Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 471 - 475 Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou

Díl II

  Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou

  Oddíl 1

  Koupě na zkoušku

  § 471

  Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že
  kupující do uplynutí zkušební doby zboží schválí. Není-li ve smlouvě
  zkušební doba stanovena, má se za to, že činí tři měsíce od uzavření
  smlouvy.

  § 472

  (1) Nepřevzal-li kupující zboží, má podmínka povahu podmínky odkládací
  a tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující nesdělí
  prodávajícímu ve zkušební době, že zboží schvaluje.

  (2) Převzal-li kupující zboží, má podmínka povahu podmínky rozvazovací
  a platí, že kupující zboží schválil, jestliže je písemně neodmítne ve
  zkušební době.

  (3) Kupující nemá právo zboží odmítnout, jestliže nemůže zboží vrátit
  ve stavu, v jakém je převzal.

  Oddíl 2

  Cenová doložka

  § 473

  Jestliže strany dohodnou při určení ceny, že její výše má být dodatečně
  upravena s přihlédnutím k výrobním nákladům, a neurčí-li, které složky
  výrobních nákladů jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým
  změnám hlavních surovin potřebných k výrobě prodávaného zboží.

  § 474

  (1) Neurčí-li strany ve smlouvě, která doba je rozhodující pro
  posuzování cenových změn, přihlíží se k cenám v době uzavření smlouvy a
  v době, kdy měl prodávající zboží dodat. Má-li se dodání zboží
  uskutečnit během určité lhůty, je rozhodná doba skutečného včasného
  plnění, jinak konec této lhůty.

  (2) Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, a v době skutečného
  dodání jsou ceny u rozhodných složek výrobních nákladů nižší než ceny v
  době stanovené podle odstavce 1, přihlíží se k těmto nižším cenám.

  § 475

  Práva a povinnosti stran z doložky zanikají, jestliže oprávněná strana
  svá práva neuplatní u druhé strany bez zbytečného odkladu po dodání
  zboží.