Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 1 § 56 - 75c Obecná ustanovení

Část druhá

  Obchodní společnosti a družstvo

  Hlava I

  Obchodní společnosti

  Díl I

  Obecná ustanovení

  § 56

  (1) Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou
  založenou  za  účelem  podnikání,  nestanoví-li  právo Evropských
  společenství  či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní
  společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
  akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové
  sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost
  jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními
  předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být
  založeny  i  za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis
  nezakazuje.

  (2) Nestanoví-li zákon jinak, mohou být zakladateli společnosti a
  účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické.

  (3) Činnost uvedenou v v § 37 odst. 1 větě druhé může společnost
  vykonávat pouze pomocí osob tam uvedených. Odpovědnost těchto osob
  podle zvláštních předpisů není dotčena.

  (4) Fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným
  ručením pouze v jedné společnosti.

  (5) Ustanovení upravující jednotlivé formy společností stanoví, v jakém
  rozsahu ručí společníci za závazky společnosti. Pro jejich ručení se
  použije obdobně ustanovení o ručení (§ 303 a násl.), pokud z jiných
  ustanovení tohoto zákona nevyplývá něco jiného. Je-li na majetek
  společnosti prohlášen konkurs, ručí společníci za závazky společnosti
  jen do výše, v níž věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky,
  nebyli uspokojeni v konkursním řízení.

  (6) Po zániku společnosti ručí společníci za závazky společnosti stejně
  jako za jejího trvání. Pokud se společnost zrušuje s likvidací, ručí
  společníci za její závazky do výše svého podílu na likvidačním zůstatku
  (§ 61 odst. 4), nejméně však v rozsahu, v němž za ně ručili za trvání
  společnosti. Mezi sebou se společníci vyrovnají týmž způsobem jako při
  ručení za trvání společnosti.

  § 56a

  (1) Zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve společnosti je
  zakázáno.

  (2)  Jakékoli  jednání,  jehož cílem je některého ze společníků
  zneužívajícím způsobem znevýhodnit, je zakázáno.

  § 57

  Založení společnosti

  (1) Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona něco jiného, zakládá
  se společnost společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli.
  Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská
  smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové
  společnosti musí mít formu notářského zápisu.

  (2) Uzavírá-li společenskou smlouvu zmocněnec na základě plné moci,
  musí být na ní podpis zmocnitele úředně ověřen. Plná moc se přiloží k
  společenské smlouvě.

  (3) Připouští-li tento zákon, aby společnost založil jediný zakladatel,
  nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve
  formě notářského zápisu. Zakladatelská listina musí obsahovat stejné
  podstatné části jako společenská (zakladatelská) smlouva.

  § 58

  Základní kapitál

  (1)  Základní  kapitál  společnosti je peněžní vyjádření souhrnu
  peněžitých  i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního
  kapitálu společnosti (dále jen "vklad"). Musí být vyjádřen v jednotkách
  české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem.
  Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.

  (2) Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve
  společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se
  zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.

  § 59

  Vklad společníka

  (1) Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků (dále jen
  "peněžitý vklad") nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (dále jen
  "nepeněžitý  vklad"),  které se určitá osoba zavazuje vložit do
  společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.

  (2) Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota
  je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k
  předmětu podnikání. Vklady spočívající v závazcích týkajících se
  provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány. Nepeněžitý
  vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do
  obchodního rejstříku. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k
  předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za
  splacený, je společník, který se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal,
  povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je
  povinna vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla
  povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li společník podíl na jiného,
  ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích
  nabyvatel podílu, nejde-li o nabytí podílu na evropském regulovaném
  trhu^19) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém
  nebo  zahraničním  mnohostranném  obchodním  systému  (dále  jen
  „mnohostranný obchodní systém“).

  (3) Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské
  smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, nestanoví-li
  tento zákon jinak. Hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením
  omezeným a do akciové společnosti se stanoví podle posudku zpracovaného
  znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem.
  Návrh na jmenování znalce nebo znalců podává zakladatel, budoucí
  zakladatel nebo společnost (dále jen "navrhovatel"). Účastníky řízení
  jsou navrhovatel a znalec a místně příslušným soudem je obecný soud
  navrhovatele. Soud není vázán návrhem osoby znalce. Soud odvolá na
  návrh společnosti jmenovaného znalce, pokud porušuje závažným způsobem
  své povinnosti. O návrhu na určení nebo odvolání znalce musí soud
  rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu. Odměnu za zpracování posudku
  znalce hradí společnost a stanoví se dohodou. Nevznikne-li společnost,
  hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé. Jestliže se strany na
  výši odměny nedohodnou, určí ji na návrh kteréhokoliv účastníka soud,
  který znalce jmenoval.

  (4) Posudek znalce musí obsahovat alespoň

  a) popis nepeněžitého vkladu,

  b) použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda hodnota nepeněžitého
  vkladu, ke které vedou použité způsoby ocenění, odpovídá alespoň
  úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění
  za tento nepeněžitý vklad, nebo částce, která se má započítávat na
  vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným,

  c) částku, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.

  (5) Jestliže je vkládán podnik či jeho část, použijí se přiměřeně
  ustanovení o smlouvě o prodeji podniku; jsou-li součástí podniku
  nemovitosti, musí být ve smlouvě o vkladu podniku obsaženo též
  prohlášení podle § 60 odst. 1.

  (6) Spočívá-li nepeněžitý vklad nebo jeho část v převodu pohledávky,
  použijí se přiměřeně ustanovení o postoupení pohledávky. Společník,
  který převedl na společnost jako nepeněžitý vklad pohledávku, ručí za
  dobytnost této pohledávky do výše jejího ocenění.

