Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 1 § 409 - 470 Kupní smlouva

Hlava II

  Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích

  Díl I

  Kupní smlouva

  Oddíl 1

  Vymezení kupní smlouvy

  § 409

  Základní ustanovení

  (1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc
  (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na
  něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní
  cenu.

  (2) Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň
  stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření
  smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto
  případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle § 448.

  § 410

  (1) Smlouva o dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, se považuje
  za kupní smlouvu, ledaže strana, které má být zboží dodáno, se zavázala
  předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě
  zboží.

  (2) Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část
  závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo
  závazek této strany zahrnuje montáž zboží.

  Oddíl 2

  Povinnosti prodávajícího

  § 411

  Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se
  ke zboží vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke
  zboží v souladu se smlouvou a tímto zákonem.

  Dodání zboží

  § 412

  (1) Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém
  místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k
  přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží
  prodávajícím. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní
  smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě
  přepravní smlouvy.

  (2) Jestliže smlouva nemá ustanovení o odeslání zboží prodávajícím a
  zboží je ve smlouvě jednotlivě určeno nebo určeno podle druhu, avšak má
  být dodáno z určitých zásob nebo má být vyrobeno a strany v době
  uzavření smlouvy věděly, kde se nachází nebo kde má být vyrobeno,
  uskutečňuje se dodání, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v
  tomto místě.

  (3) V případech, na které se nevztahují odstavce 1 a 2, splní
  prodávající povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se
  zbožím v místě, kde má prodávající své sídlo nebo místo podnikání,
  popřípadě bydliště nebo organizační složku, jestliže prodávající její
  místo včas kupujícímu oznámí.

  § 413

  Uskutečňuje-li se dodání zboží jeho odesláním a zboží předávané
  dopravci není zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího,
  nastanou účinky dodání, jen když prodávající bez zbytečného odkladu
  oznámí kupujícímu odeslání zboží a odeslané zboží v oznámení blíže
  určí. Jestliže tak prodávající neučiní, uskutečňuje se dodání až
  předáním zboží dopravcem kupujícímu.

  § 414

  (1) Prodávající je povinen dodat zboží:

  a) dne, který je ve smlouvě určen nebo určen způsobem stanoveným ve
  smlouvě,

  b) kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo určena způsobem
  stanoveným ve smlouvě, ledaže ze smlouvy nebo z účelu smlouvy, jenž byl
  prodávajícímu znám při uzavření smlouvy, vyplývá, že dobu dodání v
  rámci této lhůty určuje kupující.

  (2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v níž má být
  zboží dodáno, běžet ode dne uzavření smlouvy. Jestliže však podle
  smlouvy má kupující splnit určité povinnosti ještě před dodáním zboží
  (např. předložit nákresy potřebné k výrobě zboží, zaplatit kupní cenu
  nebo její část nebo zajistit její zaplacení), začíná tato lhůta běžet
  teprve ode dne splnění této povinnosti.

  (3) Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující oprávněn
  zboží převzít nebo je odmítnout.

  § 415

  Pokud z obchodních zvyklostí nebo z ustálené předchozí praxe mezi
  stranami nevyplývá něco jiného, rozumí se pro určení doby plnění ve
  smlouvě výrazem:

  a) "začátkem období" prvních 10 dnů tohoto období,

  b) "v polovině měsíce" od 10. do 20. dne měsíce,

  c) "v polovině čtvrtletí" druhý měsíc čtvrtletí,

  d) "koncem období" posledních 10 dnů období,

  e) "ihned" u potravin a surovin do dvou dnů, u strojírenských výrobků
  10 dnů, u ostatního zboží pět dnů.

  § 416

  Není-li doba dodání zboží smluvena, je prodávající povinen bez vyzvání
  kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží
  a k místu dodání.

  Doklady vztahující se ke zboží

  § 417

  Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k
  převzetí a k užívání zboží, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě.

