Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 476 - 488a Smlouva o prodeji podniku

Díl III

  Smlouva o prodeji podniku

  § 476

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o prodeji podniku se prodávající zavazuje odevzdat
  kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a
  kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s
  podnikem a zaplatit kupní cenu.

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 477

  (1) Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se
  prodej vztahuje.

  (2)  Přechod pohledávek se jinak řídí ustanoveními o postoupení
  pohledávek.

  (3) K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však
  ručí za splnění převedených závazků kupujícím.

  (4) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům
  převzetí  závazků  a prodávající dlužníkům přechod pohledávek na
  kupujícího.

  § 478

  (1) Zhorší-li se nepochybně prodejem podniku dobytnost pohledávky
  věřitele, může se věřitel domáhat podáním odporu u soudu do 60 dnů ode
  dne, kdy se dověděl o prodeji podniku, nejpozději však do šesti měsíců
  ode dne, kdy prodej byl zapsán do obchodního rejstříku (§ 488 odst. 1),
  aby soud určil, že vůči němu je převod závazku prodávajícího na
  kupujícího neúčinný.

  (2) Není-li prodávající zapsán v obchodním rejstříku, může být podán
  odpor u soudu do 60 dnů ode dne, kdy se věřitel doví o prodeji podniku,
  nejpozději však do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy.

  (3) Jestliže věřitel úspěšně uplatní právo podle odstavce 1 nebo 2, je
  prodávající povinen vůči němu splnit závazek v době splatnosti a je
  oprávněn požadovat od kupujícího poskytnuté plnění s příslušenstvím.

  § 479

  (1) Na kupujícího přecházejí všechna práva vyplývající z průmyslového
  nebo jiného duševního vlastnictví, jež se týkají podnikatelské činnosti
  prodávaného podniku. Je-li pro nabytí nebo zachování těchto práv
  rozhodné uskutečňování určité podnikatelské činnosti, započítává se do
  této činnosti nabyvatele uskutečněné po prodeji podniku i činnost
  uskutečněná při provozu podniku před jeho prodejem.

  (2) K přechodu práva podle odstavce 1 však nedochází, jestliže by to
  odporovalo smlouvě o poskytnutí výkonu práv z průmyslového nebo jiného
  duševního vlastnictví nebo povaze těchto práv.

  § 480

  Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům
  podniku přecházejí z prodávajícího na kupujícího.

  § 481

  zrušen

  § 482

  Má se za to, že kupní cena je stanovena na základě údajů o souhrnu
  věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci prodávaného podniku ke
  dni uzavření smlouvy a na základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě,
  pokud nejsou zahrnuty do účetní evidence. Má-li nabýt smlouva účinnosti
  k pozdějšímu datu, mění se výše kupní ceny s přihlédnutím ke zvýšení
  nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí.

  § 483

  (1) Ke dni účinnosti smlouvy je povinen prodávající předat a kupující
  převzít věci zahrnuté do prodeje. O převzetí se sepíše zápis podepsaný
  oběma stranami.

  (2) Převzetím věcí přechází nebezpečí škody na těchto věcech z
  prodávajícího na kupujícího.

  (3) Vlastnické právo k věcem, jež jsou zahrnuty do prodeje, přechází z
  prodávajícího na kupujícího účinností smlouvy. Vlastnické právo k
  nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí. Ustanovení § 444
  až 446 platí obdobně.

  § 484

  Prodávající je povinen nejpozději v zápise sepsaném podle § 483 odst. 1
  upozornit kupujícího na všechny vady převáděných věcí, práv nebo jiných
  majetkových hodnot, o kterých ví nebo musí vědět, jinak odpovídá za
  škody, kterým bylo možno tímto upozorněním zabránit.

  § 485

  V zápise o převzetí věcí sepsaném podle § 483 odst. 1 se uvedou
  chybějící věci a vadné věci. Za chybějící se považují věci, které
  prodávající  nepředal kupujícímu, ačkoliv tyto věci podle účetní
  evidence a smlouvy mají být součástí jmění prodávaného podniku. Při
  posuzování vadnosti věcí se přihlédne k jejich schopnosti sloužit
  provozu podniku a k době jejich používání podle účetních záznamů.

  § 486

  (1) Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající
  chybějícím nebo vadným věcem. Jestliže chybějící věci nebo zjistitelné
  vady věci nebyly zachyceny v zápisu podle § 483 odst. 1, nemůže být
  právo na slevu přiznáno v soudním řízení, ledaže prodávající o nich
  věděl v době předání věci. U vad zjistitelných až při provozu podniku
  nastávají  tyto  účinky,  jestliže  tyto  vady kupující neoznámí
  prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při
  odborné péči mohl zjistit, nejpozději však po uplynutí šesti měsíců ode
  dne účinnosti smlouvy (§ 482). Ustanovení § 428 odst. 2 a § 439 platí
  obdobně.

  (2) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže podnik není
  způsobilý pro provoz stanovený ve smlouvě a vady včas oznámené jsou
  neodstranitelné nebo je prodávající neodstraní v dodatečné přiměřené
  lhůtě, kterou mu kupující stanoví. Ustanovení § 441 platí přiměřeně.

  (3) Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ohledně závazků,
  jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetní evidenci v době
  účinnosti smlouvy (§ 482), ledaže o nich kupující v době uzavření
  smlouvy věděl.

  (4) Pro právní vady prodávaného podniku platí obdobně § 433 až 435.
  Nepřejde-li vlastnické právo k nemovitosti tvořící součást podniku na
  kupujícího a prodávající neodstraní tuto vadu v přiměřené dodatečné
  lhůtě, kterou mu kupující určí, může kupující od smlouvy odstoupit.

  (5) Práva podle předchozích odstavců se nedotýkají nároků na náhradu
  škody. Ustanovení § 440 platí obdobně.

  § 487

  Ustanovení § 477 až 486 platí i pro smlouvy, jimiž se prodává část
  podniku tvořící samostatnou organizační složku.

  § 488

  (1) Prodá-li podnik osoba zapsaná v obchodním rejstříku, navrhne
  provedení zápisu o prodeji podniku nebo jeho části v tomto rejstříku.

  (2) Právnická osoba, jež prodala podnik tvořící její jmění, může
  ukončit svou likvidaci a být vymazána z obchodního rejstříku teprve po
  uplynutí jednoho roku po tomto prodeji, jestliže v této době nebylo
  zahájeno soudní řízení podle § 478, nebo později, když byly zajištěny
  nebo uspokojeny nároky, jež byly v tomto řízení úspěšně uplatněny.

  § 488a

  Pro smlouvu o prodeji podniku platí obdobně § 672a. Konkurenční
  doložkou může být omezena činnost prodávajícího.