  (7) Nedosáhne-li v době vzniku společnosti hodnota nepeněžitého vkladu
  částky stanovené při jejím založení, je společník, který splatil tento
  vklad, povinen doplatit rozdíl v penězích, nevyplývá-li ze společenské
  smlouvy  nebo  stanov jiný způsob náhrady. Stejnou povinnost má
  společník, který splatil vklad po vzniku společnosti, a hodnota
  nepeněžitého vkladu v době jeho splacení nedosáhla částky, na jakou byl
  nebo měl být oceněn. Spočíval-li nepeněžitý vklad ve zřízení nebo
  převedení práva užívání nebo požívání na dobu určitou a toto právo
  zaniklo před uplynutím určené doby, je společník povinen hradit újmu
  tím vzniklou v penězích. Převede-li společník podíl na jiného, ručí za
  splnění těchto povinností nabyvatel podílu, nejde-li o nabytí podílu na
  evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému
  trhu či v evropském mnohostranném obchodním systému.

  (8) Nepeněžitým vkladem nemůže být pohledávka vůči společnosti. Tato
  pohledávka může být započtena proti pohledávce společnosti na splacení
  vkladu nebo emisního kursu, jen pokud to stanoví zákon.

  § 59a

  Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování
  základního kapitálu

  (1) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti investiční cenný papír
  nebo nástroj peněžního trhu podle zákona upravujícího podnikání na
  kapitálovém trhu a rozhodne-li tak statutární orgán této společnosti,
  použije se při určení jeho hodnoty vážený průměr z cen, za které byly
  uskutečněny obchody tímto cenným papírem nebo nástrojem na evropském
  regulovaném trhu v době 6 měsíců před splatností vkladu.

  (2) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než majetek
  vymezený  v odstavci 1 a rozhodne-li tak statutární orgán této
  společnosti, použije se pro určení jeho hodnoty hodnota určená obecně
  uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů
  a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před splacením vkladu.

  (3) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než majetek
  vymezený  v odstavci 1 a rozhodne-li tak statutární orgán této
  společnosti,  použije se, účtuje-li se podle zákona upravujícího
  účetnictví^1e) o takovém majetku v reálných hodnotách, pro určení jeho
  hodnoty tato reálná hodnota vykázaná v účetní závěrce za předcházející
  účetní období před valnou hromadou rozhodující o tomto vkladu, pokud
  byla ověřena auditorem bez výhrad.

  (4) Je-li však hodnota nepeněžitého vkladu podle odstavce 1 ovlivněna
  výjimečnými okolnostmi, které by ji ke dni jeho splacení významně
  změnily, zajistí společnost nové ocenění; na jmenování a odměňování
  znalce se obdobně použije § 59 odst. 3.

  (5)  Nastaly-li nové okolnosti, které by mohly ke dni splacení
  nepeněžitého vkladu významně změnit jeho hodnotu určenou podle odstavců
  2 a 3, zajistí společnost nové ocenění; na jmenování a odměňování
  znalce se obdobně použije § 59 odst. 3.

  § 59b

  (1) Není-li provedeno nové ocenění nepeněžitých vkladů podle § 59a
  odst. 2 a 3 v případech, kdy takové ocenění mělo být v souladu s § 59a
  odst. 5 provedeno, mohou o toto ocenění společnost požádat ode dne, kdy
  o tomto nepeněžitém vkladu rozhodovala valná hromada, až do dne jeho
  splacení

  a) společník nebo společníci, jejichž vklady v době rozhodování valné
  hromady o zvýšení základního kapitálu dosahovaly alespoň 5 % upsaného
  základního kapitálu a ke dni podání žádosti tyto podíly nejméně ve
  stejném rozsahu stále mají, nebo

  b) akcionář nebo akcionáři, jestliže souhrnná jmenovitá hodnota jejich
  akcií v době rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu
  dosahovala alespoň 5 % upsaného základního kapitálu společnosti, a ke
  dni podání žádosti tyto podíly nejméně ve stejném rozsahu stále mají.

  (2) Nenavrhne-li společnost jmenování znalce postupem podle § 59 odst.
  3 do 14 dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 1, mohou jmenování
  znalce navrhnout společníci nebo akcionáři, kteří splňují podmínky
  podle odstavce 1, sami; na jmenování a odměňování znalce se obdobně
  použije § 59 odst. 3.

  (3) Je-li ocenění podle znaleckého posudku zajištěného společníky nebo
  akcionáři podle odstavce 2 stejné nebo vyšší než původní ocenění,
  ačkoliv tvrdili, že má být nižší, může se společnost domáhat, aby jí
  tito  společníci nebo akcionáři uhradili náklady spojené s jeho
  vypracováním.

  § 59c

  (1) Je-li zvyšován základní kapitál nepeněžitým vkladem a jeho hodnota
  byla určena podle § 59a odst. 1 až 3, uloží společnost před jeho
  splacením do sbírky listin také oznámení obsahující náležitosti podle
  odstavce 2 a datum, kdy bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
  přijato. Je-li splněna tato povinnost, obsahuje prohlášení podle
  odstavce 2 pouze sdělení, že od zveřejnění oznámení podle tohoto
  odstavce nenastaly nové okolnosti.