  § 418

  Předání dokladů, na něž se nevztahuje § 419, se uskutečňuje v době a
  místě určených ve smlouvě, jinak při dodání zboží v místě tohoto
  dodání. Jestliže prodávající předal doklady před stanovenou dobou, může
  až do této doby odstranit vady dokladů, jestliže tím nezpůsobí
  kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo výlohy. Nárok na náhradu škody tím
  není dotčen.

  § 419

  (1) Doklady, jež jsou potřebné k převzetí přepravovaného zboží nebo k
  volnému nakládání se zbožím nebo při dovozu k jeho proclení, je
  prodávající povinen předat kupujícímu v místě placení kupní ceny,
  jestliže k předání má dojít při tomto placení, jinak v sídle nebo místě
  podnikání, popřípadě bydlišti kupujícího.

  (2) Doklady uvedené v odstavci 1 předá prodávající kupujícímu včas tak,
  aby kupující mohl se zbožím volně nakládat nebo převzít přepravované
  zboží v době jeho dojití do místa určení a dovezené zboží bez
  zbytečného odkladu proclít.

  Množství, jakost, provedení a obal zboží

  § 420

  (1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení,
  jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu
  způsobem stanoveným ve smlouvě.

  (2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající
  povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel
  stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro
  účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

  (3) Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající
  povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil
  kupujícímu. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží
  podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě,
  je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních
  rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.

  (4) Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro
  přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro
  přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku,
  nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a
  ochraně zboží.

  § 421

  (1) Vyplývá-li ze smlouvy, že množství zboží je určeno ve smlouvě pouze
  přibližně, je prodávající oprávněn určit přesné množství zboží, které
  má být dodáno, ledaže smlouva přiznává toto právo kupujícímu. Pokud ze
  smlouvy nevyplývá něco jiného, nesmí odchylka přesáhnout 5 % množství
  stanoveného ve smlouvě.

  (2) Vyplývá-li z povahy zboží, že jeho množství určené ve smlouvě je
  pouze přibližné, může činit rozdíl mezi množstvím zboží určeným ve
  smlouvě a množstvím zboží skutečně dodaným nejvýše 5 % množství
  uvedeného ve smlouvě, pokud ze smlouvy nebo z předchozí praxe mezi
  stranami nebo z obchodních zvyklostí nevyplývá něco jiného.

  (3) V případech, na něž se vztahují odstavce 1 a 2, má prodávající
  nárok na zaplacení kupní ceny za zboží skutečně dodané.

  Vady zboží

  § 422

  (1) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v § 420, má zboží vady.
  Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a
  vady v dokladech nutných k užívání zboží.

  (2) Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z
  prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství
  nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o
  vadách zboží.

  § 423

  Byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím,
  neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím
  těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl
  odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího
  upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.

  § 424

  Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době
  uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla
  smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží,
  které zboží mělo mít podle smlouvy.

  § 425

  (1) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy
  přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane
  zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky
  za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

  (2) Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době
  uvedené v odstavci 1, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.

  § 426

  Jestliže prodávající dodá zboží se souhlasem kupujícího před dobou
  stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby dodat chybějící část
  nebo chybějící množství dodaného zboží nebo dodat náhradní zboží za
  dodané vadné zboží nebo vady dodaného zboží opravit, jestliže výkon
  tohoto práva nezpůsobí kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo nepřiměřené
  výdaje. Kupujícímu je však zachován nárok na náhradu škody.

  § 427

  (1) Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po
  přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.

  (2) Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, může být
  prohlídka odložena až do doby, kdy zboží je dopraveno do místa určení.
  Jestliže však je zboží směrováno během přepravy do jiného místa určení
  nebo kupujícím znovu odesláno, aniž by měl kupující možnost přiměřenou
  povaze zboží si je prohlédnout, a v době uzavření smlouvy prodávající
  věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo
  takového opětného odeslání, prohlídka může být odložena až do doby, kdy
  zboží je dopraveno do nového místa určení.

  (3) Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo
  prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit
  nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že
  tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

  § 428

  (1) Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení,
  jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez
  zbytečného odkladu poté, kdy

  a) kupující vady zjistil,

  b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce,
  kterou je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1 a 2, nebo

  c) vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče,
  nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití
  zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě. U vad, na něž se vztahuje
  záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.

