
  jinak.

  Oddíl 5

  zrušen

  § 92a

  zrušen

  § 92b

  zrušen

  § 92c

  zrušen

  § 92d

  zrušen

  Oddíl 6

  zrušen

  § 92e

  zrušen