Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl III § 53 - 55 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Díl III

  Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

  § 53

  Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou
  se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil
  závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může
  být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného
  obohacení.

  § 54

  (1) Právo, aby se rušitel protiprávního jednání zdržel a aby odstranil
  závadný stav, může mimo případy uvedené v § 48 až 51 uplatnit též
  právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů.

  (2) Jestliže se práva, aby se rušitel jednání nekalé soutěže zdržel
  nebo aby odstranil závadný stav v případech uvedených v § 44 až 47 a §
  52 domáhá spotřebitel, musí rušitel prokázat, že se jednání nekalé
  soutěže nedopustil. To platí i pro povinnost k náhradě škody, pokud jde
  o otázku, zda škoda byla způsobena jednáním nekalé soutěže, a pro právo
  na přiměřené zadostiučinění a na vydání neoprávněného majetkového
  prospěchu; výši způsobené škody, závažnost a rozsah jiné újmy, povahu a
  rozsah bezdůvodného obohacení však musí prokázat vždy žalobce, i když
  jím je spotřebitel.

  § 55

  Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření
  byl porušen zákaz nekalé soutěže (§ 44 až 52), je od počátku neplatná.