  (2) K účinkům stanoveným v odstavci 1 se přihlédne, jen jestliže
  prodávající namítne v soudním řízení, že kupující nesplnil včas svou
  povinnost oznámit vady zboží.

  (3) Účinky odstavců 1 a 2 nenastávají, jestliže vady zboží jsou
  důsledkem skutečností, o kterých prodávající věděl nebo musel vědět v
  době dodání zboží.

  Záruka za jakost

  § 429

  (1) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že
  dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému,
  jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé
  vlastnosti.

  (2) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z
  prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky
  převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby
  trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve
  smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba
  odlišná, platí tato doba.

  § 430

  Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného,
  začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající
  povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa
  určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat
  zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

  § 431

  Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost,
  nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody
  na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s
  jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

  § 432

  Pro vady zboží, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení § 426
  až 428 a § 436 až 441.

  Právní vady zboží

  § 433

  (1) Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem
  třetí osoby, ledaže kupující s tímto omezením projevil souhlas.

  (2)  Vyplývá-li  právo  třetí osoby, jímž je zboží zatíženo, z
  průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má zboží právní vady,

  a) jestliže toto právo požívá právní ochrany podle právního řádu státu,
  na jehož území má prodávající sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
  bydliště, nebo

  b) jestliže prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět,
  že toto právo požívá právní ochrany podle právního řádu státu, na jehož
  území má kupující sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště nebo
  podle právního řádu státu, kam zboží mělo být dále prodáno nebo kde
  mělo být užíváno, a prodávající o tomto prodeji nebo místu užívání v
  době uzavření smlouvy věděl.

  § 434

  Nárok z právních vad nevzniká, jestliže kupující o právu třetí osoby
  věděl v době uzavření smlouvy nebo prodávající podle smlouvy byl
  povinen při plnění svých povinností postupovat podle podkladů, které mu
  předložil kupující.

  § 435

  (1) Uplatnění práva uvedeného v § 433 třetí osobou s uvedením jeho
  povahy je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu
  poté, kdy se o něm dověděl.

  (2) Práva kupujícího z právních vad zboží nemohou být přiznána v
  soudním řízení, jestliže kupující nesplní povinnost stanovenou v
  odstavci 1 a prodávající v soudním řízení namítne nesplnění této
  povinnosti kupujícím.

  (3) Tyto účinky nenastávají, jestliže prodávající o uplatnění práva
  třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dověděl kupující.

  (4) Pro nároky kupujícího z právních vad zboží platí ustanovení § 436
  až 441.

  Nároky z vad zboží

  § 436

  (1) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem
  (§ 345 odst. 2), může kupující:

  a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
  dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

  b)  požadovat  odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou
  opravitelné,

  c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  d) odstoupit od smlouvy.

  (2) Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 1 kupujícímu náleží, jen
  jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez
  zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující
  měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží
  jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené
  náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o
  to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající
  oznámil  tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v
  přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady
  neodstraní,  může  kupující  odstoupit od smlouvy nebo požadovat
  přiměřenou slevu z kupní ceny.

  (3) Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci
  2, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  (4) Vedle nároků stanovených v odstavci 1 má kupující nárok na náhradu
  škody, jakož i na smluvní pokutu, je-li sjednána.

  § 437

  (1)  Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným
  způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a
  odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

  (2) Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo
  neodstoupí od smlouvy podle odstavce 5, je prodávající povinen dodat
  chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen
  odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží;
  zvoleným  způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu
  vynaložení nepřiměřených nákladů.

  (3) Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím
  dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu
  prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na
  náhradu  škody  a  na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí
  kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

  (4) Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 3 nebo neuplatní
  nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že
  vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu
  po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má
  toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 3.

  (5) Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z
  odstavce 3 nebo 4, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny
  nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl
  odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle odstavce 3 nebo v
  přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže
  kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

  § 438

  Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu
  na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu
  bylo dodáno. Ustanovení § 441 platí obdobně.

