Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3A § 488b - 488i Smlouva o nájmu podniku

Díl IIIA

  Smlouva o nájmu podniku

  § 488b

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj
  podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad
  a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se zavazuje zaplatit
  pronajímateli nájemné.

  (2) Ve smlouvě musí být dohodnuta výše nájemného nebo způsob jejího
  určení.

  (3) Smlouva o nájmu podniku musí mít písemnou formu.

  (4)  Smlouva o nájmu podniku nemůže nabýt účinnosti přede dnem
  zveřejnění podle § 33 odst. 1.

  § 488c

  (1) Podnik nelze přenechat do podnájmu.

  (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nájem podniku § 664, §
  665 odst. 1, § 667 a 670 občanského zákoníku.

  § 488d

  Nájemcem může být jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, který
  má příslušné podnikatelské oprávnění, jinak je smlouva neplatná.

  § 488e

  (1) Nájemce je povinen provozovat podnik s odbornou péčí a bez souhlasu
  pronajímatele není oprávněn měnit předmět podnikání provozovaný v
  pronajatém podniku.

  (2) Práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, přecházejí
  účinností smlouvy o nájmu podniku na nájemce. To platí i pro práva a
  povinnosti z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 477 odst. 2 až 4
  platí  obdobně.  Pronajímatel ručí za závazky, které náležejí k
  pronajatému podniku a vznikly před účinností smlouvy. Nájemce provozuje
  pronajatý podnik pod svou firmou.

  (3) Věřitel se může domáhat, aby soud prohlásil všechny závazky
  pronajímatele, které náležejí k pronajatému podniku, za splatné k
  účinnosti smlouvy o nájmu podniku, jestliže je nájmem podniku ohroženo
  jejich plnění. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců od účinnosti
  smlouvy o nájmu podniku, zaniká.

  (4) Práva a závazky z pracovněprávních vztahů trvajících ke dni
  skončení nájmu a z trvajících smluv o nájmu nebytových prostor
  přecházejí na pronajímatele. Ostatní závazky související s pronajatým
  podnikem se stávají splatnými.

  § 488f

  (1) Není-li dohodnuto něco jiného, prodlužuje se nájem o dobu, na
  kterou byla uzavřena smlouva o nájmu podniku, a to i opakovaně,
  jestliže po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena smlouva o nájmu
  podniku, obě strany pokračují v jejím plnění.

  (2) Jestliže byla smlouva o nájmu podniku uzavřena na dobu neurčitou,
  lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období
  k poslednímu dni účetního období, nestanoví-li smlouva jinou výpovědní
  lhůtu.

  § 488g

  (1) Na základě smlouvy o nájmu podniku vzniká nájemci oprávnění užívat
  označení, know-how a předměty průmyslového vlastnictví náležející
  pronajímateli a související s pronajatým podnikem v rozsahu, v jakém je
  toho třeba pro řádné provozování podniku, a to po dobu trvání nájmu.
  Úhrada za užívání je součástí nájemného. Ustanovení zvláštních právních
  předpisů o licenční smlouvě a zápisu licence do příslušných rejstříků
  nejsou dotčena.

  (2) Účinností smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části přechází
  vlastnické  právo  ke zboží na skladě, k materiálu určenému ke
  zpracování, k náhradním dílům a jiným věcem určeným podle druhu, které
  se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku
  nebo které slouží k odbytu, na nájemce. K přechodu vlastnictví však
  dojde jenom tehdy, dohodnou-li strany přiměřenou úplatu za tyto věci v
  rámci nájemného nebo mimo ně. Strany jsou povinny sepsat zápis o
  převzetí těchto věcí, ve kterém bude uveden jejich soupis.

  (3) Oprávnění podle odstavce 1 zaniká skončením nájmu, popřípadě
  zápisem zániku licence do příslušné evidence na základě zániku nájmu.
  Vlastnictví k předmětům uvedeným v odstavci 2 přechází okamžikem
  skončení nájmu na pronajímatele. Strany jsou povinny sepsat zápis o
  předání těchto věcí pronajímateli a pronajímatel je povinen uhradit
  cenu věcí na základě zvláštní dohody.

  § 488h

  Pro nájem podniku nebo jeho části platí obdobně ustanovení § 672a. Na
  dobu trvání nájmu může být konkurenční doložkou omezena činnost
  pronajímatele; po skončení nájmu může být konkurenční doložkou omezena
  činnost nájemce.

  § 488i

  Pro smlouvy, jimiž se pronajímá část podniku tvořící samostatnou
  organizační složku, platí obdobně ustanovení § 488b až 488g.