  (2) Byla-li hodnota nepeněžitého vkladu určena podle § 59a odst. 1 až
  3, uloží společnost do 1 měsíce ode dne splacení vkladu do sbírky
  listin prohlášení obsahující:

  a) popis nepeněžitého vkladu,

  b) hodnotu nepeněžitého vkladu, způsob ocenění a případně i použité
  metody,

  c) v případě akciové společnosti vyjádření, zda hodnota nepeněžitého
  vkladu odpovídá alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně byly
  vydány,

  d) v případě společnosti s ručením omezeným vyjádření, zda hodnota
  nepeněžitého vkladu odpovídá alespoň výši převzatého vkladu s případným
  emisním ážiem,

  e) sdělení, že nenastaly výjimečné nebo nové okolnosti, které by mohly
  původní ocenění ovlivnit.

  § 60

  Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti

  (1) Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části
  zakladatel pověřený tím ve společenské nebo zakladatelské smlouvě.
  Správou peněžitého vkladu může být též pověřena banka, i když není
  zakladatelem. Vlastnické právo ke vkladům nebo jejich částem splaceným
  před  vznikem společnosti, popřípadě jiná práva k těmto vkladům
  přecházejí na společnost dnem jejího vzniku. Vlastnické právo k
  nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru
  nemovitostí  na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně
  ověřeným podpisem. Jiné majetkové hodnoty, ke kterým se příslušné právo
  nabývá zápisem do zvláštní evidence, nabývá společnost až účinností
  tohoto zápisu.

  (2) Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat osobě
  spravující  splacené  vklady (dále jen "správce vkladu") písemné
  prohlášení podle odstavce 1 před zápisem společnosti do obchodního
  rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti
  správci vkladu je vklad splacen. Tím není dotčeno ustanovení § 59 odst.
  2. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad splacen
  předáním věci správci vkladu, pokud nebylo ve společenské smlouvě,
  zakladatelské smlouvě nebo v zakladatelské listině stanoveno něco
  jiného. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením
  písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem společnosti uzavírá správce
  vkladu. Tato smlouva musí zajistit dohled správce vkladu nad plněním do
  vzniku společnosti. Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se
  i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Pokud je nepeněžitým vkladem
  podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části
  správci vkladu. O předání podniku nebo jeho části anebo dokumentace, v
  níž je zachyceno know-how, sepíší správce vkladu a osoba splácející
  vklad zápis.

  (3) Po vzniku společnosti je správce vkladu povinen splacené vklady
  předat i s plody a užitky bez zbytečného odkladu společnosti, ledaže
  jde o peněžité vklady, jež jsou uloženy na zvláštním účtu u banky nebo
  spořitelního a úvěrního družstva zřízeném pro tuto společnost před
  jejím vznikem. Nevznikne-li společnost, je správce vkladu povinen
  splacené vklady bez zbytečného odkladu vrátit i s plody a užitky z
  nich.  Za  splnění  této povinnosti ručí zakladatelé společně a
  nerozdílně.

  (4) Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení
  vkladu nebo jeho částí jednotlivými společníky, které se přikládá k
  návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Správce vkladu, který uvedl v
  prohlášení  vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům
  společnosti za její závazky až do výše tohoto rozdílu, a to po dobu
  pěti let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

  § 61

  Podíl

  (1) Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí
  práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve
  společnosti, ledaže jde o akciovou společnost. Podíl ve společnosti
  nemůže  být  představován cenným papírem, ledaže jde o akciovou
  společnost. Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl mírou účasti
  společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho
  podíl, nestanoví-li zákon jinak.

  (2) Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti
  jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání
  (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku
  účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z
  mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku
  účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví,
  že se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce
  ustanoveného obdobně podle § 59 odst. 3. Vypořádací podíl se vyplácí v
  penězích, neplyne-li ze společenské smlouvy nebo stanov něco jiného.

  (3) Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří
  měsíců od schválení účetní závěrky podle odstavce 2 nebo ode dne
  doručení posudku znalce podle odstavce 2 společnosti, nestanoví-li
  zákon, dohoda účastníků nebo společenská smlouva jinak. Jestliže
  společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného
  důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné
  uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena.

  (4) Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo
  na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace, (podíl na
  likvidačním zůstatku).

  § 62

  Vznik společnosti

  (1) Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního
  rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90
  dnů  od  založení  společnosti (§ 57) nebo od doručení průkazu
  živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Není-li návrh podán
  ve stanovené lhůtě, nelze již na základě průkazu podnikatelského
  oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

  (2) Není-li při založení obchodní společnosti výslovně určeno, že se
  zakládá na dobu určitou, platí, že byla založena na dobu neurčitou.

  § 63

  Právní úkony týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku
  společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy; zákon
  stanoví, pro které úkony se vyžaduje forma notářského zápisu. Pokud
  stanoví zákon formu notářského zápisu pro právní úkon, kterým se
  zakládá společnost, vyžaduje se forma notářského zápisu i pro změny
  jeho obsahu.

  § 64

  Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku

  (1) Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto
  jednání  zavázán;  jedná-li více osob, jsou zavázány společně a
  nerozdílně. Jestliže společníci, popřípadě příslušný orgán společnosti
  tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z
  těchto jednání byla společnost zavázána od počátku.

  (2) Zakladatelé jsou povinni pořídit seznam jednání uvedených v
  odstavci 1 a předložit jej ke schválení společníkům nebo orgánu
  oprávněnému je schválit tak, aby mohla být dodržena lhůta podle
  odstavce 1. Poruší-li zakladatelé tuto povinnost, odpovídají společně a
  nerozdílně věřitelům za škodu, která jim v důsledku toho vznikne.

  (3) Statutární orgán je povinen bez zbytečného odkladu po schválení
  jednání učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům
  závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání.