  § 439

  (1) Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou
  by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami,
  přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit
  řádné plnění.

  (2) Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu;
  byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení
  do výše slevy spolu s úroky sjednanými ve smlouvě, jinak s určenými
  obdobně podle § 502.

  (3) Jestliže vada nebyla včas oznámena (§ 428 odst. 1 a § 435 odst. 1),
  může kupující pouze se souhlasem prodávajícího vykonat práva podle
  odstavce 2 nebo použít právo na slevu k započtení s pohledávkou
  prodávajícího. Toto omezení neplatí, jestliže prodávající o vadách
  věděl v době dodání zboží; u právních vad je rozhodující doba stanovená
  v § 435 odst. 1.

  (4) Do doby odstranění vad není kupující povinen platit část kupní
  ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly
  odstraněny.

  § 440

  (1) Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na
  smluvní pokutu. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny,
  není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku
  vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje.

  (2) Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z
  vad zboží podle § 436 a 437, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného
  právního důvodu.

  § 441

  (1) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil
  prodávajícímu.

  (2) Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže
  kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

  (3) Ustanovení odstavce 2 však neplatí,

  a) jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není
  způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo

  b) jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně
  vykonané za účelem zjištění vad zboží.

  (4) Ustanovení odstavce 2 rovněž neplatí, jestliže před objevením vad
  kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti
  spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. V tomto případě
  je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží
  pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z
  uvedeného použití zboží prospěch.

  Dodání většího množství zboží

  § 442

  (1) Dodá-li prodávající větší množství zboží, než je stanoveno ve
  smlouvě, může kupující dodávku přijmout nebo může odmítnout přijetí
  přebytečného množství zboží.

  (2) Jestliže kupující přijme dodávku všeho nebo části přebytečného
  zboží, je povinen za ně zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně
  stanovené ve smlouvě.

  Oddíl 3

  Nabytí vlastnického práva

  § 443

  (1) Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané
  zboží předáno.

  (2) Před předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému
  zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.

  § 444

  Strany si mohou písemně dojednat, že kupující nabude vlastnické právo
  před dobou uvedenou v § 443, jestliže předmětem koupě je zboží
  jednotlivě určené nebo zboží určené podle druhu a v době přechodu
  vlastnického práva bude dostatečně označeno k odlišení od jiného zboží,
  a to způsobem sjednaným mezi stranami, jinak bez zbytečného odkladu
  sděleným kupujícímu.

  § 445

  Strany si mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží
  později, než je stanoveno v § 443. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady
  vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt
  vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  § 446

  Kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není
  vlastníkem  prodávaného  zboží, ledaže v době, kdy kupující měl
  vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající
  není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho
  prodeje.

  Oddíl 4

  Povinnosti kupujícího

  § 447

  Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží
  v souladu se smlouvou.

  § 448

  (1) Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu.

  (2) Není-li cena ve smlouvě dohodnuta a není-li stanoven ani způsob
  jejího určení a je-li smlouva platná s přihlédnutím k § 409 odst. 2,
  může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny, za kterou se prodávalo
  obvykle takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za
  smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy.

  (3) Je-li kupní cena stanovena podle hmotnosti zboží, je v pochybnosti
  rozhodující jeho čistá hmotnost.

  § 449

  Jestliže má být kupní cena placena při předání zboží nebo dokladů, je
  kupující povinen kupní cenu zaplatit v místě tohoto předání.

  § 450

  (1) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je kupující povinen zaplatit
  kupní cenu, když prodávající v souladu se smlouvou a tímto zákonem
  umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo s doklady umožňujícími
  kupujícímu nakládat se zbožím. Prodávající může činit závislým předání
  zboží nebo dokladů na zaplacení kupní ceny. U zboží, které podléhá
  rychlé zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově
  omezenou minimální dobu trvanlivosti, anebo jehož použitelnost nebo
  jakost je biologicky omezena, je kupující povinen zaplatit kupní cenu
  do 30 dnů.

