Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl II § 44 - 52 Nekalá soutěž

 Díl II

  Nekalá soutěž

  § 44

  Základní ustanovení

  (1)  Nekalou  soutěží  je jednání v hospodářské soutěži nebo v
  hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je
  způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším
  zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.

  (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména:

  a) klamavá reklama,

  b) klamavé označování zboží a služeb,

  c) vyvolávání nebezpečí záměny,

  d)  parazitování  na  pověsti podniku, výrobků či služeb jiného
  soutěžitele,

  e) podplácení,

  f) zlehčování,

  g) srovnávací reklama,

  h) porušování obchodního tajemství,

  i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

  § 45

  Klamavá reklama

  (1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku,
  jeho  výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou
  představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské
  soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů,
  spotřebitelů nebo dalších zákazníků.

  (2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem,
  tiskem,  vyobrazením,  fotografií,  rozhlasem,  televizí či jiným
  sdělovacím prostředkem.

  (3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k
  okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

  § 46

  Klamavé označení zboží a služeb

  (1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je
  způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené
  zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa
  nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické
  znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno
  bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž
  je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a
  jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně.

  (2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo
  služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého
  původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto
  způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.

  (3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském
  styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo
  jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o
  původu, jako například "pravý", "původní" apod.

  (4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného
  označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a
  plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

  (5) Inzerce v rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářského
  styku,  která nabízí registraci v katalozích, jako jsou zejména
  telefonní  a  jiné seznamy, prostřednictvím platebního formuláře,
  složenky, faktury, nabídky opravy nebo jiným podobným způsobem, musí
  obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že tato inzerce
  je výlučně nabídkou na uzavření smlouvy. To platí přiměřeně i pro
  přímou nabídku takové registrace.

  § 47

  Vyvolání nebezpečí záměny

  Vyvolání nebezpečí záměny je:

  a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku
  užívaného již po právu jiným soutěžitelem,

  b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy
  výrobků,  výkonů  anebo  obchodních  materiálů  podniku, které v
  zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné
  (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),

  c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o
  napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně,
  technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá
  opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil
  nebo alespoň podstatně omezil,
  pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou
  představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo
  výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

  § 48

  Parazitování na pověsti

  Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného
  soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání
  prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

  § 49

  Podplácení

  Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž:

  a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu
  jiného soutěžitele nebo je v pracovním či jiném obdobném poměru k
  jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne
  jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na
  úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo
  jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo

  b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo
  přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

  § 50

  Zlehčování

  (1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o
  poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje
  způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

  (2) Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech,
  výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto
  soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel
  k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

  § 50a

  Srovnávací reklama

  (1) Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i
  nepřímo  identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby
  nabízené jiným soutěžitelem.

  (2) Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud

  a) není klamavá nebo neužívá klamavé obchodní praktiky podle zvláštního
  právního předpisu,

  b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo
  určené ke stejnému účelu,

  c) objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného zboží
  nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické,
  mezi nimiž může být i cena,

  d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky
  nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky,
  zbožím  nebo  službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými
  zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala
  příznačnými,

  e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele
  ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se
  stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti,
  jež se jej týkají,

  f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat
  chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením
  původu,

  g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou
  známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která
  se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením
  původu konkurenčního zboží, a

  h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží
  nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo
  firmou.

  (3) Jakékoli srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a
  jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka končí, nebo musí
  uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob nabízeného
  zboží nebo služeb. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit,
  musí soutěžitel také uvést datum, jímž začíná období, v němž se uplatní
  zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky.

  § 51

  Porušení obchodního tajemství

  Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě
  neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije
  obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se
  dověděl:

  a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným
  (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na
  základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného
  vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo
  jiným orgánem povolán,

  b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

  § 52

  Ohrožování zdraví a životního prostředí

  Ohrožováním zdraví a životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel
  zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí
  na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví
  anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe
  nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.