Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb.Díl 7 § 516 - 526 Smlouva o uložení věci

Díl VII

  Smlouva o uložení věci

  § 516

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o uložení se zavazuje opatrovatel, že bude pro uložitele
  dočasně bezplatně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s
  obchodním stykem s uložitelem.

  (2) Jestliže ve smlouvě není uvedeno, zda věc se má opatrovat za úplatu
  nebo  bezplatně,  a  opatrování  věci  není  předmětem podnikání
  opatrovatele, platí, že strany uzavřely smlouvu o uložení věci.

  § 517

  Opatrovatel je povinen věc pečlivě opatrovat a dbát s přihlédnutím k
  její povaze a svým možnostem, aby na ní nevznikla škoda. Vyžaduje-li
  opatrování věci zvláštních opatření, je opatrovatel povinen je učinit,
  jestliže jsou uvedeny ve smlouvě nebo byl-li na ně upozorněn uložitelem
  před uzavřením smlouvy. Opatrovatel je povinen dát věci pojistit proti
  škodám, jen když to stanoví smlouva.

  § 518

  I když se opatrovatel zavázal ve smlouvě opatrovat věc určitým
  způsobem, může se od tohoto způsobu odchýlit, jestliže nastanou
  okolnosti, které opatrovatel nemohl v době uzavření smlouvy předvídat a
  jež činí plnění závazku pro něho nepřiměřeně tíživým. O vzniku těchto
  okolností je opatrovatel povinen včas vyrozumět uložitele.

  § 519

  (1) Svěří-li opatrovatel bez souhlasu uložitele opatrování věci třetí
  osobě, odpovídá, jako by věc opatroval sám. Jestliže toto učiní se
  souhlasem uložitele, odpovídá jako mandatář.

  (2) Svěří-li opatrovatel opatrování věci třetí osobě v rozporu se
  smlouvou, přechází na opatrovatele nebezpečí škody na věci. Ustanovení
  § 518 tím není dotčeno.

  § 520

  Opatrovatel nesmí bez souhlasu uložitele užívat věc nebo umožnit její
  užívání třetí osobě.

  § 521

  (1) Uložitel je povinen nahradit opatrovateli škodu způsobenou mu
  uloženou věcí, pokud jí nemohl opatrovatel odvrátit vynaložením péče
  uvedené v § 517. Dále je uložitel povinen uhradit náklady, které
  opatrovatel nutně nebo účelně vynaložil při plnění své povinnosti.

  (2) U mimořádných nákladů, které byly nepředvídatelné v době uzavření
  smlouvy, je opatrovatel povinen si vyžádat souhlas uložitele před
  jejich  vynaložením,  je-li  to možné. Jestliže uložitel nesdělí
  opatrovateli bez zbytečného odkladu svůj nesouhlas, má se za to, že s
  vynaložením nákladů souhlasí.

  (3) Jestliže opatrovatel vynaloží náklady uvedené v odstavci 2, aniž si
  předem vyžádal potřebný souhlas uložitele, a ten s jejich vynaložením
  neprojeví dodatečně souhlas, může opatrovatel požadovat úhradu nákladů
  v rozsahu, v kterém se uložitel o úsporu těchto nákladů obohatil.

  (4) Náklady, k jejichž úhradě je opatrovatel oprávněn, je uložitel
  povinen uhradit bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o to opatrovatelem
  požádán, nejpozději však při převzetí věci.

  § 522

  Opatrovatel je povinen uloženou věc uložiteli vydat v místě, kde věc
  měla být podle smlouvy uložena, jinak ve svém sídle nebo v místě
  podnikání, popřípadě bydlišti, anebo v místě, kde je jeho organizační
  složka opatrující věc.

  § 523

  (1) I když byla smluvena doba, po kterou má být věc uložena, je
  opatrovatel povinen věc vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o to
  uložitelem požádán.

  (2) Opatrovatel je oprávněn se domáhat na uložiteli, aby převzal
  uloženou věc bez zbytečného odkladu ještě před uplynutím smluvené doby
  uložení, jestliže další plnění povinností by opatrovateli způsobilo
  nepřiměřené obtíže, které nemohl v době uzavření smlouvy předvídat,
  nebo jestliže třetí osoba se domáhá vydání uložené věci.

  § 524

  Není-li ujednáno a ani z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena,
  nevyplývá, jak dlouho má být věc uložena, je opatrovatel povinen vydat
  věc uložiteli, jakmile jej o to uložitel požádá, a uložitel je povinen
  převzít věc bez zbytečného odkladu poté, kdy jej opatrovatel k tomu
  vyzval.

  § 525

  Nepřevezme-li uložitel věc včas, může mu opatrovatel k tomu určit
  přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí může opatrovatel od smlouvy
  odstoupit, a jestliže uložitele na to upozorní při stanovení dodatečné
  lhůty, je oprávněn věc na účet uložitele vhodným způsobem prodat nebo
  na náklady uložitele uskladnit u třetí osoby.

  § 526

  Ustanoveními § 517 až 525 se řídí přiměřeně určení práv a povinností
  stran i v případech, kdy podle ustanovení tohoto zákona, týkajících se
  jiných smluv než smlouvy o uložení věci, je jedna strana povinna bez
  nároku na úplatu pečovat pro druhou stranu o věc, kterou má u sebe,
  ledaže z těchto ustanovení vyplývá odlišná úprava.