  (2) Má-li prodávající podle smlouvy odeslat zboží, může tak učinit s
  podmínkou, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zbožím budou
  kupujícímu předány jen při zaplacení kupní ceny, ledaže tato podmínka
  je v rozporu se smluveným způsobem placení kupní ceny.

  (3) Kupující není povinen zaplatit kupní cenu, dokud nemá možnost si
  zboží prohlédnout, ledaže dohodnutý způsob dodání zboží nebo placení
  kupní ceny by s tím byly v rozporu.

  § 451

  Kupující je povinen učinit úkony, kterých je třeba podle smlouvy a
  tohoto zákona k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží. Dodané zboží je
  kupující povinen převzít, pokud ze smlouvy nebo z tohoto zákona
  nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout.

  § 452

  (1) Jestliže má kupující podle smlouvy určit dodatečně formu, velikost
  nebo vlastnosti zboží a neučiní tak ve smluvené lhůtě a není-li lhůta
  smluvena, ve lhůtě přiměřené po dojití žádosti prodávajícího, může je
  prodávající sám určit s přihlédnutím k potřebám kupujícího, pokud mu
  jsou známé. Tím nejsou dotčeny jiné nároky prodávajícího.

  (2) Jestliže prodávající provedl určení sám, musí oznámit podrobné
  údaje o tom kupujícímu a stanovit přiměřenou lhůtu, v níž může kupující
  sdělit prodávajícímu odchylné určení. Jestliže kupující tak neučiní po
  dojití takového sdělení v určené lhůtě, je určení oznámené prodávajícím
  závazné.

  § 453

  Prodávající může požadovat, aby kupující zaplatil kupní cenu, převzal
  zboží a splnil jiné své povinnosti, dokud prodávající neuplatnil právo
  z porušení smlouvy, které je neslučitelné s tímto požadavkem.

  § 454

  Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující
  povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání
  zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní
  ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto
  povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto
  dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně
  přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy
  odstoupit.

  Oddíl 5

  Nebezpečí škody na zboží

  § 455

  Nebezpečí škody na zboží (§ 368 odst. 2) přechází na kupujícího v době,
  kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v
  době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší
  smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

  § 456

  Má-li kupující převzít zboží od jiné osoby, než je prodávající,
  přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době stanovené pro
  dodání zboží, jestliže v této době bylo kupujícímu umožněno nakládat se
  zbožím a o této možnosti kupující věděl. Je-li kupujícímu umožněno
  nakládat se zbožím nebo dozví-li se o této možnosti teprve později,
  přechází nebezpečí v době, kdy má tuto možnost a dozví se o ní.

  § 457

  Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v
  určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího
  nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže
  kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak
  prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě,
  přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno
  prvnímu  dopravci  pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že
  prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží,
  nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

  § 458

  Nebezpečí škody na zboží určeném podle druhu a kupujícím nepřevzatém
  však nepřechází na kupujícího, dokud zboží není jasně vyznačeno pro
  účel smlouvy označením na zboží nebo přepravními doklady či určeno ve
  zprávě zaslané kupujícímu nebo jinak vymezeno.

  § 459

  Strany si mohou smluvit, že nebezpečí škody na zboží přechází před
  dobou uvedenou v § 455 a 458 jen u zboží jednotlivě určeného nebo u
  zboží určeného podle druhu, jestliže toto zboží je v době přechodu
  nebezpečí škody dostatečně odděleno a odlišeno od jiného zboží téhož
  druhu.

  § 460

  Je-li  v době uzavření smlouvy zboží již přepravováno, přechází
  nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Jestliže však
  prodávající při uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem
  okolnostem měl vědět, že již došlo ke škodě na zboží, nese tuto škodu
  prodávající.

  § 461

  (1) Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na
  kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke
  škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

  (2) Účinky odstavce 1 nenastanou, jestliže kupující využil svého práva
  požadovat dodání náhradního zboží nebo práva odstoupit od smlouvy.

