Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 6 § 508 - 515 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Díl VI

  Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

  § 508

  Základní ustanovení

  (1) Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje
  poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k
  výkonu práv z průmyslového vlastnictví (dále jen "právo") a nabyvatel
  se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 509

  (1) Stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva
  poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto
  práv.

  (2) Závisí-li trvání práva na jeho výkonu, je nabyvatel k tomuto výkonu
  povinen.

  § 510

  Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to
  povaha tohoto práva vyžaduje.

  § 511

  (1) Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem
  smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.

  (2) Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám.

  § 512

  Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
  poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné k
  výkonu práva podle smlouvy.

  § 513

  Nabyvatel je povinen utajovat poskytnuté podklady a informace před
  třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů
  a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Za
  třetí  osoby  se nepovažují osoby, jež se účastní na podnikání
  podnikatele a které podnikatel zavázal mlčenlivostí. Po zániku smlouvy
  je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat
  poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými.

  § 514

  (1) Je-li nabyvatel omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo
  zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného
  odkladu podat o tom zprávu poskytovateli.

  (2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná
  právní  opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Při těchto
  opatřeních je nabyvatel povinen poskytnout poskytovateli potřebné
  spolupůsobení.

  § 515

  Nebyla-li  smlouva  sjednána na dobu určitou, lze ji vypovědět.
  Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, nabývá výpověď účinnosti
  uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla
  výpověď doručena druhé straně.