  § 65

  Zákaz konkurence

  (1) Ustanovení o jednotlivých společnostech určují, které osoby a v
  jakém rozsahu podléhají zákazu konkurenčního jednání.

  (2) Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz
  porušila,  vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz
  konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím
  není dotčeno právo na náhradu škody.

  (3) Práva společnosti podle odstavce 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u
  odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této
  skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich
  vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

  § 65a

  (1) Jsou-li v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací
  výdaje jako dlouhodobý majetek, musí být tento majetek účetně odepsán
  nejpozději v průběhu pěti let od vzniku společnosti.

  (2) Dokud není majetek uvedený v odstavci 1 zcela účetně odepsán, je
  jakékoliv vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní
  zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk
  minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů.

  § 66

  (1) Osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem
  jiného orgánu společnosti, může ze své funkce odstoupit. Je však
  povinna oznámit to orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který ji
  zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal
  nebo měl projednat orgán, který ji zvolil nebo jmenoval, nestanoví-li
  společenská smlouva nebo stanovy, že postačí, projednal-li je nebo měl
  projednat orgán, jehož je členem. U osoby zvolené za člena orgánu
  zaměstnanci  společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení
  projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je
  povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o
  odstoupení z funkce dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce,
  oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon
  funkce  uplynutím  dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li
  příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
  Pokud působnost valné hromady vykonává jediný společník a ten neschválí
  na žádost osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo
  členem jiného orgánu společnosti, jiný okamžik zániku funkce, končí
  výkon funkce této osoby uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení
  odstoupení jedinému společníkovi.

  (2) Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo
  členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při
  zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o
  mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena,
  nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k
  výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí
  mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou nebo písemně
  všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně.

  (3) Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem
  společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního
  předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem
  valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce.
  Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k
  nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném
  porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

  (4) Neurčují-li zákon, stanovy nebo společenská smlouva jinak, mohou se
  statutární a jiné orgány usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční
  většina jejich členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny
  přítomných  členů.  Při  rovnosti  hlasů  je  rozhodující  hlas
  předsedajícího. Stanovy či společenská smlouva mohou připustit i
  písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky
  mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu.
  Hlasující se pak považují za přítomné.

  (5) Ustanovení odstavců 1 a 4 se nevztahují na valnou hromadu.

  (6)  Ustanovení  tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o
  odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují
  také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné
  skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože
  nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký
  vztah ke společnosti mají.

  (7) Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují
  tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u
  podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

  (8) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby poslanci a
  senátoři, kteří takto působí se souhlasem či na návrh státu, nebo
  jsou-li členy orgánu právnické osoby členové prezidia, dozorčí rady
  nebo zaměstnanci Pozemkového fondu České republiky, kteří takto působí
  se souhlasem či na návrh Pozemkového fondu České republiky, hradí
  škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají,

  a) stát, jde-li o poslance a senátory,

  b) Pozemkový fond České republiky, jde-li o členy prezidia, dozorčí
  rady nebo o jeho zaměstnance.

  (9) Stát nebo Pozemkový fond České republiky má právo, aby osoby, za
  které podle odstavce 8 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým
  zaviněním, mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto
  osoby podle zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným
  porušením povinnosti.

  (10) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu společnosti úředníci územního
  samosprávného celku, kteří byli takto vysláni jako zástupci územního
  samosprávného celku, jehož jsou zaměstnanci, hradí škodu, za kterou
  tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, tento územní samosprávný
  celek.

  (11) Územní samosprávný celek má právo, aby osoby, za které podle
  odstavce 10 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním,
  mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle
  zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením
  povinnosti.

  § 66a

  Podnikatelská seskupení

  (1)  Společník,  který má většinu hlasů plynoucích z účasti ve
  společnosti, je většinovým společníkem a společnost, ve které tuto
  většinu má, je společností s většinovým společníkem. Hlasy plynoucí z
  účasti  společníka  ve  veřejné  obchodní společnosti, komanditní
  společnosti a společnosti s ručením omezeným jsou hlasy spojené s jeho
  podílem ve společnosti. U akciové společnosti se počítají do hlasů
  plynoucích z účasti akcionáře ve společnosti hlasy příslušející k jeho
  akciím s hlasovacími právy bez ohledu na to, zda již byly tyto akcie
  vydány. Prioritní akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se
  považují pro účely tohoto ustanovení za akcie bez hlasovacích práv i v
  případech, kdy podle zákona hlasovací právo dočasně nabývají. Do
  celkového  počtu  hlasů  plynoucích  z účasti ve společnosti se
  nezapočítávají  hlasy  z  vlastních podílů nebo akcií v majetku
  společnosti nebo jí ovládané osoby ani z podílů nebo akcií, které drží
  určitá osoba svým jménem na účet společnosti nebo osoby ovládané
  společností.

  (2) Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává
  přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku
  jiné osoby (dále jen "ovládaná osoba"). Je-li ovládající osobou
  společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je
  společností  dceřinou. Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný
  prostřednictvím jiné osoby či jiných osob.

  (3) Ovládající osobou je vždy osoba, která

  a) je většinovým společníkem; to neplatí, jestliže je ovládající osoba
  určena podle ustanovení písmene b),

  b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s
  jiným společníkem nebo společníky, nebo

  c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které
  jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které
  jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.

  (4) Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou
  hlasovacích práv na určité osobě, jsou vždy ovládajícími osobami.

  (5) Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším
  množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje
  alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou, a
  že osoby jednající ve shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích
  práv na určité osobě, jsou ovládajícími osobami.

