Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl I § 41 - 43 Účast na hospodářské soutěži

Hlava V

  Hospodářská soutěž

  Díl I

  Účast na hospodářské soutěži

  § 41

  Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když
  nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně
  rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu
  a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát
  právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži
  zneužívat.

  § 42

  (1) Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je nekalé soutěžní jednání
  (dále jen "nekalá soutěž") a nedovolené omezování hospodářské soutěže.

  (2) Nedovolené omezování hospodářské soutěže upravuje zvláštní zákon.

  § 43

  (1) Pokud z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a
  které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních
  smluv, nevyplývá jinak, nevztahuje se ustanovení této hlavy na jednání
  v rozsahu, v jakém má účinky v zahraničí.

  (2) Českým osobám jsou, pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži,
  postaveny na roveň zahraniční osoby, které v České republice podnikají
  podle tohoto zákona. Ochranu proti nekalé soutěži poskytuje české osobě
  český soud nebo jiný český orgán i tehdy, pokud byla mezi českou a
  zahraniční  osobou uzavřena dohoda, podle níž by měl rozhodovat
  cizozemský soud nebo jiný cizozemský orgán. Jinak se mohou zahraniční
  osoby domáhat ochrany podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká
  republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce
  mezinárodních smluv, a není-li jich, na základě vzájemnosti.