  Oddíl 6

  Uchování zboží

  § 462

  Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením
  kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má
  uskutečnit současně, a prodávající má zboží u sebe nebo s ním může
  jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření přiměřená okolnostem k
  uchování zboží. Prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu
  kupující neuhradí přiměřené náklady, jež prodávajícímu při tom vznikly.

  § 463

  Jestliže kupující převzal zboží a zamýšlí je odmítnout, je povinen
  učinit  opatření  přiměřená  okolnostem  k uchování zboží. Dokud
  prodávající neuhradí přiměřené náklady, které kupujícímu při tom
  vznikly, je kupující oprávněn zadržovat zboží, jež má být vráceno
  prodávajícímu.

  § 464

  Jestliže po dopravení zboží do místa určení má kupující možnost s ním
  nakládat a uplatní právo je odmítnout, je povinen zboží převzít a mít
  je u sebe na účet prodávajícího, může-li tak učinit bez zaplacení kupní
  ceny a bez nepřiměřených obtíží a výloh. Tato povinnost kupujícímu však
  nevzniká, jestliže v místě určení je přítomen prodávající nebo osoba,
  kterou prodávající pověřil péčí o zboží. Při převzetí zboží kupujícím
  se řídí jeho práva a povinnosti podle § 463.

  § 465

  Povinnosti podle § 462 až 464 může povinná strana splnit i uložením
  zboží ve skladišti třetí osoby na účet druhé strany a může požadovat
  úhradu přiměřených nákladů, které jí při tom vznikly.

  § 466

  Strana, která je v prodlení s převzetím nebo se zpětným převzetím zboží
  nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží
  nebo s placením nákladů spojených s plněním povinností podle § 462 až
  464, může být vyzvána ke splnění této povinnosti. Druhá strana je
  oprávněna ve výzvě k převzetí zboží stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a
  po jejím marném uplynutí zboží prodat vhodným způsobem. Před tímto
  prodejem je však povinna upozornit stranu, která je v prodlení, na
  úmysl zboží prodat. Tento úmysl lze sdělit i při stanovení lhůty k
  převzetí.

  § 467

  Podléhá-li zboží rychlé zkáze nebo jsou-li s jeho uchováním spojeny
  nepřiměřené náklady, strana, která má povinnosti podle § 462 až 464,
  musí učinit přiměřená opatření k jeho prodeji, a pokud je to možné,
  druhou stranu o zamýšleném prodeji vyrozumět.

  § 468

  Strana, která zboží prodala, je oprávněna ponechat si z výtěžku prodeje
  částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s plněním povinností
  podle § 462 až 464 a s prodejem zboží. Zbytek získaného výtěžku je
  povinna druhé straně bez zbytečného odkladu uhradit.

  Oddíl 7

  Zvláštní ustanovení o náhradě škody

  § 469

  Jestliže některá strana v souladu s tímto zákonem odstoupila od smlouvy
  a  v  přiměřené době od odstoupení přiměřeným způsobem kupující
  uskutečnil náhradní koupi nebo prodávající náhradní prodej zboží, na
  něž se odstoupení od smlouvy vztahovalo, nárok na náhradu škody vzniklý
  podle tohoto zákona zahrnuje rozdíl mezi kupní cenou, jež měla být
  placena na základě smlouvy, a cenou dohodnutou v náhradním obchodě. Při
  určení tohoto rozdílu se přihlédne k obsahu smlouvy. Nárok na náhradu
  zbylé škody tím není dotčen.

  § 470

  (1) V případech, na něž se nevztahuje § 469, zahrnuje nárok na náhradu
  škody strany, která odstoupila od smlouvy týkající se zboží s běžnou
  cenou, rozdíl mezi kupní cenou, jež má být placena na základě smlouvy,
  a běžnou cenou dosahovanou u zboží téhož druhu a téže nebo srovnatelné
  jakosti za obdobných smluvních podmínek. Nárok na náhradu zbylé škody
  tím není dotčen.

  (2) Rozhodující jsou ceny dosahované v době odstoupení od smlouvy;
  jestliže však zboží bylo převzato před odstoupením od smlouvy, jsou
  rozhodující běžné ceny dosahované v době tohoto převzetí.