  (6) Disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto zákona rozumí
  možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez
  ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána,
  popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou.

  (7) Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení
  (dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří
  tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně
  podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak,
  má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern.
  Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací
  smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající
  osobou a jí ovládanými osobami. Osoba, jež je řídící osobou na základě
  ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou; ustanovení odstavce 3 se v
  tomto případě nepoužije.

  (8) Nebyla-li uzavřena ovládací smlouva, nesmí ovládající osoba využít
  svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové
  smlouvy, z nichž může ovládané osobě vzniknout majetková újma, ledaže
  vzniklou újmu uhradí nejpozději do konce účetního období, v němž újma
  vznikla, anebo bude v téže době uzavřena smlouva o tom, v jaké
  přiměřené lhůtě a jak bude ovládající osobou tato újma uhrazena.

  (9) Není-li uzavřena ovládací smlouva, je statutární orgán ovládané
  osoby povinen ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat
  písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
  vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
  ovládající osobou (dále jen "propojené osoby"), je-li ovládané osobě
  jednající s péčí řádného hospodáře známa ovládající osoba, popřípadě
  touto ovládající osobou ovládané osoby. Ve zprávě se uvede, jaké
  smlouvy byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými
  osobami, jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob, a
  všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob
  přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Pokud bylo ovládanou osobou
  poskytnuto plnění, je ve zprávě nutno uvést, jaké bylo poskytnuto
  protiplnění, u opatření jejich výhody a nevýhody, a zda z těchto smluv
  nebo opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním
  období uhrazena, anebo zda byla uzavřena smlouva o této úhradě podle
  odstavce 8. Jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu podle
  zvláštního  právního  předpisu, musí být zpráva o vztazích mezi
  propojenými osobami připojena k výroční zprávě. Společníci nebo členové
  ovládané osoby musí mít možnost seznámit se se zprávou o vztazích mezi
  propojenými osobami ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s
  účetní závěrkou.

  (10) Má-li ovládaná osoba dozorčí radu či jiný obdobný orgán, přezkoumá
  tento orgán zprávu podle odstavce 9 a o přezkoumání zprávy informuje
  valnou hromadu, popřípadě jiné obdobné shromáždění či schůzi členů
  ovládané osoby a seznámí je se svým stanoviskem.

  (11) Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je
  auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě podle
  odstavce 9.

  (12) Každý společník nebo člen ovládané osoby má právo požádat soud,
  aby jmenoval znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi
  propojenými osobami, a to do jednoho roku ode dne, kdy bylo zveřejněno
  oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin. Na jmenování a
  odměňování znalce platí obdobně ustanovení § 59 odst. 3 s tím, že
  místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo společnosti.
  Návrh  každého dalšího společníka na jmenování znalce pro účely
  přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami podaný dříve, než je řízení
  pravomocně skončeno, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne
  podání návrhu. Jakmile řízení o jmenování znalce bylo pravomocně
  skončeno jmenováním znalce, nejsou návrhy dalších oprávněných osob na
  jmenování znalce přípustné.

  (13) Právo podle odstavce 12 vzniká pouze v případě, že

  a) ve zprávě auditora podle odstavce 11 jsou uvedeny výhrady ke zprávě
  statutárního orgánu podle odstavce 9,

  b) stanovisko podle odstavce 10 obsahuje výhrady ke zprávě statutárního
  orgánu podle odstavce 9, nebo

  c) zpráva statutárního orgánu podle odstavce 9 obsahuje informaci o
  tom, že ovládané osobě v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění
  určitého opatření podle odstavce 8 vznikla újma a že tato újma nebyla
  ovládající osobou uhrazena ani nebyla uzavřena dohoda o jejím uhrazení
  podle odstavce 8.

  (14) Vyžaduje-li ovládající osoba na ovládané osobě, s níž nemá
  uzavřenou ovládací smlouvu, přijetí opatření nebo uzavření smlouvy, z
  nichž vznikne ovládané osobě újma, a nebude-li splněna povinnost podle
  odstavce 8, je ovládající osoba povinna nahradit z toho vzniklou škodu.
  Kromě toho je povinna nahradit škodu, která z toho vznikla společníkům
  nebo členům ovládané osoby nezávisle na povinnosti k náhradě škody vůči
  ovládané osobě. Povinnost k náhradě škody však nevzniká, pokud by
  taková smlouva byla uzavřena nebo takové opatření bylo přijato i
  osobou, která není osobou ovládanou, za předpokladu, že by plnila své
  povinnosti s péčí řádného hospodáře.

  (15) Osoby, které jsou statutárním orgánem ovládající osoby nebo jeho
  členem, ručí za splnění závazku k náhradě škody podle odstavce 14
  společně a nerozdílně. Společně a nerozdílně ručí za splnění závazku k
  náhradě škody též osoby, jež jsou statutárním orgánem ovládané osoby
  nebo jeho členem, jestliže ve zprávě podle odstavce 9 neuvedly smlouvy
  nebo opatření, z nichž vznikla společnosti újma, nebyla-li tato újma
  nahrazena nebo nebyla-li uzavřena smlouva o její úhradě podle odstavce
  8. To však neplatí, pokud tyto osoby jednaly na základě řádného
  usnesení valné hromady nebo schůze členů ovládané osoby.

