Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 5 § 497 - 507 Smlouva o úvěru

Díl V

  Smlouva o úvěru

  § 497

  Základní ustanovení

  Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne
  v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se
  zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

  § 498

  Strany mohou určit peněžní prostředky, jež jsou předmětem smlouvy, i v
  jiné než české měně, pokud to není v rozporu s devizovými předpisy.
  Pokud se strany nedohodnou jinak, je dlužník povinen vrátit peněžní
  prostředky v měně, v níž mu byly poskytnuty, a v téže měně platit
  úroky.

  § 499

  Za sjednání závazku věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky
  lze sjednat úplatu, jestliže poskytování úvěru je předmětem podnikání
  věřitele.

  § 500

  (1)  Dlužník je oprávněn uplatnit nárok na poskytnutí peněžních
  prostředků ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Není-li tato lhůta ve smlouvě
  stanovena, může dlužník tento nárok uplatnit, dokud poskytnutí úvěru
  některá strana nevypoví.

  (2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, může poskytnutí úvěru
  vypovědět dlužník s okamžitou účinností a věřitel ke konci kalendářního
  měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníku.

  § 501

  (1) Věřitel je povinen dlužníku peněžní prostředky poskytnout, jestliže
  byl o to dlužníkem v souladu se smlouvou požádán, a to v době stanovené
  v požadavku, jinak bez zbytečného odkladu.

  (2) Stanoví-li smlouva, že úvěr lze použít pouze k určitému účelu, může
  věřitel omezit poskytnutí peněžních prostředků pouze na plnění závazků
  dlužníka převzatých v souvislosti s tímto účelem.

  § 502

  (1) Od doby poskytnutí peněžních prostředků je dlužník povinen platit z
  nich úroky ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené
  zákonem nebo na základě zákona. Nejsou-li takto úroky stanoveny, je
  dlužník povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které
  poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.
  Jestliže strany sjednají úroky vyšší než přípustné podle zákona nebo na
  základě zákona, je dlužník povinen platit úroky ve výši nejvýše
  přípustné.

  (2) V pochybnostech se má za to, že sjednaná výše úroků se týká ročního
  období.

  § 503

  (1) Závazek platit úroky je splatný spolu se závazkem vrátit použité
  peněžní prostředky. Jestliže lhůta pro vrácení poskytnutých peněžních
  prostředků je delší než rok, jsou úroky splatné koncem každého
  kalendářního roku. V době, kdy má být vrácen zbytek poskytnutých
  peněžních prostředků, jsou splatny i úroky, které se jej týkají.

  (2) Mají-li být poskytnuté peněžní prostředky vráceny ve splátkách,
  jsou v den splatnosti každé splátky splatny i úroky z této splátky.

  (3) Dlužník je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou
  stanovenou ve smlouvě. Úroky je povinen zaplatit jen za dobu od
  poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

  § 504

  Dlužník je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve sjednané
  lhůtě, jinak do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o jejich vrácení
  věřitelem požádán.

  § 505

  Zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání smlouvy zajištění závazku vrátit
  poskytnuté peněžní prostředky, je dlužník povinen doplnit zajištění na
  původní rozsah. Jestliže tak dlužník neučiní v přiměřené lhůtě, může
  věřitel od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou
  částku s úroky. Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění
  závazků z této smlouvy.

  § 506

  Je-li dlužník v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné
  splátky po dobu delší než tři měsíce, je věřitel oprávněn od smlouvy
  odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky.
  Odstoupení věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této
  smlouvy.

  § 507

  Mají-li  být poskytnuté peněžní prostředky podle smlouvy použity
  dlužníkem pouze k určitému účelu a dlužník je použije k jinému účelu
  nebo jestliže jejich použití k smluvenému účelu je nemožné, je věřitel
  oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil bez
  zbytečného odkladu použité a nevrácené prostředky s úroky. Odstoupení
  věřitele od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této smlouvy.