Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 4 § 489 - 496 Smlouva o koupi najaté věci

 Díl IV

  Smlouva o koupi najaté věci

  § 489

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o koupi najaté věci si strany ujednají v nájemní smlouvě
  nebo po jejím uzavření, že nájemce je oprávněn koupit najatou věc nebo
  najatý soubor věcí během platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím
  zániku.

  (2) Smlouva o koupi najaté věci vyžaduje písemnou formu.

  § 490

  Je-li nájemce oprávněn podle smlouvy ke koupi najaté věci během
  platnosti nájemní smlouvy, doručením písemného oznámení o uplatnění
  tohoto práva v souladu se smlouvou o koupi najaté věci nájemní smlouva
  zaniká, i když byla sjednána na určitou dobu.

  § 491

  Je-li nájemce oprávněn podle smlouvy ke koupi najaté věci po ukončení
  nájemní smlouvy, zaniká toto právo, neoznámí-li oprávněná strana druhé
  straně písemně vůli koupit najatou věc bez zbytečného odkladu po zániku
  nájemní smlouvy.

  § 492

  Oznámí-li písemně oprávněná strana v souladu se smlouvou o koupi najaté
  věci druhé straně, že uplatňuje právo na koupi věci, jež je nebo byla
  předmětem nájemní smlouvy, vzniká ohledně této věci doručením tohoto
  oznámení kupní smlouva. Oprávněná strana má postavení kupujícího a
  druhá strana postavení prodávajícího.

  § 493

  (1) Vznikem kupní smlouvy (§ 492) přechází na kupujícího vlastnické
  právo k movité věci. Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem
  do katastru nemovitostí.

  (2) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího vznikem kupní
  smlouvy (§ 492).

  § 494

  (1) Není-li v ujednání určena kupní cena rozhodná při využití práva
  najatou věc koupit a ani způsob jejího určení, je kupující povinen
  zaplatit kupní cenu určenou podle § 448 odst. 2. Na určení kupní ceny
  nemá vliv poškození nebo větší opotřebení věci, za něž je odpovědný
  nájemce.

  (2) Kupní cenu je kupující povinen zaplatit bez zbytečného odkladu po
  vzniku kupní smlouvy.

  § 495

  (1) Pro posuzování vad věci jsou rozhodné vlastnosti, které měla mít
  najatá věc.

  (2) Lhůty pro oznámení vad koupené věci se počítají ode dne, kdy
  nájemce převzal najatou věc.

  (3) Nepřejde-li vlastnické právo k najaté věci na kupujícího a
  prodávající neodstraní tuto vadu v přiměřené dodatečné době, kterou mu
  kupující určí, může kupující od smlouvy odstoupit.

  § 496

  (1) Smlouva může stanovit, že po určité době platnosti nájemní smlouvy
  je nájemce oprávněn nabýt bezplatně vlastnické právo k najaté věci,
  jestliže toto právo uplatní vůči pronajímateli.

  (2) Nabyvatel vlastnického práva podle odstavce 1 není oprávněn u
  najaté věci uplatňovat její vady s výjimkou právních vad, ledaže je mu
  poskytnuta záruka za jakost.