  (16) Ustanovení odstavců 10, 12 a 13 se nepoužijí v případě, kdy
  ovládající osobou vůči společnosti je její jediný společník, jakož i v
  případě, kdy ovládajícími osobami vůči společnosti jsou všichni její
  společníci, kteří jednají ve shodě (§ 66b); v takovém případě se z
  ustanovení odstavců 14 a 15 rovněž nepoužijí ustanovení o náhradě škody
  společníkům nebo členům ovládané osoby a o právu společníků nebo členů
  ovládané osoby podat žalobu o náhradu škody proti ovládající osobě.

  § 66b

  Jednání ve shodě

  (1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve
  vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat
  hlasovací  práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem
  prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této
  osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo
  většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování
  určité osoby.

  (2) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve
  shodě podle odstavce 1, jsou

  a) právnická osoba a její statutární orgán nebo jeho člen, osoby v
  jejich přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor,
  insolvenční správce nebo nucený správce anebo jakýkoliv okruh těchto
  osob,

  b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,

  c) osoby ovládané stejnou ovládající osobou, nebo

  d) osoby tvořící koncern.

  (3) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve
  shodě podle odstavce 1, jsou i

  a) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její
  společníci,

  b) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její
  společníci,

  c) komanditní společnost a komplementáři nebo pouze její komplementáři,

  d) osoby blízké,

  e) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či
  penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované fondy.

  (4) Osoby jednající ve shodě musí plnit povinnosti z toho vyplývající
  společně a nerozdílně.

  § 66c

  Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu,
  která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu,
  prokuristou  nebo  jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě
  společnosti nebo společníků, ručí za splnění povinnosti k náhradě
  škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.

  § 66d

  Pověření obchodním vedením

  (1)  Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením
  společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též
  vykonávány  v  pracovněprávním  vztahu  dle  zvláštního  právního
  předpisu^21) zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může
  být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.

  (2) Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena
  odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem,
  stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí
  řádného hospodáře.

  (3) Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v
  pracovněprávním  vztahu  dle  zvláštního  právního  předpisu^21)
  zaměstnancem  společnosti,  který je současně statutárním orgánem
  společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo
  určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o
  odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.

  (4) Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na
  zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením,
  rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné
  činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo
  jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.

  § 67

  Rezervní fond

  (1) Vyžaduje-li tento zákon zřízení rezervního fondu, lze jej použít v
  rozsahu, v němž je vytvářen podle tohoto zákona povinně, pouze ke krytí
  ztrát společnosti, nestanoví-li zákon jinak.

  (2) Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a
  akciová společnost ze zisku běžného účetního období po zdanění (dále
  jen "čistý zisk") nebo z jiných vlastních zdrojů mimo čistý zisk, pokud
  to  zákon  nevylučuje. Rezervní fond lze vytvořit i při vzniku
  společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu příplatky společníků
  nad výši vkladů nebo nad emisní kurs akcií.

  (3) Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění
  rezervního fondu v souladu s tímto zákonem, společenskou smlouvou nebo
  stanovami.

  § 67a

  nadpis vypuštěn

  Ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho
  části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části a ke smlouvě
  zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části musí být udělen
  souhlas společníků nebo valné hromady.

  § 68

  Zrušení a zánik společnosti

  (1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost
  zúčastněná na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do
  obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku.

  (2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez
  likvidace, nevyplývá-li z tohoto zákona, že k zániku a zrušení
  společnosti  dochází  ke  stejnému okamžiku. Likvidace se rovněž
  nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v odstavci 3
  písm. f) a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem,
  právům,  pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z
  majetkové podstaty. Při zrušení společnosti podle předchozí věty se k
  výmazu z obchodního rejstříku nevyžaduje souhlas správce daně podle
  zvláštního právního předpisu.

  (3) Společnost se zrušuje

  a) uplynutím doby, na kterou byla založena,

  b) dosažením účelu, pro který byla založena,

  c) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o
  zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
  dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,

  d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem,
  kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,

  e) dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v
  důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,

  f) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
  konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.

  (4) Zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odstavci 3
  písm. f) majetek, provede se její likvidace.

  (5)  Byla-li  společnost zrušena nebo bylo-li ohledně ní vydáno
  rozhodnutí o úpadku, vykonává statutární orgán svou působnost jen v
  takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo insolvenčního
  správce. Obdobně to platí, rozhodl-li insolvenční soud, že oprávnění
  nakládat s majetkovou podstatou společnosti zcela nebo zčásti přechází
  na insolvenčního správce. Dokud není likvidátor jmenován, nebo jestliže
  skončila jeho funkce a není jmenován likvidátor nový, plní povinnosti
  související s likvidací společnosti její statutární orgán.

  (6) Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní
  zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže

  a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém
  roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž
  všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem,
  nestanoví-li tento zákon jinak, anebo společnost po dobu delší než dva
  roky neprovozuje žádnou činnost,

  b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti,

  c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti anebo
  jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory
  mezi společníky,

  d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond,

  e) společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3,

  f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit
  uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle
  zvláštního právního předpisu.

  (7)  V  případech, kdy tento zákon umožňuje zrušení společnosti
  rozhodnutím soudu, stanoví soud před rozhodnutím o zrušení společnosti
  lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je
  jeho odstranění možné.

  (8) Společníci nebo příslušný orgán společnosti mohou zrušit své
  rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby,
  než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti
  tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen
  předat  všechny  doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu
  společnosti. V případě, že likvidátora jmenoval soud (§ 71 odst. 3
  poslední věta, odst. 4 a 7), rozhoduje o zrušení rozhodnutí o zrušení
  společnosti a jejím vstupu do likvidace na návrh společníků či
  příslušného orgánu společnosti soud. Soud nezruší rozhodnutí o zrušení
  společnosti, jestliže by tím došlo k zásahu do práv nebo právem
  chráněných zájmů kteréhokoliv ze společníků nebo třetích osob.

  (9) Jestliže bylo rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zrušeno,
  sestaví společnost ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí mezitímní účetní
  závěrku;  to  neplatí,  jestliže je zrušeno rozhodnutí o vstupu
  společnosti do likvidace schválením projektu přeměny.

  § 68a

  Neplatnost společnosti

  (1) Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje
  zápis společnosti do obchodního rejstříku, a nelze se domáhat určení,
  že společnost nevznikla.

  (2) Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to i bez
  návrhu, jestliže

  a) nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla
  pořízena zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná
  forma,

  b) předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému
  pořádku,

  c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině
  nebo ve stanovách chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech
  společníků nebo o výši základního kapitálu, jestliže zákon takový údaj
  předepisuje, nebo o předmětu podnikání (činnosti),

  d) nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů,

  e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům,

  f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva.

  (3) Ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti
  vstupuje společnost do likvidace.

  (4) Právní vztahy, do nichž neplatná společnost vstoupila, nejsou
  neplatností  společnosti  dotčeny.  Povinnost  společníků  splatit
  nesplacené vklady trvá, pokud to vyžaduje zájem věřitelů na splnění
  závazků neplatné společnosti.

  nadpis vypuštěn

  § 69

  zrušen

  § 69a

  zrušen

  § 69b

  zrušen

  § 69c

  zrušen

  § 69d

  zrušen

  § 69e

  zrušen

  § 69f

  zrušen

  § 69g

  zrušen

  § 69h

  zrušen

  Likvidace společnosti

  § 70

  (1) Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení
  společnosti z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) majetek, provede
  se likvidace podle tohoto zákona, pokud ze zvláštního právního předpisu
  nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího jmění.

  (2) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud
  zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do
  obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma společnosti s
  dovětkem "v likvidaci".

  (3) Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci § 72 působnost
  statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Je-li jmenováno více
  likvidátorů a z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto působnost každý
  likvidátor.

  § 71

  (1) Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem,
  společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak. Není-li likvidátor
  jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. Likvidátorem může být
  jen fyzická osoba, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
  předpis jinak.

  (2) Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje
  likvidátora soud, který o zrušení společnosti rozhodl. Soud podle
  předchozí věty může jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého
  ze společníků nebo statutární orgán anebo člena statutárního orgánu.
  Společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, kterého
  jmenoval likvidátorem soud, se nemůže vzdát své funkce. Může však
  požádat  soud o odvolání z funkce likvidátora, nelze-li po něm
  spravedlivě požadovat, aby ji vykonával. Je-li likvidátorem právnická
  osoba, je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem
  vykonávat funkci likvidátora a jež se zapisuje do obchodního rejstříku
  podle § 38g odst. 1; neučiní-li tak do 10 dnů ode dne, kdy se
  rozhodnutí o jmenování likvidátora stane vykonatelným, bude funkci
  likvidátora vykonávat její statutární orgán, popřípadě jeho členové.

  (3) Zemře-li likvidátor, je-li odvolán nebo vzdá-li se své funkce anebo
  nemůže-li ji vykonávat, jmenuje se nový likvidátor způsobem, kterým byl
  jmenován  předchozí  likvidátor,  a  zapíše se místo dosavadního
  likvidátora do obchodního rejstříku. Soud jmenuje nového likvidátora,
  jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu orgán, který je k tomu
  podle odstavce 1 oprávněn.

  (4) Bez ohledu na způsob určení likvidátora může soud na návrh osoby,
  jež na tom osvědčí právní zájem, odvolat likvidátora, který porušuje
  své povinnosti, a nahradit ho jinou osobou.

  (5) Likvidátor je orgánem společnosti (§ 66) a za výkon své působnosti
  odpovídá týmž způsobem jako členové statutárních orgánů.

  (6) Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora
  jmenoval. Byl-li likvidátor jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud.
  Likvidátorovi  lze  přiznat právo na vyplácení zálohy. Jde-li o
  likvidátora jmenovaného soudem podle § 71 odst. 2 věta druhá, odměna mu
  nenáleží.

  (7) Nelze-li jmenovat likvidátora podle odstavců 1 až 4, jmenuje
  likvidátora soud z osob zapsaných v seznamu insolvenčních správců^1d)
  nebo fyzickou osobu, která splňuje obecné a kvalifikační předpoklady
  pro zápis do seznamu insolvenčních správců a se svým ustanovením
  souhlasí.

  (8)  Likvidátorovi  jmenovanému  soudem jsou třetí osoby povinny
  poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny ji poskytnout
  insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu.

  (9) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou pravidla pro určení
  výše odměny likvidátora nebo člena orgánu společnosti jmenovaného
  soudem,  a v jakých případech náhradu hotových výdajů a odměnu
  likvidátora hradí stát.

  § 72

  Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci
  společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti,
  uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy
  a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků
  a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v
  souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k
  zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li
  se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat
  jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.

  § 73

  Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům.
  Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za
  sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení
  společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve
  lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce.

  § 74

  (1)  Likvidátor  sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace
  zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku
  předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán.
  Nesestaví-li statutární orgán tuto účetní závěrku bez zbytečného
  odkladu po vstupu společnosti do likvidace, přechází tato povinnost na
  likvidátora.

  (2) Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému společníku a
  věřiteli společnosti, kteří o to požádají.

  (3) V průběhu likvidace uspokojí likvidátor přednostně mzdové nároky
  zaměstnanců společnosti, není-li povinen podat insolvenční návrh.

  § 75

  (1) Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k
  provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s
  návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne z
  likvidace  (likvidační zůstatek), mezi společníky, a předloží ji
  společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení (dále jen
  "návrh rozdělení likvidačního zůstatku"). Ke dni zpracování návrhu na
  rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku.
  Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebrání výmazu
  společnosti z obchodního rejstříku.

  (2) Každý společník, který s návrhem rozdělení likvidačního zůstatku
  nesouhlasí, se může domáhat, aby soud přezkoumal výši podílu na
  likvidačním zůstatku, který má podle návrhu rozdělení likvidačního
  zůstatku obdržet. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne,
  kdy byl návrh na rozdělení likvidačního zůstatku projednán nebo
  zveřejněn v souladu s § 75aa odst. 1, zaniká. Soudní rozhodnutí, kterým
  soud přezkoumal výši podílu společníka na likvidačním zůstatku, je pro
  společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním
  společníkům.

  (3) Společníkům nelze poskytnout plnění z důvodů jejich práva na podíl
  na likvidačním zůstatku, a to ani ve formě zálohy, dříve, než jsou
  uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří včas
  přihlásili své pohledávky. Před uplynutím lhůty podle odstavce 2 nemůže
  být poskytnuto žádné plnění z důvodu rozdělování podílu na likvidačním
  zůstatku.

  (4) Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze rozdělit
  likvidační zůstatek, jen byla-li věřiteli poskytnuta odpovídající
  jistota.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije v případě, že došlo ke
  zrušení společnosti podle § 68 odst. 3 písm. f) a společnost má pouze
  majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků. V takovém případě
  zpeněží likvidátor majetek společnosti a z výtěžku prodeje uhradí
  nejprve náklady likvidace, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a
  poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti.
  Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí
  se poměrně. Nepodaří-li se likvidátorovi v přiměřené době majetek
  zpeněžit, nabídne jej věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich
  pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu,
  přechází tento majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku
  na stát.

  (6) O způsobu naložení s majetkem podle odstavce 5 sestaví likvidátor
  zprávu, ve které uvede zejména, jakého výtěžku z prodeje majetku bylo
  dosaženo, jaký majetek nebyl zpeněžen a zda byl převzat věřiteli k
  úhradě dluhu či nikoliv, jací věřitelé a v jaké výši byli uspokojeni a
  kteří věřitelé uspokojeni nebyli, popřípadě jaký majetek přejde na stát
  výmazem společnosti z obchodního rejstříku (zpráva o naložení s
  majetkem). Zprávu o naložení s majetkem předloží společníkům nebo
  orgánu k tomu příslušnému ke schválení. Neschválení zprávy nebrání
  výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Ke dni zpracování zprávy o
  naložení s majetkem sestaví likvidátor účetní závěrku.

  § 75a

  (1) Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím
  prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo
  převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek anebo odmítnutím
  věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů podle § 75 odst. 5. Po
  rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor seznam společníků,
  kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku.

  (2) Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz
  společnosti z obchodního rejstříku. K návrhu na výmaz společnosti z
  obchodního rejstříku přiloží likvidátor potvrzení územně příslušného
  státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení
  archivu a dokumentů zanikající společnosti.

  § 75aa

  (1) Pokud o zrušení společnosti a její likvidaci rozhodl soud a
  likvidátor byl ustanoven podle § 71 odst. 7, nepředkládá společníkům
  nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení návrh na rozdělení
  likvidačního zůstatku a zprávu o naložení s majetkem. Musí je však bez
  zbytečného odkladu po jejich vyhotovení uložit do sbírky listin.

  (2) Není-li likvidátorovi poskytnuta dostatečná součinnost a likvidátor
  nemá dostatek podkladů pro plnění svých daňových povinností, oznámí
  tuto skutečnost soudu a správci daně. V takovém případě poskytne
  likvidátor správci daně součinnost pro stanovení daně podle pomůcek.

  § 75b

  (1) Jestliže se po skončení likvidace společnosti zjistí dosud neznámý
  majetek nebo se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících
  s likvidací, rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka,
  věřitele nebo dlužníka o obnovení likvidace společnosti a jmenuje
  likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do
  obchodního rejstříku, že došlo k obnovení likvidace společnosti, a
  osobu likvidátora.

  (2) Jestliže se zjistí dosud neznámý majetek po výmazu společnosti z
  obchodního  rejstříku,  rozhodne  soud na návrh státního orgánu,
  společníka, věřitele nebo dlužníka o zrušení zápisu o jejím výmazu a o
  obnovení likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a
  jmenuje likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud
  do obchodního rejstříku, že došlo k obnovení společnosti, že společnost
  je v likvidaci, a osobu likvidátora.

  (3) Ke dni zápisu do obchodního rejstříku podle odstavce 1 nebo 2
  sestaví likvidátor zahajovací rozvahu. Ustanovení § 68 odst. 8 se
  nepoužije.

  § 75c

  Ustanovení tohoto zákona upravující vstup do likvidace nemají vliv na
  výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním
  zajištění  za  podmínek  stanovených zákonem upravujícím finanční
  zajištění^19)  nebo  srovnatelných  podmínek zahraničního právního
  předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před
  vstupem do likvidace. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo
  sjednáno nebo vzniklo v den vstupu do likvidace, avšak až poté, co tato
  skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové
  skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona
  upravující vstup do likvidace nemají vliv také na splnění závěrečného
  vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu^20),
  jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před vstupem do likvidace.